243/1992

Given i Helsingfors den 20 mars 1992

Förordning om ändring av förordningen om statens tjänstekollektivavtal

På föredragning av finansministern

ändras i förordningen den 23 december 1987 om statens tjänstekollektivavtal (1203/87) 9 § 3 mom. 2, 3 och 5-7 punkten samt 9 § 4 mom. 3, 5, 11, 13, 19-21, 23, 25, 26, 33-37, 41, 42, 44-46, 48-57, 60, 61, 64 och 66 punkten, samt

fogas i till 9 § 4 mom. nya punkter 21 a och b, 23 a, 36 a, 39 a, 46 a, 52 a-c 54 a, 60 a, 61 a och 65 a som följer:

9 §
Arbetsgivartjänstemän

Arbetsgivartjänster är:


2) tjänsterna som biträdande avdelningschef vid allmänna avdelningen, administrativa avdelningen, organisationsavdelningen eller motsvarande avdelning vid ministerierna;

3) tjänsterna som överdirektör och avdelningschef samt motsvarande och högre tjänster vid de centrala ämbetsverken, med undantag av huvudstaben, och vid länsstyrelserna;


5) även andra än i punkterna 1-4 avsedda tjänster som föredragande samt motsvarande och högre tjänster vid allmänna avdelningen, administrativa avdelningen, organisationsavdelningen eller administrativa byrån eller vid en enhet som sköter motsvarande uppgifter vid de ministerier och ämbetsverk som nämns i punkterna 1-4, om den huvudsakliga uppgiften för dessa tjänsteinnehavare är att sköta statens personaladministrationsärenden;

6) tjänsterna som chef vid övriga ämbetsverk och inrättningar, med undantag av domstolarna, åklagarämbetena, exekutionsverken, rättspolitiska forskningsinstitutet, kriminalpolitiska institutet som verkar i anslutning till FN, registerbyråerna, den lokala polisen, gränsbevakningsväsendet, försvarsmakten, skattebyråerna, lutherska och ortodoxa kyrkan, statens audivisuella central, statens läroanstalter förutom högskolorna, freds- och konfliktforskningsinstitutet, filmgranskningen, Sovjetinstitutet, statens skolhem, statens anstalter för missbrukarvård, statens förläggningar för asylsökande, statens sinnessjukhus och lokalförvaltningen av arbetskraftsärenden; samt

7) tjänsterna som chef för distrikten inom distriktsförvaltningen.

Arbetsgivartjänster vid nedan nämnda ämbetsverk och inrättningar är dessutom:


3) utrikesministeriet: biträdande avdelningschef vid avdelningen för utvecklingssamarbete med avdelningens stödfunktioner som ansvarsområde och biståndsråd som är chef för enheten för allmän förvaltning och utbildning vid avdelningen för utvecklingssamarbete, tjänsteman som vikarierar den nordiska samarbetsministern, inspektör inom utrikesförvaltningen, byråchef vid ekonomibyrå och ambulerande ambassadör;


5) justitieministeriet: regeringsråd vid justitieförvaltningsavdelningens domstolsbyrå och planeringschef som byråchef samt regeringsråd som biträdande avdelningschef vid fångvårdsavdelningen och fångvårdsöverinspektör vid fångvårdsavdelningens tillsyns- och utbildningsbyrå, byråchef;


11) inrikesministeriet: polisöverinspektör, direktör för utlänningscentralen, regeringsråd som byråchef, regeringsråd som sköter personaladministrationsärenden vid ministeriet, läns- och registerförvaltningen samt polisen, ekono-midirektör samt regionutvecklingsråd som sköter personaladministrationsärenden vid avdelningen för kommunala ärenden och regional utveckling;


13) befolkningsregistercentralen: avdelningschef och förvaltningschef;


19) gränsbevakningsväsendet: chef och biträdande chef för gränsbevakningsväsendet, avdelningschef och biträdande avdelningschef vid staben för gränsbevakningsväsendet samt bevakningssektions kommendör, chef för en skola och bevakningsflygdivisionens kommendör;

20) försvarsmakten: försvarsmaktens kommendör, chef för huvudstaben, generallöjtnant, viceamiral, generalmajor, konteramiral, assessor, officer förordnad att sköta chefs uppgifter vid huvudstabens kommando och organisationsavdelning, byråchef vid huvudstabens administrativa avdelning och officer förordnad att sköta byråchefs uppgifter vid kommandoavdelningen och uppgifterna som chef för organisationsbyrån vid organisationsavdelningen, officer vid huvudstabens kommandoavdelning vars uppgifter huvudsakligen består av personaladministrationsärenden;

21) finansministeriet: tjänsten som byråchef eller tjänsteman förordnad att sköta tjänsten som chef för ett resultatområde samt motsvarande och högre tjänster, konsultativ tjänsteman, utbildningschef, budgetråd, regeringsråd, lagstiftningsråd, finansieringsråd, äldre och yngre budget- och regeringssekreterare och överinspektör samt tjänstemännen vid personalavdelningen;

21 a) Statens ekonomiska forskningscentral: forskningsdirektör och förvaltningschef;

21 b) statskontoret: finansdirektör och förvaltningsdirektör;


23) skattestyrelsen: direktör;

23 a) länsskatteverken: avdelningschef vid beskattningsavdelning och avdelningschef vid administrativ avdelning;


25) tullverket: chef vid enheten för ekonomi- och resultatuppföljning, chef vid enheten för förtullning och tullteknisk utveckling, laboratorieföreståndare, chef vid personalbyrån, allmänna byrån och datatekniska byrån, tulldirektör samt biträdande direktör förordnad att sköta personaladministrations och ekonomiförvaltningsärenden inom Helsingfors tulldistrikt;

26) myntverket i Finland: förvaltningsdirektör;


33) högskolorna: professor som är rektor, förvaltningsdirektör, kvestor, chef vid lönebyrå, chef vid administrativ byrå, motsvarande byrå eller chef för ansvarsområde, avdelningschef som förordnats till chef för förvaltningsavdelningen och tekniska avdelningen vid Helsingfors universitet samt överkamrer som förordnats till chef med löneärenden som ansvarsområde vid Helsingfors universitet;

34) konsthögskolorna och bildkonstakademin: rektor och tjänsten som lärare som är rektor, förvaltningsdirektör, sekreterare och chef vid förvaltningsbyrå eller motsvarande byrå;

35) utbildningsstyrelsen: förvaltningsdirektör, planeringsdirektör, skolråd vid ekonomiförvaltningsenheten samt skolråd vid personalförvaltningsenheten och tjänstemän som huvudsakligen sköter personalförvaltningsärenden;

36) statliga yrkesläroanstalter: rektor vid yrkesundervisningsanstalt (centralyrkesskolorna), rektor och förvaltningschef vid Helsingin teknillinen oppilaitos, förvaltningschef vid Tampereen teknillinen oppilaitos;

36 a) yrkespedagogiska lärarhögskolor och institutet för yrkesutbildningens förvaltningsområde: rektor vid yrkespedagogisk lärarhögskola och direktör för institutet för yrkesutbildningens förvaltningsområde;

37) Finlands Akademi och stödjandet av vetenskapen samt konsten: ordförande i vetenskapliga centralkommissionen, förvaltningsdirektör och chef vid administrativ byrå samt generalsekreterare för centralkommissionen för konst;


39 a) statens konstmuseum: förvaltningsdirektör;


41) forststyrelsen: chef vid byrån för naturskyddsområdena, sektorchef för skogsarbetsverksamheten, ombudsman och distriktschef;

42) lantbrukets forskningscentral: förvaltningsdirektör och byråchef vid administrativa byrån;


44) trafikministeriet: tjänster som byråchef eller tjänsteman som förordnats till byråchef samt högre tjänster;

45) vägstyrelsen: direktör för ansvarsområdet administrativ service och chef för ansvarsområdet ekonomi- och informationsservice;

46) sjöfartsstyrelsen: chef för sjöpersonalbyrån vid trafikavdelningen;

46 a) havsforskningsinstitutet: byråchef;


48) Statsjärnvägarna: verkställande direktör, vice verkställande direktör, direktör, chef för enhet inom centralförvaltningen, tjänster vid personalenhetens grupp för anställningsförhållanden, regionchef, tjänst som chef för personalcentret och tjänst som chef för maskinverkstad samt tjänst som chef för resultatansvarsenhet inom regionalförvaltningen;

49) Luftfartsverket: verkställande direktör, direktör, chef för flygstation, chef för flygtrafiktjänstcentral, biträdande direktör och överinspektör som sköter i 3 mom. 5 punkten avsedda ärenden vid administrativa avdelningen;

50) meteorologiska institutet: avdelningschef, byråchef vid administrativa byrån samt chef för regionalbyrå;

51) Post- och televerket: verkställande direktör, vice verkställande direktör, direktör, chef vid koncernens enhet för administrativa tjänster, tjänsteman som sköter ärenden som gäller anställningsförhållanden på verksamhetsgrensnivå och tjänsteman som sköter ärenden som gäller anställningsförhållanden vid koncernförvaltningens personalenhet;

52) handels- och industriministeriet: biträdande avdelningschef, handelsråd samt biträdande avdelningschef, industriråd (gruppen för industriell äganderätt) och konsultativ tjänsteman;

52 a) konsumentverket: biträdande direktör som svarar för administrativa tjänster;

52 b) konsumentklagonämnden: sekreterare;

52 c) konkurrensverket: förvaltningschef;

53) konsumentombudsmannens byrå: byråchef;

54) mätteknikcentralen: direktör och biträdande direktör som ansvarar för förvaltningen;

54 a) tekniska konrollcentralen; direktör och biträdande direktör som ansvarar för förvaltningen;

55) geologiska forskningscentralen: chef vid administrativa byrån och distriktschef;

56) statens tekniska forskningscentral: överdirektör, förvaltningsdirektör, forskningsdirektör, byråchef, laboratoriedirektör;

57) teknologiska utvecklingscentralen: förvaltningsdirektör och biträdande avdelningschef vid administrativa avdelningen;


60) social- och hälsovårdsministeriet: chef för flyktingbyrån vid avdelningen för social- och hälsovårdstjänster;

60 a) social- och hälsostyrelsen: chef och jurist vid den enhet som svarar för personaladministrationen eller motsvarande;

61) arbetslöshetsnämnden: byråchef;

61 a) prövningsnämnden: ordförande;


64) strålsäkerhetscentralen: avdelningschef vid allmänna avdelningen samt chef vid administrativa byrån och föredragande;


65 a) arbetsrådet: sekreterare med högre lön;

66) miljöministeriet: biträdande avdelningschef vid bostadsavdelningen, chef vid ekonomibyrån, regeringsråd som byråchef vid miljövårdsavdelningens allmänna byrå samt regeringsråd som byråchef vid planläggnings- och byggnadsavdelningens allmänna byrå;Denna förordning träder i kraft den 1 april 1992.

Angående avlöningen för de tjänster som genom denna förordning förändrats till arbetsgivartjänster gäller vad som är stadgat, bestämt eller överenskommet om den till dess att finansministeriet med stöd av 2 § 4 mom. lagen om statens tjänstekollektivavtal bestämmer annat.

Helsingfors den 20 mars 1992

Republikens President
Mauno Koivisto

Finansminister
Iiro Viinanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.