112/1992

Given i Helsingfors den 14 februari 1992

Lag om ändring av lagen om studiestöd

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen den 14 januari 1972 om studiestöd (28/72) 2 § 3 mom., 10 § 2 mom. 3 punkten samt 12 § 2 och 3 mom.,

av dessa lagrum, 2 § 3 mom. sådant det lyder i lag av den 3 augusti 1990 (684/90) och 10 § 2 mom. 3 punkten sådan den lyder i lag av den 10 januari 1986 (14/86), samt

ändras 1 § 1 mom., 2 § 2 mom., 6 § 5 mom., 10 § 5 mom. och 13 §,

av dessa lagrum 2 § 2 mom. sådant det lyder i lag av den 6 februari 1987 (95/87), 6 § 5 mom. sådant det lyder i lag av den 10 juli 1979 (615/79), 10 § 5 mom. sådant det lyder i nämnda lag av den 10 januari 1986 och 13 § sådan den lyder delvis ändrad genom lag av den 11 januari 1980 (23/80), som följer:

1 §

Finska medborgare, som efter genomgången läropliktsskola i Finland bedriver studier vid läroanstalter som är underställda offentlig tillsyn, beviljas på ansökan studiestöd enligt denna lag. Om studiestöd som beviljas dem som bedriver högskolestudier stadgas särskilt.


2 §

Studiestöd beviljas för sådana studier vid gymnasier, folkhögskolor eller yrkesläroanstalter som pågår minst åtta veckor.


6 §

Vid återkrav hos låntagaren av studielån som av statens medel har betalts till ett kreditinstitut är den årliga räntan 16 procent av hela borgensansvarsbeloppet. På ansökan av låntagaren kan statens studiestödscentral dock fastställa den ränta som uppbärs hos låntagaren så att räntan överensstämmer med den maximiränta som penninginrättningarna, då borgensansvarsbeloppet betalas, uppbär för studielån, om orsaken till att skötseln av lånet försummats har varit låntagarens betalningsoförmåga, som har berott på arbetslöshet, sjukdom, havandeskap eller barnsbörd, fullgörande av värnplikt eller något annat därmed jämförbart skäl.

10 §

Studiepenningens grunddel beviljas inte en studerande som har rätt till barnbidrag enligt lagen om barnbidrag (541/48) eller till vuxenstudiepenning. Utan hinder härav kan den som studerar i en annan läroanstalt än en högskola och som har rätt till vuxenstudiepenning få det i 2 mom. nämnda tillägget till studiepenningens grunddel på basis av försörjningsskyldighet. Studiepenningens belopp per mottagare kan sänkas eller också kan den förvägras helt och hållet av orsaker som verkar sänkande på studiekostnaderna, enligt vad statsrådet beslutar.

13 §

Beslut av studiestödsnämnden eller statens studiestödscentral enligt denna lag får överklagas genom besvär hos besvärsnämnden för studiestöd inom 30 dagar efter delfåendet. Besvärsskriften skall lämnas till den studiestödsmyndighet som har fattat beslutet. I fråga om ändringssökande iakttas i övrigt lagen om ändringssökande i förvaltningsärenden (154/ 50).

Beslut av besvärsnämnden för studiestöd får överklagas genom besvär hos högsta förvaltningsdomstolen, om denna beviljar besvärstillstånd. Besvärstillstånd kan beviljas endast om det för lagens tillämpning i andra liknande fall eller med hänsyn till en enhetlig rättstillämpning är viktigt att ärendet prövas av högsta förvaltningsdomstolen. Tidsfristen för begäran om besvärstillstånd och för att anföra besvär är 60 dagar från delfåendet.

Ett beslut som gäller studiestöd kan delges sökanden genom att det postas till honom under den adress som han har uppgett. Om inte något annat visas, anses sökanden ha fått del av beslutet den sjunde dagen efter den då det postades.


Denna lag träder i kraft den 1 juli 1992.

Tidigare stadganden tillämpas på studiestöd som har beviljats enligt dem. Av låntagaren uppbärs dock en ränta enligt 6 § 5 mom. i denna lag, om studielånet sedan lagen trätt i kraft har betalts till ett kreditinstitut av statens medel.

Om ett beslut av en studiestödsnämnd eller statens studiestödscentral har givits innan denna lag träder i kraft, skall i fråga om ändringssökande iakttas tidigare stadganden.

Regeringens proposition 167/91
Kulturutsk. bet. 12/91

Helsingfors den 14 februari 1992

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Tytti Isohookana-Asunmaa

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.