255/1992

Given i Helsingfors den 20 mars 1992

Förordning om ändring av 24 och 26 §§ upphovsrättsförordningen

På föredragning av ministern för handläggning av ärenden som hör till undervisningsministeriets verksamhetsområde

fogas till 24 § upphovsrättsförordningen av den 25 augusti 1961 (441/61), sådan den lyder i förordning av den 14 juni 1985 (495/85), ett nytt 3 mom. och till 26 §, sådan den lyder i nämnda förordning, ett nytt 2 mom., som följer:

24 §

Såsom i 1 mom. avsedd anordning anses också ljud- och bildband eller annan anordning på vilken upptagningar helt eller delvis har gjorts, om det av anordningens tekniska egenskaper, av anordningens eller dess förpacknings utseende, av den normalt mindre andel av anordningens speltid som har tagits upp på anordningen, av anordningens import- eller försäljningspris eller av andra omständigheter kan slutas att anordningen uppenbarligen är avsedd att användas på samma sätt som en anordning på vilken upptagningar inte har gjorts.

26 §

Avgiften uppbärs i fall som avses i 24 § 3 mom. på basis av anordningens hela speltid.


Denna förordning träder i kraft den 1 april 1992.

Helsingfors den 20 mars 1992

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Tytti Isohookana-Asunmaa

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.