165/1992

Given i Helsingfors den 21 februari 1992

Lag om ändring av lagen om statsbudgeten

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen den 13 maj 1988 om statsbudgeten (423/88) 2 §,

ändras lagens finskspråkiga rubrik, den finskspråkiga rubriken för 1 kap. samt 3, 4, 7, 15 och 16 §§, 18 § 1 mom. samt 21 och 22 §§ samt

fogas till lagen en ny 3 a § som följer:

3 §
Bruttobudgetering

Uppskattningarna av de årliga inkomsterna samt anslagen för de årliga utgifterna skall tas in i statsbudgeten till bruttobelopp så att varken utgifterna dras av från inkomsterna eller inkomsterna från utgifterna (bruttobudgetering).

I budgeten kan så som närmare stadgas genom förordning återbäring av inkomst som uppburits till staten till ett för högt belopp beaktas som avdrag från inkomsterna under det år då återbäringen betalas.

3 a §
Nettobudgetering

Av följande inkomster och utgifter kan i statsbudgeten tas in endast de inkomststater eller anslag som motsvarar skillnaden mellan dem (nettobudgetering):

1) inkomster av nya statslån och amorteringar på statsskulden samt

2) inkomster av och utgifter för verksamheten vid ett ämbetsverk och en inrätt-ning.

Vid nettobudgetering enligt 1 mom. beaktas inte skatter, avgifter av skattenatur eller böter som inkomster. Överföringsutgifter eller återbäring av sådana samt investeringsutgifter eller inkomster av försäljning av egendom, med undantag av anskaffning av lös egendom avsedd för ett ämbetsverks eller en inrättnings verksamhet eller försäljning av lös egendom, kan inte heller omfattas av nettobudgetering.

Nettobudgeteringen begränsar inte rätten att i statsbudgeten besluta om utgifternas maximibelopp, om allokering av utgifterna eller om annat sådant om vilket kan beslutas vid bruttobudgetering.

4 §
Affärsverkens budgetering

Ett sådant affärsverks inkomster och utgifter som avses i lagen om statens affärsverk (627/87) skall så som nämnda lag stadgar inte tas in i statsbudgeten.

7 §
Överskridning och överföring av anslag

Ett fast anslag får inte överskridas eller överföras till senare finansår.

Förslagsanslag får inte överföras till senare finansår. Tillstånd till överskridning av förslagsanslag kan medges, om överskridningen grundar sig på ett lagstadgat, ett därmed jämförbart eller ett oförutsägbart annat nödvändigt behov eller ett behov som är svårt att uppskatta eller på en stegring av den allmänna kostnadsnivån som är större än väntat, och om behovet av anslag inte kan tillgodoses på något annat sätt. Tillstånd till överskridning av förslagsanslag kan även, upp till ett belopp som motsvarar de inkomster som flyter in, medges om det är fråga om avgiftsbelagd verksamhet eller om utgifterna är bundna till de inkomster som flyter in.

Ett reservationsanslag får inte överskridas. Ett reservationsanslag får enligt vad som beslutas i samband med budgeten överföras till högst de två finansår som följer efter finansåret.

15 §
Bokföringens noggrannhet

Bokföringskontona skall ordnas så att iakttagandet av budgeten kan kontrolleras med minst ett moments noggrannhet. Bokföringen skall omfatta alla inkomster, utgifter och finansiella transaktioner till bruttobelopp samt därtill hörande rättelse- och överföringsposter.

Ämbetsverken och inrättningarna skall ordna kontrollen av den avgiftsbelagda verksamhetens lönsamhet så att årsresultatet kan redovisas i samband med ämbetsverkets eller inrättningens bokslut, om inte den avgiftsbelagda verksamheten är obetydlig.

Om affärsverkens bokföring stadgas särskilt.

16 §
Redovisningsväsendet i övrigt

Förutom bokföring som avses i 15 § skall ämbetsverken och inrättningarna, så som stadgas närmare genom förordning, ha ett sådant redovisningsväsen som behövs för kontroll av kostnaderna för verksamheten, av avkastningen av egendom och av de mål som uppställts för verksamheten samt för den övriga ledningen, kontrollen och övervakningen.

18 §
Bokslutsaktens innehåll

I statsbokslutsakten, som skall publiceras i tryckt form, skall tas in

1) budgetkontona jämte jämförelser med budgeten, specificerade enligt avdelningar, huvudtitlar, kapitel och moment,

2) statens balanskonto så som stadgas närmare genom förordning,

3) uppgifter om anslag som överförts till det följande året,

4) resultat- och balansräkningar för statliga fonder utanför budgeten,

5) affärsverkens resultat- och balansräkningar,

6) redovisning för lån som staten har givit,

7) uppgifter om statsskulden,

8) redogörelse för statens borgensförbindelser och övriga ansvarsförbindelser som var i kraft vid finansårets utgång, samt

9) övriga uppgifter enligt vad finansministeriet bestämmer.


21 §
Ämbetsverkens och inrättningarnas bokslut

Om utformningen av ämbetsverkens eller inrättningarnas bokslut och bilagorna till bokslutet samt om behandlingen av dessa i statsrådet eller i ett ministerium kan stadgas genom förordning. Genom förordning får även stadgas om ett ämbetsverks eller en inrättnings skyldighet att utarbeta en verksamhetsberättelse samt om berättelsens innehåll och om behandlingen av den i statsrådet eller i ett ministerium.

22 §
Statens egendom

Statens egendom skall med beaktande av vad den är avsedd för användas på ett lönsamt sätt.

Med anslag som i statsbudgeten anvisats för ämbetsverkens och inrättningarnas verksamhet får inte anskaffas mer förnödenheter i lager än vad som krävs för att verksamheten skall kunna bedrivas utan störningar.


Denna lag träder i kraft den 1 mars 1992.

På reservationsanslag som har beviljats 1992 eller tidigare tillämpas fortfarande de stadganden som gäller vid ikraftträdandet. Likaså tillämpas på statens budgetering och bokföring för finansåret 1992 samt på bokslutet för nämnda år 4 § 1 mom. samt 15, 16 och 18 §§ lagen om statsbudgeten sådana de lyder när denna lag träder i kraft.

Regeringens proposition 221/91
Statsutsk. bet. 2/92

Helsingfors den 21 februari 1992

Republikens President
Mauno Koivisto

Finansminister
Iiro Viinanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.