302/1992

Given i Helsingfors den 3 april 1992

Lag om ändring av lagen om skifte

I enlighet med riksdagens beslut, tillkommet på det sätt som 67 § riksdagsordningen stadgar,

ändras i lagen den 14 december 1951 om skifte (604/51) 247 §, 248 § 1 mom. och 312 § 1 mom. 5 punkten,

av dessa lagrum 247 § och 248 § 1 mom. sådana de lyder i lag av den 29 augusti 1986 (652/86), samt

fogas till lagen en ny 243 c § och till 248 §, sådan den lyder ändrad genom nämnda lag av den 29 augusti 1986 och lag av den 1 juli 1988 (625/88), ett nytt 3 mom. som följer:

243 c §

Har en lägenhet ett sådant huvudsakligen av jordägor bestående fristående utskifte inom en annan bys rår som har ringa värde eller som till formen och läget är sådant att lägenhetens ägare inte kan utnyttja det på ett ändamålsenligt sätt och försvårar utskiftet möjligheterna att utnyttja ägor som gränsar till det, får skiftet, om saken inte på ett lämpligt sätt kan avhjälpas genom ägobyte, mot full ersättning inlösas och fogas till en sådan till skiftet gränsande lägenhet vars ägare yrkar inlösen och i samband med vilken det är mest ändamålsenligt att utnyttja skiftet. Om ett sådant skifte gränsar till flera lägenheter, kan det också inlösas och i delar fogas till de av dessa lägenheter vilkas ägare yrkar på inlösen och i samband med vilka det är mest ändamålsenligt att utnyttja de olika delarna av skiftet.

I fråga om betalning, deponering och indrivning av ersättningar som skall betalas för inlösen gäller i tillämpliga delar 48, 52 och 70 §§ lagen om inlösen av fast egendom och särskilda rättigheter.

247 §

Överföring, fogande eller inlösen av ett område, en andel eller en förmån som avses ovan i detta kapitel verkställs utan ändring av lägenheternas mantal. Likväl skall i de fall som nämns i 241, 243, 243 a och 243 c §§ mantalen ändras, om inte områdets, andelens eller för-månens värde är litet jämfört med värdet av den överlåtande lägenheten. Sker inlösen, fogande eller överföring av ett område eller en andel enligt 29 § 2 mom., 41 § 2 mom. eller 42 a § 1 mom. eller med iakttagande av förfarandet enligt 243 § 2 mom., ändras mantalen inte.

248 §

Vid överföring, inlösen eller fogande som avses i 241, 243, 243 a, 243 c och 246 §§ skall i tillämpliga delar iakttas vad som stadgas om ägobyte samt, till den del lägenheternas mantal skall ändras, vad som stadgas om styckning.


Ett ärende som avses i 243 c § kan även behandlas i samband med klyvning, styckning eller nyskifte. För att ett ärende skall kunna behandlas i samband med klyvning och styckning krävs det att utskiftet gränsar till eller hör till en lägenhet som skall klyvas eller styckas, och i samband med styckning ytterligare att sökanden ger sitt samtycke. I samband med nyskifte och klyvning skall ärendet behandlas innan skiftesförslaget uppgörs.

312 §

Sakägare, som är missnöjd med förrättningsmännens före förrättningens avslutande fattade beslut eller med av dem verkställd åtgärd, får däri söka ändring genom besvär, då beslutet eller åtgärden angår:


5) omkretsrågång, ägobyte eller inlösen av utskifte som utförts i samband med skifte, eller förklaring att en sådan åtgärd inte behövs;Denna lag träder i kraft den 1 juli 1992.

Regeringens proposition 198/91
Jord- och skogsbruksutsk. bet. 2/92

Helsingfors den 3 april 1992

Republikens President
Mauno Koivisto

Jord- och skogsbruksminister
Martti Pura

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.