156/1992

Utfärdat i Helsingfors den 20 februari 1992

Statsrådets beslut om de bedömningsgrunder som skall tillämpas då bostads-, inlösnings- och grundförbättringslån beviljas samt då bostadsinvånare godkänns

Statsrådet har vid föredragning från miljöministeriet med stöd av 5 § 2 mom. lagen den 22 april 1966 om bostadsproduktion (247/66), 3 § 3 mom. lagen den 19 januari 1979 om grundförbättring av bostäder (34/79), 12 § 2 mom. lagen den 25 januari 1982 om inlösen av hyresbostäder (82/82) och 2 § lagen den 27 januari 1989 om räntestöd för lån som i stället för statligt lån beviljas för anskaffande av ägarbostad (76/89), av dessa lagrum det förstnämnda sådant det lyder i lag av den 19 januari 1968 (33/68), beslutat:

1 kap.

Allmänna bestämmelser

1 §
Tillämpningsområde

Social ändamålsenlighet och ekonomiskt behov som avses i 5 § 1 mom. lagen om bostadsproduktion, 3 § 2 mom. lagen om grundförbättring av bostäder (34/79) och 12 § 1 mom. lagen om inlösen av hyresbostäder (82/82) skall bedömas på det sätt som bestäms i detta beslut.

Vad som i detta beslut föreskrivs om överföring av bostadslån, tillämpas på motsvarande sätt då lån som motsvarar bostadslån enligt lagen om räntestöd för lån som i stället för statligt lån beviljas för anskaffande av ägarbostad (76/89) överförs.

2 §
Grunderna för stöd

Såsom grund för beviljande av stöd eller för godkännande av invånare i bostäder så som avses i de lagar som nämns i 1 § skall anses det i ansökningen nämnda hushållets bostadsbehov, förmögenhet och inkomster.

Företräde skall ges bostadslösa och andra hushåll som har det mest brådskande behovet av bostad eller av grundförbättring av bostaden, är minst bemedlade och har de lägsta inkomsterna.

Utan hinder av vad som bestäms i 2 mom. kan den myndighet, som beviljar stödet eller godkänner valet av invånare, i enskilda fall avvika från företrädesordningen, om detta med beaktande av ett hushålls speciella förhållanden, hyresbostadssituationen på orten eller hyreshusets invånarstruktur är särskilt motiverat.

Lån behöver dock inte beviljas, om sökanden med beaktande av utgifterna för skötseln av skulder och de inkomster som kan användas för dem inte kan anses klara kostnaderna för skötseln av lånet.

3 §
Bostadsbehov

Vid bedömning av bostadsbehovet skall särskilt beaktas hushållets bostadssituation och hur brådskande behovet av att förbättra denna är samt hushållets storlek och åldersstruktur.

4 §
Utrymmesstandard

Bostaden skall vara av skälig storlek i förhållande till hushållets storlek och åldersstruktur. Då det bedöms om bostadens storlek är skälig skall även efterfrågan och utbudet på olika slags bostäder på orten beaktas.

5 §
Förmögenhet

Såsom förmögenhet skall beaktas hushållets sammanlagda förmögenhet, om värdet av förmögenheten inte är ringa eller om förmögenheten inte är nödvändig för att någon medlem av hushållet skall få en skälig utkomst av närings- eller yrkesutövning.

Stöd får inte beviljas eller en sökande godkännas såsom invånare, om hushållet har förmögenhet, som skall beaktas, i en sådan omfattning att hushållet utan statens stöd förmår anskaffa en bostad som motsvarar dess behov eller grundförbättra sin bostad. I övrigt beaktas förmögenheten såsom en faktor som påverkar låneandelen eller godkännandet av invånare.

6 §
Inkomster och avdrag från dem

När hushållets inkomster fastställs skall beaktas de till hushållet hörande personernas fasta inkomster uträknade per månad (månadsinkomsterna). Till inkomster räknas dock inte bostadsbidrag eller inkomster som avses i 3 a § förordningen om bostadsbidrag.

Från hushållets månadsinkomster avdras

1) 2 000 mark för varje till hushållet hörande barn som inte har fyllt aderton år före utgången av det kalenderår, under vilket stöd som avses i detta beslut eller godkännande av invånare söks,

2) underhållsbidrag för barn som betalas enligt domstols beslut eller vederbörligt skriftligt avtal, och

3) två procent av beloppet av hushållets obetalda statsgaranterade studielån.

Om hushållet består av flera än en inkomsttagare, avdras 3 500 mark från vars och ens månadsinkomst, med undantag av inkomsten för den som förtjänar mest. Från en persons inkomster avdras det lönetillägg som han erhåller för skiftarbete upp till 1 000 mark.

2 kap.

Specialbestämmelser om ägarbostäder

7 §
Maximiinkomsttabeller och annuiteten av bostadslånet

En sökande kan få bostadslån för egen bostad i enlighet med följande annuiteter, om hushållets månadsinkomster, sedan de avdrag som avses i 6 § 2 och 3 mom. har gjorts, inte överstiger följande maximibelopp:

Maximiinkomst för erhållande eller överföring av bostadslån

Antal personer
1 2 3 4 5 6 Annuiteten (i procent av bostadslånet)
11 400 14 000 16 200 18 200 20 200 21 600 7,50
8 300 9 800 11 200 12 700 13 900 14 800 6,25
7 300 8 200 9 500 10 700 11 700 12 400 5,00

I huvudstadsregionen (Helsingfors, Esbo, Vanda och Grankulla) tillämpas dock med avvikelse från tabellen i 1 mom. följande maximibelopp för inkomsterna:

Maximiinkomst i huvudstadsregionen för erhållande eller överföring av bostadslån

Antal personer
1 2 3 4 5 6 Annuiteten (i procent av bostadslånet)
13 200 16 900 19 400 21 700 24 100 25 900 7,50
9 500 11 700 13 400 15 200 16 800 18 000 6,25
8 500 10 100 11 500 13 000 14 300 15 200 5,00
8 §
Maximiinkomsttabeller och låneandelsprocent av överfört lån

En sökande kan få ett överfört bostadslån som beviljats före den 1 januari 1991 eller ett överfört räntestödslån i enlighet med följande låneandelar, om hushållets månadsinkomster, sedan de avdrag som avses i 6 § 2 och 3 mom. har gjorts, inte överstiger följande maximibelopp:

Maximiinkomst för överföring av lån

Antal personer
1 2 3 4 5 6 Låneandelsprocent Låneandelsprocent av överfört räntestödslån
11 400 13 600 16 100 18 200 20 200 21 600 10-30 20-45
9 100 10 700 12 600 14 300 15 800 16 900 35-45 50-65
8 000 9 000 10 600 12 000 13 100 14 000 50-60 70-85

I huvudstadsregionen (Helsingfors, Esbo, Vanda och Grankulla) tillämpas dock med avvikelse från tabellen i 1 mom. följande maximibelopp för inkomsterna:

Maximiinkomst i huvudstadsregionen för överföring av lån

Antal personer
1 2 3 4 5 6 Låneandelsprocent Låneandelsprocent av överfört räntestödslån
13 000 16 000 19 100 21 700 24 100 25 900 10-30 20-45
10 300 12 600 15 000 17 100 18 900 20 300 35-45 50-65
9 100 10 700 12 700 14 800 15 900 17 000 50-60 70-85
9 §
Maximiinkomsttabeller och låneandelar för inlösningslån, grundförbättringslån och för överföring av lån

En sökande kan få inlösningslån, långfristigt grundförbättringslån samt överfört inlösningslån och grundförbättringslån i enlighet med följande låneandelar, om hushållets månadsinkomster, sedan de avdrag som avses i 6 § 2 och 3 mom. har gjorts, inte överstiger följande maximibelopp:

Maximiinkomst för erhållande av inlösningslån eller grundförbättringslån eller för överföring av lån

Antal personer
1 2 3 4 5 6 Låneandelsprocent
10 200 12 400 14 500 15 800 17 200 18 600 10-25
9 500 11 300 13 400 15 200 16 800 18 000 30
9 100 10 700 12 600 14 300 15 800 16 900 35
8 700 10 100 11 900 13 500 14 800 15 800 40
8 300 9 500 11 200 12 700 13 900 14 800 45
8 000 9 000 10 600 12 000 13 100 14 000 50
7 700 8 500 10 000 11 300 12 400 13 200 55
7 300 8 100 9 500 10 700 11 700 12 400 60

I huvudstadsregionen (Helsingfors, Esbo, Vanda och Grankulla) tillämpas dock med avvikelse från tabellen i 1 mom. följande maximibelopp för inkomsterna:

Maximiinkomst i huvudstadsregionen för erhållande av inlösningslån eller grundförbättringslån eller för överföring av lån

Antal personer
1 2 3 4 5 6 Låneandelsprocent
11 700 14 700 17 300 18 900 20 600 22 500 10-25
10 800 13 300 15 900 18 100 20 100 21 600 30
10 300 12 600 15 000 17 100 18 900 20 300 35
9 900 11 900 14 200 16 100 17 800 19 100 40
9 500 11 300 13 400 15 200 16 800 18 000 45
9 100 10 700 12 700 14 800 15 900 17 000 50
8 800 10 200 12 100 13 600 15 100 16 100 55
8 500 9 700 11 500 13 000 14 300 15 200 60
10 §
Maximiinkomster för beviljande av långfristigt grundförbättringslån av bidragsnatur

Vid beviljande eller överföring av lån som avses i 10 § 1 mom. lagen om grundförbättring av bostäder (långfristigt grundförbättringslån av bidragsnatur) tillämpas med avvikelse från tabellerna i 9 § följande maximibelopp för inkomsterna:

Maximiinkomster för beviljande eller överföring av långfristigt grundförbättringslån av bidragsnatur

Antal personer
1 2 3 4
4 100 5 100 5 700 6 300
11 §
Tillämpningen av maximiinkomsttabellerna

Hör till hushållet flera än sex personer eller, vid beviljande eller överföring av långfristigt grundförbättringslån av bidragsnatur, flera än fyra personer, höjs maximibeloppen för inkomsterna enligt 7-10 §§ med 600 mark för varje person utöver nämnda antal.

Låneandelen om 10-25 procent enligt tabellerna i 9 § 1 och 2 mom. tillämpas endast när ett tidigare beviljat inlösnings- eller långfristigt grundförbättringslån överförs på förvärvaren eller när en aktieägare i ett bostadsaktiebolag, som grundats för att fortsätta ett bostadsandelslags verksamhet beviljas inlösningslån för återbetalning av andel av bostadslån.

När grundförbättringslån beviljas enligt 6 § 1 mom. lagen om grundförbättring av bostäder för grundförbättring av en kulturhistoriskt eller arkitektoniskt värdefull byggnad, höjs låneandelsprocenten enligt tabellerna i 9 § 1 och 2 mom. med 20 procentenheter. Vid senare överföring av sådant lån tillämpas på motsvarande sätt förhöjd låneandelsprocent.

12 §
Sänkning av låneräntan

Då räntan på ett bostadslån som beviljats mellan den 1 mars 1982 och den 31 december 1990 eller på ett lån enligt lagen om inlösen av hyresbostäder sänks på det sätt som stadgas i 29 § 2 mom. förordningen om bostadsproduktion (205/82) eller 5 § 4 mom. förordningen om inlösen av hyresbostäder, kan den årliga räntan på lånet fastställas som följer:

1) om hushållets inkomster fastställda enligt 6 § inte överstiger de i 9 § angivna maximiinkomster som motsvarar en låneandel om 60 procent, kan räntan fastställas till tre procent från början av det åttonde låneåret till utgången av det nionde låneåret och till sex procent från början av det tionde låneåret till utgången av det elfte låneåret, eller

2) om hushållets inkomster inte överstiger de maximiinkomster som motsvarar en låneandel om 50 procent, kan räntan fastställas till sex procent från början av det åttonde låneåret till utgången av det nionde låneåret.

Räntan sänks inte om hushållet utöver den bostad som är i dess egen användning har en sådan förmögenhet att det skäligen kan anses klara av räntebetalningarna.

13 §
Begränsningar av lånebeloppet

Bostadslån för förvärv av aktier som medför rätt att besitta en bostadslägenhet eller av egnahemshus samt inlösningslån kan beviljas eller överföras enligt antalet personer i hushållet för högst följande antal lägenhetskvadratmeter:

Antal personer Maximiantal lägenhetskvadratmeter
1 45
2 65
3 80
4 100
5 eller flera 120

Om hushållet består av makar av vilka ingendera vid tidpunkten för ansökningen fyllt 35 år, tillämpas det maximiantal lägenhetskvadratmeter som fastställts för lån till ett hushåll med tre personer.

Bostadslån för byggande av egnahemshus kan beviljas eller överföras enligt antalet personer i hushållet för högst följande antal lägenhetskvadratmeter:

Antal personer Maximiantal lägenhetskvadratmeter
3 eller färre 90
4 100
5 eller flera 120

Om till hushållet hör flera än sex personer och lånet beviljas eller överförs för byggande av ett egnahemshus som omfattar två bostäder, höjs det i tabellen i 3 mom. fastställda maximiantalet lägenhetskvadratmeter med tio kvadratmeter för varje person utöver antalet sex. Lån kan dock beviljas eller överföras för högst 180 kvadratmeter.

14 §
Beloppet av lån som överförs

När en ägarbostad överlåts, uträknas det lånebeloppet, som överförs på förvärvaren, på basis av bostadens skuldfria inlösningspris eller skuldfria maximipris eller på dess betalda skuldfria försäljningspris, om det är lägre än dessa pris.

3 kap.

Specialbestämmelser om hyres-, bostadsrätts- och

15 §
Annonseringsförfarande gällande hyresbostäder

Hyresbostäder anslås offentligt och allmänt lediga att sökas.

Med tills vidare givet tillstånd av kommunen kan hyresbostäderna anslås lediga att sökas endast av en begränsad grupp, om denna representerar en tillräckligt stor grupp bostadsbehövande på orten och ett begränsat ansökningsförfarande är motiverat med beaktande av bostädernas ägoförhållanden och användningsändamål.

Om valet av bostadsrättshavarna stadgas särskilt.

16 §
Maximiinkomster

En förutsättning för att bli godkänd som invånare i en bostad är att månadsinkomsterna för hushållet inte efter avdragen enligt 6 § 2 och 3 mom. överstiger följande maximibelopp enligt den kommun i vilken bostaden finns:

Maximiinkomster i huvudstadsregionen (Helsingfors, Esbo, Vanda och Grankulla) för dem som godkänns som invånare i hyres- och andelslagsbostäder

Antal personer
1 2 3 4 5 6
9 500 12 300 13 800 15 200 16 400 17 500

Maximiinkomster i andra kommuner för dem som godkänns som invånare i hyres- och andelslagsbostäder

Antal personer
1 2 3 4 5 6
8 900 11 400 12 600 13 900 15 000 16 000

När sökanden på basis av ett arbets- eller tjänsteförhållande utses till invånare i ett hyreshus, där hans arbetsgivare är ägare, tillämpas med avvikelse från tabellerna i 1 mom. följande maximibelopp för inkomsterna:

Maximiinkomster i huvudstadsregionen (Helsingfors, Esbo, Vanda och Grankulla) i fråga om tjänstebostäder

Antal personer
1 2 3 4 5 6
11 300 14 600 16 300 17 900 19 300 20 700

Maximiinkomster i andra kommuner i fråga om tjänstebostäder

Antal personer
1 2 3 4 5 6
10 500 13 500 14 900 16 400 17 700 18 900

Inkomstgränserna ovan i 2 mom. tillämpas på personer som ansöker om bostadsrätt på det sätt som stadgas särskilt.

Om det till hushållet hör flera än sex personer, höjs maximibeloppen för inkomsterna med 600 mark för varje person utöver detta antal.

17 §
Undantag vid godkännandet av invånare

En sökande kan godkännas som invånare i en hyresbostad även om förutsättningarna enligt 5 och 16 §§ inte föreligger, då det är fråga om

1) stödjande av sådant boende som av sociala eller hälsomässiga orsaker är särskilt nödvändigt,

2) anvisande av bostad åt hushåll som bor i hyreshus, för vilket kommer att beviljas statligt grundförbättringslån eller för vilket tidigare beviljats statligt bostadslån och som skall repareras grundligt eller för vilket skall beviljas räntestödslån för grundlig reparation,

3) ett hushåll som är nödvändigt med tanke på underhåll och skötsel av ett grundförbättrat hus med hyresbostäder,

4) bostadsbyte mellan hushåll då bytet sker mellan bostäder som belånats med statligt bostadslån eller långfristigt grundförbättringslån, eller

5) en person som enligt 47 §, 48 §, 50 § eller 80 § hyreslagen (653/87) är berättigad att fortsätta hyresförhållandet.

För att främja ändamålsenligt nyttjande av hyresbostäder kan en sökande godkännas som invånare i en hyresbostad även om de i 2 § 2 mom. nämnda förutsättningarna för hushållets bostadsbehov inte är för handen, om en av den sökande bebodd statsbelånad hyresbostad därigenom blir ledig.

18 §
Brist på sökande som motsvarar förutsättningarna

Då bostäderna offentligt och allmänt anslagits lediga att sökas och ansökningar inte inlämnats av sådana hushåll som motsvarar förutsättningarna enligt 5 och 16 §§, kan som invånare godkännas också andra sökande. Till invånare skall härvid likväl utses en sökande vars förhållanden närmast stämmer överens med de i detta beslut nämnda förutsättningarna.

När det begränsade ansökningsförfarande som avses i 15 § 2 mom. tillämpas kan, om det råder brist på sökande som motsvarar förutsättningarna, godkännas andra sökande endast i fråga om bostad som nämns i 16 § 2 mom.

19 §
Förutsättningar för beviljande av grundförbättringslån

För grundförbättring av ett hus med hyresbostäder kan beviljas lån eller annat stöd även om en del av hyresgästerna i huset inte motsvarar de i detta beslut nämnda förutsättningarna.

4 kap.

Ikraftträdelse- och övergångsbestämmelser

20 §
Ikraftträdande

Detta beslut träder i kraft den 1 mars 1992.

Genom detta beslut upphävs statsrådets beslut av den 17 januari 1991 om de bedömningsgrunder som skall tillämpas då bostads-, inlösnings- och grundförbättringslån beviljas samt då bostadsinvånare godkänns (61/91).

Om köpe- eller överlåtelseavtal som gäller aktier ingicks senast den 31 januari 1992 och en sökande, enligt då gällande bestämmelser, hade varit berättigad att få lån, kan han beviljas lån med stöd av detta beslut, även om hans inkomster överskrider de inkomstgränser som fastställs i 7 §.

Helsingfors den 20 februari 1992

Minister
Pirjo Rusanen

Tf. äldre regeringssekreterare
Jouko Narikka

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.