222/1992

Given i Helsingfors den 13 mars 1992

Förordning om ändring av socialvårdsförordningen

På föredragning av social- och hälsovårdsministern

fogas till socialvårdsförordningen av den 29 juni 1983 (607/83) en ny 19 a § som följer:

19 a §

Kommunen och en högskola kan avtala om att en socialcentral som deltar i anordnandet av yrkesinriktad undervisning i socialarbete skall kallas undervisningssocialcentral.

Till undervisningssocialcentralens uppgifter hör, förutom uppgifter inom socialvården, att delta i den yrkesinriktade grundundervisningen i socialarbete. Dessutom kan undervisningssocialcentralen ha till uppgift att anordna sådan forsknings- och utvecklingsverksamhet som tillgodoser utvecklandet av socialservicen samt yrkesinriktad specialiserings-, fortsättnings- och kompletteringsutbildning i socialarbete.

För att en socialcentral skall kunna kallas undervisningssocialcentral förutsätts att kommunen och högskolan i det avtal som avses i 1 mom. anvisar tillräckliga resurser för ovan nämnda uppgifter.


Denna förordning träder i kraft den 1 april 1992.

Helsingfors den 13 mars 1992

Republikens President
Mauno Koivisto

Social- och hälsovårdsminister
Eeva Kuuskoski

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.