288/1992

Given i Helsingfors den 27 mars 1992

Förordning om delegationen för rymdärenden

På föredragning av handels- och industriministern stadgas:

1 §

För utveckling och utnyttjande av rymdverksamheten samt därmed sammanhängande kunskap och teknik finns i anslutning till handels- och industriministeriet en delegation för rymdärenden som är ett rådgivande organ.

2 §

Delegationen har i uppgift att göra utredningar och framställningar samt avge utlåtanden för utveckling av forskningen och utbildningen samt den industriella verksamheten inom rymdsektorn, för utnyttjande av rymdverksamhetens vinningar samt för utveckling av samarbetet mellan de finländska parterna i branschen.

3 §

Till delegationen hör en ordförande och en viceordförande samt högst tio andra medlemmar som förordnas av statsrådet för tre år i sänder.

I delegationen skall handels- och industriministeriet, utrikesministeriet, undervisningsministeriets och trafikministeriets förvaltningsområde samt den sakkunskap vetenskapen, industrin, den tekniska forskningen och andra som utnyttjar rymdverksamheten företräder vara representerade.

Delegationen är beslutför när utöver ordföranden eller viceordföranden minst hälften av de övriga medlemmarna är närvarande.

4 §

Delegationen har en arbetssektion och vid behov sakkunnigsektioner för beredning och verkställighet. Ordförande för arbetssektionen och sakkunnigsektionerna är ordföranden eller viceordföranden för eller en medlem av delegationen.

Delegationen har ett sekretariat.

5 §

Delegationen sammanträder på kallelse av ordföranden eller, när denne är förhindrad, av viceordföranden.

6 §

I övrigt gäller för delegationen vad om statens kommittéer är föreskrivet.

7 §

Denna förordning träder i kraft den 1 april 1992.

Genom denna förordning upphävs förordningen den 17 februari 1989 om delegationen för rymdärenden (193/89).

Helsingfors den 27 mars 1992

Republikens President
Mauno Koivisto

Handels- och industriminister
Kauko Juhantalo

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.