55/1992

Given i Helsingfors den 24 januari 1992

Förordning om ändring av förordningen om ädelmetallarbeten

På föredragning av handels- och industriministern

upphävs i förordningen den 28 mars 1977 om ädelmetallarbeten (292/77) 21 § 2 mom. 3 punkten och 24 §,

ändras 19 § 1 mom., 21 § 3 mom. och 23 § 1 och 2 mom. samt

fogas till 19 § ett nytt 4 mom., till 21 § ett nytt 4 och 5 mom. och till förordningen en ny 21 a § som följer:

19 §

I utlandet tillverkade ädelmetallarbeten, inklusive de arbeten som nämns i 7 § 1 mom. 7 punkten, skall efter tullklareringen tillställas tekniska kontrollcentralen för kontroll på det sätt som tullmyndigheten föreskriver. Om de arbeten som skall kontrolleras, med undantag av arbeten som nämns i 7 § 1 mom. 7 punkten, är färdiga och uppfyller kraven enligt 4 och 5 §§ och om importören har försett dem med en hallstämpel som nämns i 10 § samt med andra stämplar som nämns i 8 §, skall kontrollstämpel slås på dem.


Vad som stadgas i 1 och 2 mom. gäller inte arbeten som avses i den konvention som nämns i 3 § och inte heller arbeten som nämns i 18 §.

21 §

Till den anmälan som avses i 1 mom. skall fogas ett intyg över att den som ämnar börja tillverka kontrollstämpling underkastade ädelmetallarbeten eller idka handel med sådana råder över sig själv och sin egendom.

Den som ämnar börja idka handel med kontrollstämpling underkastade ädelmetallarbeten skall dessutom till den anmälan som avses i 1 mom. foga en utredning över att han har tillräcklig sakkunskap för att idka denna näring, om han inte har avlagt stämplingsexamen enligt 23 §. En person som inte har tillräcklig sakkunskap för att idka denna näring samt ett bolag, ett andelslag eller en annan sammanslutning får dock idka handel med ädelmetallarbeten, om ansvarig för affärsverksamheten är en person som har avlagt stämplingsexamen enligt 23 § eller över vars tillräckliga sakkunskap i denna näring fogas en utredning till den anmälan som avses i 1 mom.

Efter att ha godkänt anmälan om tillvakning eller handel samt namnstämpeln, skall kontrollcentralen ge den som saken gäller ett intyg över godkännandet.

21 a §

De som svarar för att ädelmetallarbetena kontrollstämplas och för affärsverksamheten skall övervaka att denna förordning och med stöd av den utfärdade bestämmelser iakttas i verksamheten.

23 §

Var och en som vid tekniska kontrollcentralen har avlagt stämplingsexamen, i vilken ingår förhör som avser legeringsräkning och kännedom om denna förordning, får låta kontrollstämpla ädelmetallarbeten.

För avläggande av stämplingsexamen skall företes intyg över yrkesexamen inom ädelmetallbranschen enligt lagen om fackliga kompetensexamina (32/72) eller en utredning över annan motsvarande yrkesutbildning inom branschen som av tekniska kontrollcentralen anses tillräcklig.Denna förordning träder i kraft den 1 mars 1992.

Helsingfors den 24 januari 1992

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Minister
Ole Norrback

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.