250/1992

Given i Helsingfors den 20 mars 1992

Förordning om ändring av förordningen om verkställighet av bötesstraff

På föredragning av justitieministern

upphävs i förordningen den 23 maj 1969 om verkställighet av bötesstraff (321/69) 3 § 3 mom. samt 6 och 55 §§,

av dessa lagrum 55 § sådan den lyder i förordning av den 9 december 1983 (910/83),

ändras rubriken för 1 kap., 1, 4, 5, 7 a, 8 och 8 a §§, 9 § 1 och 7 mom., 10 § 2 mom., 65 § 3 mom., 66 § och 71 a § 2 mom. 2 punkten,

sådana de lyder, rubriken för 1 kap. i förordning av den 12 december 1975 (939/75), 1 § ändrad genom nämnda förordning av den 12 december 1975 samt förordningar av den 3 december 1976, den 6 april 1979, den 18 juni 1981, den 12 september 1986 och den 29 april 1988 (945/76, 398/79, 444/81, 675/86 och 381/88), 4 § ändrad genom nämnda förordningar av den 6 april 1979, den 18 juni 1981 och den 12 september 1986 samt förordningar av den 21 december 1979 och den 19 december 1980 (932/79 och 900/80), 5 § delvis ändrad genom nämnda förordning av den 21 december 1979, 7 a § i förordning av den 20 december 1985 (1020/85), 8 § i nämnda förordning av den 21 december 1979, 8 a § ändrad genom förordningar av den 23 december 1981 och den 23 december 1988 (981/81 och 1130/88), 9 § 1 och 7 mom. i nämnda förordning av den 20 december 1985, 10 § 2 mom. i nämnda förordning av den 9 december 1983, 65 § 3 mom. i förordning av den 16 december 1977 (936/77), 66 § i nämnda förordning av den 18 juni 1981 och 71 a § 2 mom. 2 punkten i nämnda förordning av den 29 april 1988, samt

fogas till förordningen nya 8 b och 8 c §§ som följer:

1 kap.

Meddelanden om verkställighet

1 §

För verkställighet enligt lagen om verkställighet av bötesstraff (318/63) i fråga om böter, visst föremål eller annan egendom som skall förverkas och fordran skall

1) allmän underrätt och hovrätt uppgöra meddelande om utslag enligt ett av justitieministeriet fastställt domslutsformulär,

2) annan domstol och annan myndighet som dömer ut nämnda påföljder föra saköreslängd samt

3) strafforderdomare, ordningsbotsdomare och chefen för det polisdistrikt som har förelagt ordningsbot lämna meddelande om sina avgöranden så som därom stadgas särskilt.

Domstol eller annan myndighet skall för verkställighet i stället för saköreslängd som avses i 1 mom. 2 punkten göra en avskrift av sitt beslut, om en lägre domstol eller myndighet har uppgjort meddelande om utslag i ärendet eller gjort anteckning i saköreslängden.

Meddelande om utslag behöver inte uppgöras eller saköreslängd föras över fordran, om en statlig myndighet eller inrättning som nämns i 6 § 2 mom. lagen om verkställighet av bötesstraff har uppgett att den drar försorg om uppbörden.

4 §

Meddelandena om utslag och avgörandena i strafforderärenden skall sändas till justitieministeriet. Meddelanden om avgöranden i strafforderärenden skall sändas in även i det fall att strafforderdomaren har ansett att strafforder inte kan utfärdas i ärendet.

Från underrätten skall meddelande enligt 1 mom. sändas in för varje månad före den 15 i följande månad. Meddelande om utslag får inte sändas förrän tiden för missnöjesanmälan har gått ut. Har i målet anmälts missnöje, får meddelandet inte sändas in förrän det har utretts om besvären har fullföljts. Meddelandet skall likväl sändas inom 15 dagar från besvärstidens utgång.

Hovrätten skall insända meddelande om utslag i ett mål som den avgjort i andra instans inom en vecka efter det utslaget gavs. Meddelandet skall sändas även då underrättens beslut upphävs i hovrätten eller då ändringsansökan där avvisas. I mål som hovrätten avgjort i första instans skall meddelandet om utslag sändas när det är utrett om besvär har anförts i högsta domstolen och senast den 15:e dagen efter besvärstidens utgång.

En domstol som använder ett domslutssystem som bygger på automatisk databehandling skall i systemet mata in uppgifterna i meddelandena om utslag. Därefter skall domstolen inom den tid som anges i 2 och 3 mom. via systemet meddela att uppgifterna är färdiga att sändas in för verkställighet.

5 §

Ett utdrag ur den i 1 § 1 mom. 2 punkten nämnda saköreslängden eller en i 1 § 2 mom. nämnd avskrift skall för varje månad före den 15 i följande månad sändas till justitieministeriet. Utdrag eller avskrift får dock inte sändas in förrän det är känt om beslutet har vunnit laga kraft.

Ifall en lägre domstols beslut upphävs eller en ändringsansökan avvisas skall även detta meddelas. Något meddelande görs dock inte om ett beslut av högsta domstolen genom vilket ansökan om besvärstillstånd har avslagits.

Om sändande av ordningsbotsföreläggande stadgas särskilt.

7 a §

Då statskontoret med stöd av lagen om ersättning för brottsskador av statsmedel (935/73) genom utsökning driver in en fordran som grundar sig på statens regressrätt och den ersättning för rättegångskostnader som staten, då denna rätt begagnats, har tilldömts av den som är ansvarig för skadan, skall verket till justitieministeriet sända beslutet om debitering av fordran.

8 §

Om rättsmedelsinstansen förbjuder verkställighet av böter eller fordran eller bestämmer att verkställigheten skall avbrytas, skall den genast sända meddelande om saken till justitieministeriet eller till en i 65 § nämnd statlig myndighet eller inrättning som handhar indrivningen av fordringen. Denna skall genast sända meddelande om saken till den utmätningsman som skall verkställa indrivningen av böterna eller fordringen.

8 a §

Justitieministeriet sköter verkställigheten av böter, förverkandepåföljder och fordringar samt i lagen om ersättning för brottsskador av statsmedel nämnda fordringar som grundar sig på statens regressrätt.

Vid justitieministeriet ankommer uppgifterna enligt denna förordning på dataförvaltningsbyrån.

8 b §

Sådana för verkställighet behövliga uppgifter som finns i de meddelanden och längder som nämns i 1 § samlas i justitieministeriets saköresregister. Ministeriet har rätt att för saköresregistret från centrala befolkningsregistret få uppgifter om en persons namn och adress, ändring av personbeteckningen samt om dödsfall.

8 c §

Verkställighetshandlingar är

1) utdata av saköresregistret,

2) utdata som innehåller de uppgifter om den i det automatiska databehandlingssystemet för utsökning lagrade informationen om verkställighetsansökningen som behövs vid verkställigheten samt

3) avskrift av domstolens eller annan myndighets beslut eller protokoll eller transumt därav.

Böter eller fordran får verkställas även på grundval av efterlysning som gjorts med stöd av en verkställighetshandling, eller på grundval av utdrag ur fordringsregistret. Utmätt egendom får dock inte härvid säljas, ej heller får ärende om bestämmande av förvandlingsstraff för böter avgöras. Även för övriga verkställighetsåtgärder skall verkställighetshandling vid behov anskaffas.

9 §

Den som blivit dömd till böter eller att betala en fordran skall beredas tillfälle att omedelbart erlägga det belopp som enligt beslutet skall betalas. I detta syfte skall domstol eller annan myndighet som dömer i första instans lämna den dömde meddelande om bötes- eller fordringsbeloppet. Om en statlig myndighet eller inrättning som avses i 65 § har meddelat att den sköter indrivningen av en fordran, skall den lämna meddelande om fordringens belopp. På det inbetalningskort som ansluter sig till meddelandet skall samtidigt göras de anteckningar som behövs för betalningens fullgörande.


Innan beslut om debitering av en i 7 a § nämnd fordran sänds till justitieministeriet skall statskontoret lämna den betalningsskyldige ett meddelande om fordringsbeloppet och bereda honom möjlighet att betala detta med ett inbetalningskort som har bifogats meddelandet.

10 §

Justitieministeriet skall innan det vidtar verkställighetsåtgärder kontrollera om de böter eller den fordran som ministeriet skall verkställa har betalts i förskott. Är böterna eller fordringen helt eller delvis obetalda, kan ministeriet uppmana den dömde att inbetala det utestående beloppet på ministeriets postgirokonto inom den betalningstid på två veckor som bestäms i uppmaningen. Leder inte denna till resultat, skall ministeriet sända verkställighetshandlingen till utmätningsmannen för verkställighet.


65 §

Domstolen skall i sitt avgörande nämna att anmälan har gjorts.

66 §

När anmälan som nämns i 65 § har gjorts, skall den statliga myndighet eller inrättning som har gjort anmälan hos utmätningsmannen anhålla om verkställighet av fordran. Denna indrivs med stöd av ett transumt av beslutet. Sedan verkställighet har ägt rum, skall utmätningsmannen redovisa de influtna medlen för den myndighet eller inrättning som har anhållit om verkställighet.

Kan fordran inte tas ut ur den dömdes egendom, får den myndighet eller inrättning som har anhållit om verkställighet meddela justitieministeriet detta för antecknande i fordringsregistret. I detta skall införas den myndighet eller inrättning för vilken de vid verkställigheten influtna medlen skall redovisas och numret på denna myndighets postgirokonto.

71 a §

Då ett förordnande som avses i 1 mom. har utfärdats, får


2) utsökningsmannen på basis av begäran om utsökning uppgöra en verkställighetshandling som avses i 8 c § 1 mom. 2 punkten,Denna förordning träder i kraft den 1 april 1992.

Förordningen tillämpas på verkställighet av böter eller fordran som första gången har dömts ut eller fastställts efter ikraftträdandet. Högsta domstolen skall dock till justitieministeriet sända i 5 § 1 mom. nämnda utdrag och avskrifter av beslut som har givits den 1 april 1992 eller därefter.

Helsingfors den 20 mars 1992

Republikens President
Mauno Koivisto

Justitieminister
Hannele Pokka

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.