278/1992

Utfärdat i Helsingfors den 20 mars 1992

Justitieministeriets beslut om meddelanden som gäller de allmänna underrätternas och hovrätternas avgöranden

Justitieministeriet har med stöd av 106 § vägtrafiklagen av den 3 april 1981 (267/81), 20 § förordningen den 13 juni 1975 om verkställighet av fängelsestraff (447/75), 74 § förordningen den 23 maj 1969 om verkställighet av bötesstraff (321/69), 8 § ordningsbotsförordningen av den 29 juni 1983 (606/83), 17 § militära rättegångsförordningen av den 16 december 1983 (964/83) och 40 § 1 mom. förordningen den 19 december 1940 angående straffregister (740/40), av dessa lagrum 106 § vägtrafiklagen sådan den lyder i lag av den 22 februari 1991 (435/91) och 40 § 1 mom. förordningen angående straffregistret sådant det lyder i förordning av den 13 maj 1955 (258/55), beslutat:

1 §

De allmänna underrätterna och hovrätterna skall uppgöra sådana meddelanden om avgöranden som avses i 106 § vägtrafiklagen, 1 § förordningen om verkställighet av fängelsestraff, 1 § förordningen om verkställighet av bötesstraff, 4 § 2 mom. ordningsbotsförordningen (606/83), 13 § militära rättegångsförordningen (964/83) samt 5 och 6 §§ förordningen angående straffregister genom att lagra uppgifterna i domslutssystemet på det sätt som justitieministeriet bestämmer.

Ett särskilt meddelande lagras för varje part, vittne och sakkunnig för vars del utslaget innehåller uppgifter som behövs vid verkställigheten eller som skall registreras.

Underrätterna skall lagra ett meddelande också då åtal förkastas eller avvisas eller då den anklagade inte döms till straff.

2 §

Hovrätten skall lagra ett meddelande också om utslag i ett mål som gäller klagan och i vilket tidigare har uppgjorts ett meddelande enligt 1 § eller som gäller strafforder.

3 §

Domstolen skall i meddelandet bestämma om distributionen av de uppgifter som ingår i avgörandet genom att lagra distributionsanvisningar och inom den tid för sändande av meddelande som särskilt stadgats via domslutssystemet meddela att uppgifterna är färdiga att tillställas mottagarna enligt distributionsanvisningarna (frisläppning).

Om meddelandet innehåller uppgifter som inte har kunnat lagras i domslutssystemet på det sätt som justitieministeriet har bestämt, skall domstolen påpeka detta i meddelandet eller särskilt anteckna i meddelandet att uppgiften inte skall behandlas maskinellt efter frisläppningen.

4 §

I ett mål som gäller förverkande av villkorlig frihet på grund av misskötsamhet uppgör domstolen meddelandet om utslag på en blankett för meddelande av utslag uppgjord enligt ett för detta ändamål fastställt formulär eller på en utskrift av motsvarande uppgifter ur de uppgifter i målet som har lagrats i domslutssystemet.

Det meddelande som nämns i 1 mom. skall sändas till justitieministeriet så snart den stadgade tiden för missnöjesanmälan har gått ut.

5 §

I ett mål som gäller bestämmande av ett gemensamt fängelsestraff för verkställighet enligt 7 kap. 7 § strafflagen, kan den temporära verkställighetshandling som avses i 2 c § förordningen om verkställighet av fängelsestraff uppgöras med användning av en utskrift av de uppgifter som har lagrats i domslutssystemet, en blankett för meddelanden som har uppgjorts enligt ett för detta ändamål fastställt formulär eller, om utslaget gäller en fånge, fångpasset.

6 §

De meddelanden om utslag i militära rättegångs- och disciplinbesvärsärenden som avses i 9 och 10 a §§ militära rättegångsförordningen kan uppgöras med användning av en utskrift av de uppgifter i målet som har lagrats i domslutssystemet.

7 §

I ett mål som gäller körförbud och som behandlas med stöd av 80 a § vägtrafiklagen uppgörs meddelandet om avgörande med användning av en utskrift av de uppgifter i målet som har lagrats i domslutssystemet eller en blankett för meddelande om utslag som har uppgjorts enligt ett för detta ändamål fastställt formulär.

Det meddelande som nämns i 1 mom. skall tillställas polisen så snart utslaget har vunnit laga kraft.

8 §

Har för en domstol på något annat ställe än i de lagar och förordningar som nämns i 1 § stadgats skyldighet att genom meddelande om utslag underrätta någon annan myndighet om sina avgöranden, kan domstolen fullgöra denna skyldighet genom att i de distributionsanvisningar som nämns i 3 § bestämma att ett meddelande skall skickas till vederbörande myndighet.

Om domstolens meddelande om utslag i vissa person- och familjerättsliga ärenden stadgas särskilt.

9 §

Meddelandet om ett avgörande skall bekräftas genom att i domslutssystemet lagra namnet på den som har uppgjort meddelandet. En utskrift och ett meddelande som avses i 4-7 §§ skall bekräftas genom underskrift av den som har uppgjort dem.

10 §

Detta beslut träder i kraft den 1 april 1992.

Genom detta beslut upphävs jämte ändringar:

1) justitieministeriets beslut den 12 december 1975 angående allmänna underrätters meddelanden om utslag i brottmål (941/75) samt

2) justitieministeriets beslut den 3 december 1976 angående hovrätternas meddelanden om utslag i brottmål (947/76).

Detta beslut tillämpas på sådana meddelanden om de allmänna underrätternas och hovrätternas avgöranden vilka görs efter det beslutet trätt i kraft. Hovrätten skall dock beträffande mål som den har avgjort som andra instans efter att detta beslut trätt i kraft uppgöra meddelande i enlighet med de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet, om underrättens motsvarande meddelande har gjorts före ikraftträdandet.

Helsingfors den 20 mars 1992

Justitieminister
Hannele Pokka

Specialplanerare
Merja Väisänen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.