113/1992

Given i Helsingfors den 14 februari 1992

Lag om studiestödsförvaltningen

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 §

För statens studiestödsverksamhet finns statens studiestödscentral som lyder under undervisningsministeriet.

Lokala organ under statens studiestödscentral i ärenden som gäller studiestöd är läroanstalterna eller studiestödsnämnderna enligt vad som närmare stadgas genom förordning.

2 §

Om studiestödscentralens administration stadgas genom förordning.

3 §

För de tjänster som statens studiestödscentral tillhandahåller kan den uppbära avgifter till staten enligt de grunder som anges i lagen om grunderna för avgifter till staten (980/73) så som stadgas närmare genom förordning.

4 §

Statens studiestödscentral har rätt att i form av massutlämnande få de uppgifter som behövs för behandlingen av studiestödsärenden enligt följande:

1) av utbildningsstyrelsen och högskolorna uppgifter om studerande som blivit antagna jämte deras personbeteckning,

2) av befolkningsregistercentralen uppgifter om de studerandes familjeförhållanden som tidigare anhållit om studiestöd och om antagna studerandes familjeförhållanden till den del uppgifterna skall beaktas vid beviljande av stöd,

3) av skattemyndigheterna uppgifter om de studerandes beskattningsbara inkomst och förmögenhet enligt den senaste beskattningen, som tidigare anhållit om studiestöd, och om antagna studerandes eller deras makars eller föräldrars beskattningsbara inkomst och förmögenhet enligt den senaste beskattningen till den del uppgifterna skall beaktas vid beviljande av stöd,

4) av folkpensionsanstalten uppgifter jämte personbeteckning om dem som får rehabiliteringspenning, och

5) av arbetskraftsmyndigheterna uppgifter jämte personbeteckning om dem som får arbetskraftspolitisk vuxenutbildning.

5 §

För ändringssökande i studiestödsärenden finns en besvärsnämnd för studiestöd.

Besvärsnämnden för studiestöd har en ordförande, en vice ordförande och fyra andra medlemmar. Var och en av dem har en personlig suppleant. Nämndens medlemmar handlar under domaransvar.

Statsrådet utser ordföranden, vice ordföranden och de övriga medlemmarna i nämnden samt deras suppleanter för tre år i sänder. Om deras rätt att kvarstå i uppdraget gäller i övrigt vad som stadgas om innehavare av domartjänster. Ordföranden och vice ordföranden

skall ha avlagt juris kandidatexamen. Av de övriga medlemmarna skall två ha god kännedom om högskolestudier och två god kännedom om allmänbildande studier efter grundskolan eller om yrkesstudier.

6 §

Besvärsnämnden för studiestöd kan vara indelad i sektioner.

Närmare stadganden om nämnden utfärdas genom förordning.

7 §

Närmare stadganden om verkställigheten av denna lag utfärdas genom förordning.

8 §

Denna lag träder i kraft den 1 maj 1992.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

Genom denna lag upphävs lagen den 14 januari 1972 om statens studiestödscentral (29/72).

Regeringens proposition 167/91
Kulturutsk. bet. 12/91

Helsingfors den 14 februari 1992

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Tytti Isohookana-Asunmaa

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.