48/1992

Given i Helsingfors den 24 januari 1992

Lag om statistikcentralen

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 §

För statens statistikväsen finns inom finansministeriets förvaltningsområde en statistikcentral.

2 §

Statistikcentralen har till uppgift att utarbeta statistik och göra utredningar som gäller samhällsförhållandena samt att sörja för det allmänna utvecklandet av statens statistikväsen i samarbete med övriga statliga myndigheter.

Dessutom utför statistikcentralen andra uppgifter som stadgas eller bestäms för den.

3 §

Statistikcentralen har en direktion, om vars uppgifter och sammansättning samt tillsättande stadgas genom förordning.

4 §

Närmare stadganden om verkställigheten av denna lag utfärdas genom förordning.

5 §

Denna lag träder i kraft den 1 mars 1992.

Genom denna lag upphävs lagen den 23 december 1970 om statistikcentralen (796/70) jämte ändringar. Den upphävda lagens 2 och 3 §§ förblir dock alltjämt i kraft tills något annat stadgas genom lag.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

Regeringens proposition 92/91
Förvaltningsutsk. bet. 5/91

Helsingfors den 24 januari 1992

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Ilkka Kanerva

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.