241/1992

Given i Helsingfors den 20 mars 1992

Lag om ändring av 2 a och 3 §§ lagen om exportgaranti

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 14 september 1962 om exportgaranti (479/62) 2 a § 2 mom. och 3 § 2 mom.,

dessa lagrum sådana de lyder, 2 a § 2 mom. i lag av den 29 augusti 1969 (532/69) och 3 § 2 mom. i lag av den 28 juli 1989 (737/89), som följer:

2 a §

Statens exportgarantier enligt denna lag kan beviljas med stöd av en fullmakt som statsrådet av särskilda skäl har givit, också då en risk som sammanhänger med exporten, med finansieringen av den eller med det land som är föremål för exporten är så stor att exportgaranti inte kan beviljas inom garanticentralens normala riskprövning eller då exportgaranti beviljas på villkor som avviker från de vanliga med hänsyn till riskprövningen.

3 §

Den totala garantiansvarigheten för garantier som har beviljats med stöd av denna lag får uppgå till högst 30 000 miljoner mark. Ansvarigheten för de i 2 a § 2 mom. nämnda garantierna får dock uppgå till högst 1 000 miljoner mark och för de i 2 b § nämnda garantierna till högst 1 000 miljoner mark.Denna lag träder i kraft den 1 april 1992.

Regeringens proposition 228/91
Ekonomiutsk. bet. 2/92

Helsingfors den 20 mars 1992

Republikens President
Mauno Koivisto

Handels- och industriminister
Kauko Juhantalo

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.