167/1992

Riksdagens beslut om ändring av arbetsordningen för riksdagen

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i arbetsordningen för riksdagen av den 19 december 1927 11 § 5 mom., sådant det lyder i riksdagens beslut av den 18 februari 1983 (377/83), samt ändras den finska språkdräkten i 18 a § 3 mom., 18 b § 1 mom. 2 a-punkten och 2 mom., 37 § samt 44 § 3–5 mom.,

dessa lagrum sådana de lyder, 18 a § 3 mom. och 37 § i riksdagens beslut av den 30 oktober 1990 (1058/90), 18 b § 1 mom. 2 a-punkten i riksdagens beslut av den 10 november 1987 (1078/87) samt 18 b § 2 mom. och 44 § 3–5 mom. i nämnda beslut av riksdagen av den 18 februari 1983, som följer:

18 b §

Specialutskott skall i allmänhet upptaga de till utskottet remitterade ärendena till behandling i följande ordning:


2 a) ärenden som gäller beslut av riksdagen vilka såsom villkorliga har tagits in i statsbudgeten och vilka presidenten inte har stadfäst;


De till statsutskottet remitterade budgetmotionerna behandlas i samband med budgetpropositionen eller en tilläggsbudgetproposition.


37 §
Anföranden, som på förhand före plenum har begärts för diskussion vid föredragningen av budgetpropositionen, vid handläggningen av statsutskottets betänkande om propositionen, vid handläggningen av meddelande, upplysning eller redogörelse från statsrådet eller vid handläggningen av svar eller meddelande med anledning av en interpellation, skall grupperas enligt de anvisningar som talmanskonferensen har fastställt så att ordet ges enligt de i riksdagen företrädda riksdagsmannagruppernas storlek från den största till den minsta. På motsvarande sätt skall, om talmanskonferensen så beslutar, förfaras vid behandlingen av en tilläggsbudgetproposition samt vid behandlingen av något annat viktigt ärende. Sedan svar har avgivits eller meddelande lämnats med anledning av en interpellation ges ordet likväl först till den första undertecknaren av interpellationen. Sedan debatten vid plenum har inletts tillämpas när ordet begärs och ges 57 § 1 mom. riksdagsordningen och 36 § ovan.
44 §

Beträffande förslag, som framställs vid tredje behandlingen av ett lagstiftningsärende eller enda behandlingen av ett annat ärende än statsbudgeten och som avser en hemställan av riksdagen eller gäller motiveringen, tillämpas på motsvarande sätt 2 mom.

Om en riksdagsman vid behandlingen av budgetpropositionen önskar föreslå en ändring i statsutskottets betänkande, skall ändringsförslaget även i det fall att det ingår i en reservation till betänkandet, under en av riksdagen fastställd tid inlämnas skriftligt utan motivering till centralkansliet för duplicering och utdelning till riksdagsmännen innan behandlingen av vederbörande huvudtitel eller avdelning eller statsbudgetens allmänna motivering inleds. Ett ändringsförslag som inte har lämnats in till centralkansliet inom den ovan avsedda tiden behandlas ej, om inte talmannen av något särskilt skäl anser att det behövs.

Vid behandlingen av statsutskottets betänkande om en tilläggsbudget skall på ändringsförslaget på motsvarande sätt tillämpas 2 mom., om inte riksdagen beslutar något annat.Dessa ändringar i arbetsordningen träder i kraft den 1 mars 1992.

Helsingfors den 25 februari 1992

På riksdagens vägnar


Saara-Maria Paakkinen talman


Erkki Ketola generalsekreterare

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.