54/1992

Given i Helsingfors den 24 januari 1992

Förordning om ändring av förordningen om mätservice

På föredragning av handels- och industriministern

ändras i förordningen den 16 juni 1978 om mätservice (489/78) 1 § 2 mom., 3 § 2 mom., 4 och 6 §§, 7 § 1 och 2 mom., mellanrubriken före 8 § samt 8 § och 10 § 2 mom.,

av dessa lagrum 10 § 2 mom. sådant det lyder i förordning av den 29 januari 1982 (75/82), som följer:

1 §

Mätning och kalibrering enligt denna förordning utförs av riksmätplatser och auktoriserade matplatser. Samordnande myndighet i fråga om mätservicen är mätteknikcentralen.


3 §

Förslag till riksmätplats framställs av mätteknikcentralen med samtycke av den tilltänkta matplatsen sedan mätteknikcentralen inhämtat ett utlåtande i saken av delegationen för metrologi.

4 §

Mätteknikcentralen ingår samarbetsavtal med riksmätplatserna och meddelar dem allmänna anvisningar om hur mätservicen skall ordnas. En riksmätplatsen skall på begäran lämna mätteknikcentralen behövliga uppgifter om sin verksamhet enligt denna förordning.

6 §

Auktoriserade matplatser är kalibreringslaboratorier som har ackrediterats enligt förordningen om konstaterande av kompetensen hos organ för testning, kontroll, certifiering och kalibrering (1568/91).

Ett kalibreringslaboratorium som inte har ogiltig ackreditering kan inte vara auktoriserad matplats.

7 §

Mätteknikcentralen meddelar en auktoriserad matplats allmänna anvisningar om hur mätservicen skall ordnas. Når anvisningarna meddelas skall mätteknikcentralen använda riksmätplatsen för ifrågavarande storhet som sakkunnig, om en sådan har utsetts.

En auktoriserad matplats skall på begäran lämna mätteknikcentralen behövliga uppgifter om sin verksamhet enligt denna förordning.


Officiella kalibreringsintyg
8 §

För dem som har anlitat mätservice utfärdar riksmätplatserna och de auktoriserade matplatserna enligt formulär som mätteknikcentralen har fastställt officiella kalibreringsintyg över de mätningar och kalibreringar av mätutrustning som de utfört enligt denna förordning.

10 §

I delegationen skall finnas företrädare för handels- och industriministeriet, mätteknikcentralen, tekniska kontrollcentralen, de förvaltningsgrenar inom vilka det finns riksmätplatser eller justeringsverksamhet, statens tekniska forskningscentral, myndigheterna för konsumentfrågor, högskolorna, importörerna av mätutrustning samt den industri som tillverkar och använder mätutrustning och övriga kretsar inom vilka mätutrustning huvudsakligen utnyttjas.Denna förordning träder i kraft den 1 februari 1992.

De auktorisationer som har beviljats matplatser innan denna förordning träder i kraft gäller till den 31 maj 1992.

Helsingfors den 24 januari 1992

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Minister
Ole Norrback

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.