96/1992

Utfärdat i Helsingfors den 6 februari 1992

Statsrådets beslut om normalpriserna på grundskolornas och gymnasiernas lokaliteter

Statsrådet har vid föredragning från undervisningsministeriet med stöd av 13 § 1 mom. lagen den 28 december 1978 om statsandelar och statsunderstöd till grundskolor, gymnasier och allmänna bibliotek (1112/78), sådant detta lagrum lyder i lag av den 23 december 1988 (1147/88), beslutat:

1 §

Normalpriserna per kvadratmeter nyttoyta på förvaltningsutrymmen, undervisningsutrymmen och övriga utrymmen i grundskolor och gymnasier är följande:

mk
1. Förvaltningsutrymmen
Kansliutrymmen
– rum för skolföreståndare eller rektor 8 600
– rum för föreståndare för specialskola 8 600
– rum för prorektor 8 600
– rum för rektor för gymnasiums kvällslinje 8 600
– rum för prorektor för gymnasiums kvällslinje 8 600
– kanslirum 8 600
– arkiv- eller lagerutrymme 9 500
– duplicerings- och materialrum 8 600
– rum för vaktmästare 8 600
Utrymmen för lärarna
– lärarrum och arbetsutrymmen 7 800
– tv- och centralradioutrymme 8 600
– toalettutrymmen 13 700
Utrymmen för elevvården
– rum för studiehandledare 8 600
– skolhälsovårdsutrymme jämte väntutrymmen 9 500
2. Undervisningsutrymmen
Allmänna undervisningsutrymmen
– undervisningsutrymme 1 = för smågruppsundervisning 7 800
– undervisningsutrymme 2 = för gruppundervisning 7 800
– undervisningsutrymme 3 = för undervisning av basundervisningsgrupp 7 800
– auditorium = undervisning för storgrupp och smågrupper 7 800
– särskilt utrymme för undervisningsmateriel för ovan uppräknade utrymmen 8 600
– allmänna undervisningsutrymmen i specialskolor för svårt handikappade 8 600
Ämnesundervisningsutrymmen jämte förvaringsutrymmen för följande läroämnen:
– datateknik 9 500
– geografi och biologi 8 600
– utrymmen för läromedel i lantbrukshushållning 8 600
– lantbrukshushållning, miniatyrväxthus 8 600
– lantbrukshushållning 8 600
– fysik och kemi 9 500
– maskinskrivning 8 600
– textilslöjd 8 600
– tekniskt arbete 8 600
– huslig ekonomi 9 500
– musik 8 600
– teckning 8 600
– musik och teckning 8 600
– musik och textilslöjd 8 600
– teckning och textilslöjd 8 600
– gymnastik- och terapiutrymme i specialskola för svårt handikappade 9 500
– gymnastik
– högst 100 m2 8 600
– den del som överstiger 100 m2 upp till 300 m2 7 000
– den del som överstiger 300 m2 6 300
– scenutrymmen 10 600
– scenutrymmen, om stolarna förvaras under scenen 12 000
– scenförråd 7 000
– stolförråd 7 000
– utrymme för gymnastikredskap 6 300
– omklädnings- och tvättutrymme 10 600
– omklädnings- och tvättutrymme för gymnastiklärare. 12 000
– utrymme för idrottsredskap som används utomhus 6 300
3. Biblioteksutrymmen
– biblioteksrum och rum för bibliotekarie 7 800
4. Måltidsutrymmen
– matsal 7 800
– köksutrymmen jämte hjälputrymmen
– kök för tillredning 15 700
– kök för uppvärmning 13 700
– distributionskök 15 700
5. Övriga utrymmen
– rum för elevkåren 7 800
– omklädnings- och tvättutrymmen för köks- och städpersonal 10 600
– WC-utrymmen 13 700
– vårdrum i specialskola för svårt handikappade 13 700
– utrymmen för förvaring av elevernas personliga tillhörigheter 7 800
– förråd för rörelse- och andra hjälpmedel i specialskola för svårt handikappade 7 000
– rengöringstambur i specialskola för svårt handikappade 10 600
– utrymmen för skötsel av fastigheten 7 000
– städutrymmen 12 000
– gårdskarl-eldares bostad 5 600

6. Utrymmen utanför nyttoytan

– orridorutrymmen,

– ekniska utrymmen för skolans värme-, vatten-, ventilations- och elektricitetsanordningar.

2 §

Normalpriserna per kvadratmeter nyttoyta på utrymmen i elevhem är följande:

mk
– elevrum för två 6 300
– elevrum för en 6 300
– vistelseutrymme 7 000
– duschrum 10 600
– WC-utrymmen 10 600
– torkrum för skor och ytterkläder
9 500
– bastu med WC 10 600
– klädvårdsutrymme (tvätten, tork-, mangel- och strykutrymmen samt utrymmen för förvaring av smutsbyk) 9 500
– linneförråd 9 500
– varmt förvaringsutrymme för elevernas personliga ägodelar 9 500
– jourrum 8 600
– städutrymmen 12 000
– elevhemsföreståndarens bostad 5 600
3 §

I 1 och 2 §§ är normalprisen angivna enligt kostnadsnivån för byggnadskostnadsindexpoängtalet 103. Då normalpriset för en byggnad bestäms skall dessa enligt olika utrymmen angivna normalpris ändras till nivån enligt senaste kända byggnadskostnadsindex för den dag då programmet rörande projektets genomförande godkänns.

4 §

Detta beslut träder i kraft den 15 februari 1992 och det gäller till utgången av år 1992. Beslutet tillämpas från och med den 1 januari 1992.

Helsingfors den 6 februari 1992

Undervisningsminister
Riitta Uosukainen

Lagstiftningsråd
Arto Sulonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.