228/1992

Utfärdat i Helsingfors den 12 mars 1992

Statsrådets beslut om normalpriserna för biblioteksbyggnader 1992

Statsrådet har vid föredragning från undervisningsministeriet med stöd av 13 § 1 mom. lagen den 28 december 1978 om statsandelar och statsunderstöd till grundskolor, gymnasier och allmänna bibliotek (1112/78), sådant detta lagrum lyder i lag den 23 december 1988 (1147/88), beslutat:

1 §

Normalpriserna för biblioteksbyggnader och bibliotekslokaler är per kvadratmeter nyttoyta följande:

biblioteksutrymmen 7 950 mk
garageutrymmen för bokbuss 6 100 mk
bostad 5 600 mk
utrymmen för fastighetsskötsel 7 000 mk
2 §

De ovan angivna normalpriserna per kvadratmeter nyttoyta motsvarar kostnadsnivån enligt påängtalet 103 i byggnadskostnadsindexet. Det normalpris som skall bestämmas för en biblioteksbyggnad och en bibliotekslokal skall justeras enligt senaste kända byggnadskostnadsindex den dag då programmet för projektets genomförande godkänns.

3 §

Detta beslut träder i kraft den 15 mars 1992.

Beslutet tillämpas från och med den 1 januari 1992 och det är i kraft till utgången av år 1992.

Helsingfors den 12 mars 1992

Minister
Tytti Isohookana-Asunmaa

Kulturråd
Anneli Äyräs

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.