240/1992

Given i Helsingfors den 20 mars 1992

Lag om ändring av 7 § lagen om fiskeriförsäkringsföreningar

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 7 § 1 mom. lagen den 23 juli 1958 om fiskeriförsäkringsföreningar (331/58), sådant det lyder i lag av den 10 december 1965 (635/65), som följer:

7 §

En fiskeriförsäkringsförening erhåller årligen såsom statsbidrag fyrtio procent av de skadeersättningar som föreningen med stöd av försäkringsavtal enligt 4 och 5 §§ samt med iakttagande av 6 § har betalt till personer och sammanslutningar som nämns i 2 §, för fiskeri- och annan materiel som anges i samma paragraf. Staten deltar dock inte i ersättandet av kostnaderna för bärgning av försäkrad materiel som nämns i 2 § 1 mom. 1, 3 och 4 punkten, ej heller i skadeersättning som föreningen enligt 25 § lagen om försäkringsavtal (132/33) kan få ersatt av tredje man.Denna lag träder i kraft den 1 april 1992.

Lagen tillämpas på statsbidrag för skadeersättningar som betalas för skador som inträffar efter ikraftträdandet.

Regeringens proposition 126/91
Jord- och skogsbruksutsk. bet. 19/91

Helsingfors den 20 mars 1992

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Ole Norrback

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.