95/1992

Utfärdat i Helsingfors den 6 februari 1992

Statsrådets beslut om ändring av statsrådets beslut angående grunderna för planering och uppförande av grundskolbyggnader och gymnasiebyggnader samt normalpris för dessa byggnader

Statsrådet har vid föredragning från undervisningsministeriet

upphävt 1 § 5 mom. i sitt beslut av den 18 januari 1990 angående grunderna för planering och uppförande av grundskolbyggnader och gymnasiebyggnader samt normalpris för dessa byggnader (65/90) samt

ändrat 2 §, underpunkten i 3 § 1 mom. 2 punkten som gäller särskilt utrymme för undervisningsmateriel samt 7 § 6 mom., som följer:

2 §

Om kommunen till värmecentralen för en skolbyggnad som skall uppföras ansluter en annan byggnad, skall kommunen ensam betala en sådan del av kostnaderna för den gemensamma värmecentralen som motsvarar den andel värmeenergi som den anslutna byggnaden kräver av hela den utvecklade energimängden.

Om kommunen till vattenförsörjningsanläggningar och -konstruktioner för en skolbyggnad som skall uppföras ansluter vattenförsörjningen för en annan byggnad, skall kommunen ensam av kostnaderna för nämnda anläggningar och konstruktioner betala en sådan del som motsvarar den beräknade vattenåtgången per dygn i den byggnad som skall anslutas av den beräknade sammanlagda vattenåtgången per dygn.

3 §

Grundskolans och gymnasiets förvaltningsutrymmen, undervisningsutrymmen och övriga utrymmen samt deras ytor är:

yta m2 minimiantalet erforderliga basundervisningsgrupper eller annan grund
2. Undervisningsutrymmen Allmänna undervisningsutrymmen
– särskilt utrymme för undervisningsmateriel för ovan uppräknade utrymmen 10–14 3; dessutom 3 m2 för varje därpå följande basundervisningsgrupp; dessutom 15–20 m2 om det för skolan anskaffas en språkstudie
7 §

Om ett skyddsrum skall byggas i en skolbyggnad enligt lagen om befolkningsskydd (438/58), får till normalpriset för skolbyggnaden, såsom merkostnad för statsandelsberättigat skyddsrum, som är dimensionerat enligt förordningen om befolkningsskydd (237/59), fogas 50 % av normalpriset för ett sådant allmänt undervisningsutrymme som avses i 3 § och vars nyttoareal motsvarar skyddsrummets nyttoareal.Detta beslut träder i kraft den 15 februari 1992. Beslutet tillämpas från och med den 1 januari 1992.

Helsingfors den 6 februari 1992

Undervisningsminister
Riitta Uosukainen

Lagstiftningsråd
Arto Sulonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.