21/1992

Given i Helsingfors den 17 januari 1992

Lag om ändring av lagen om exportkostnadsavgift enligt åkerarealen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 28 december 1990 om exportkostnadsavgift enligt åkerarealen (1314/90) 1 § 1 mom., 2 § 1 och 2 mom., 5-8 §§, 10 § 1 mom., 14 § 3 mom., 16 och 23 §§ och 24 § 1 mom. samt

fogas till lagen nya 7 a-7 d, 17 a och 21 a §§ samt till 17 § ett nytt 4 mom. som följer:

1 §
Allmänt

För minskande av de kostnader som exporten av lantbruksprodukter medför skall till staten för 1992 betalas exportkostnadsavgift enligt åkerarealen med stöd av denna lag.


2 §
Skyldighet att betala avgift

Alla fysiska personer, alla av fysiska personer bestående sammanslutningar eller dödsbon och alla juridiska personer som i egenskap av ägare till en brukningsenhet eller med stöd av en bruksrätt som baserar sig på ett arrendeavtal vilket gäller en brukningsenhet, eller med stöd av någon annan bruksrätt besitter åker är skyldiga att betala avgift. När makar eller flera personer i något annat fall tillsammans förvaltar en brukningsenhet, ansvarar de solidariskt för att avgiften betalas.

Med juridiska personer avses öppna bolag, kommanditbolag, aktiebolag, andelslag, föreningar, stiftelser, kommuner, kommunalförbund, församlingar och kyrkliga samfälligheter.


5 §
Åker som ligger till grund för betalningsskyldigheten

Grund för betalningsskyldigheten är den obeskogade åkerareal som den 30 juni 1992 hör till brukningsenheten. När dess storlek räknas ut skall dock inte beaktas

1) åkerareal som var ouppodlad 1989 och som sedan dess varit ouppodlad utan avbrott och som fortfarande är ouppodlad 1992,

2) åkerareal som används för odling av frukt eller bär eller för plantskoleproduktion, eller

3) åkerareal som omfattas av ett avtal enligt lagen om balansering av lantbruksproduktionen vilket innebär att odling av åkerväxter varaktigt läggs ner.

6 §
Avgiftens storlek

I exportkostnadsavgift skall betalas 1 000 mark för varje hektar åkermark som utgör grund för betalningsskyldigheten. En juridisk person skall dock i exportkostnadsavgift betala 2 500 mark för varje hektar sådan åkermark. Avgiften fastställs för varje hel tiondedels hektar.

7 §
Befrielse från avgift

Exportkostnadsavgift behöver inte betalas, om en fysisk eller juridisk person som enligt 2 § är skyldig att betala avgift under växtperioden 1992 låter en nedan i 2 mom. angiven åkerareal som beräknats enligt 5 § ligga i träda och en sammanslutning eller ett dödsbo låter en nedan i 3 mom. nämnd andel som beräknats enligt 5 § ligga i träda. Trädesläggningen skall ske enligt 7 a §.

Andelen åkerareal som skall läggas i träda är

1) 15 procent för en betalningsskyldig fysisk person vars löne- och pensionsinkomster understiger 100 000 mark per år,

2) 20 procent, om de inkomster som avses i 1 punkten är 100 000-250 000 mark per år,

3) 30 procent, om de inkomster som avses i 1 punkten överstiger 250 000 mark per år, och

4) 50 procent för en betalningsskyldig juridisk person, om inte något annat följer av 8 §.

På en sammanslutning eller ett dödsbo med betalningsplikt tillämpas 2 mom. 1-3 punkten, när minst en av delägarna bor på lägenheten eller, mätt enligt framkomlig väg, på ett avstånd av högst 12 kilometer från de närmaste åkrarna. Av de betalningsskyldiga personer som uppfyller nämnda boendevillkor beaktas löne- och pensionsinkomsterna för den betalningsskyldiga person som har de största inkomsterna. Om ingen av delägarna i en sammanslutning eller ett dödsbo uppfyller boendevillkoret, skall 20 procent av åkerarealen läggas i träda. Av löneinkomsterna för en delägare i ett dödsbo beaktas inte löneinkomst som har betalts för skötsel av en brukningsenhet som dödsboet besitter.

Exportkostnadsavgift skall inte heller betalas, om minst 80 procent av den åkerareal som hör till brukningsenheten och som utgör grund för betalningsskyldigheten under växtperioden 1992 består av vall eller om denna åkerareal är mindre än tre hektar.

7 a §
Avgiftsbefrielse i fråga om åkerareal som utarrenderats av en juridisk person

En betalningsskyldig fysisk eller juridisk person skall för att befrias från avgift lägga i träda minst 50 procent av en sådan enligt 5 § beräknad åkerareal som har utarrenderats av en i 2 § angiven juridisk person och som arrendegivaren har besuttit hela växtperioden 1990 eller 1991. Detsamma gäller sådan av en kommun, ett kommunalförbund, en församling eller en kyrklig samfällighet utarrenderad åkerareal för vilken ett nytt arrendeavtal har ingåtts efter den 15 oktober 1991 med en ny arrendetagare sedan det tidigare arrendeavtalet upphört att gälla.

7 b §
Bestämmande av inkomster

Med löne- och pensionsinkomster avses i 7 § 2 och 3 mom. skattskyldigas löne- och pensionsinkomster som ingår i de för dem vid statsbeskattingen för 1990 fastställda skattepliktiga inkomsterna. Om en odlare dock visar att hans löne- och pensionsinkomster 1992, då de beräknas så som anges nedan, uppgår till högst 70 procent av löne- och pensionsinkomsterna 1990, används de för 1992 beräknade inkomsterna som inkomster. Dessa löne- och pensionsinkomster beräknas så att löne- och pensionsinkomsterna mellan den 1 januari och den 30 april 1992 multipliceras med tre.

När makar eller flera fysiska personer i något annat fall tillsammans är skyldiga att betala avgift, beaktas löne- och pensionsinkomsterna för den av de betalningsskyldiga som i den senaste statsbeskattningen har de största inkomsterna av gårdsbruk. Om ingen av dem i nämnda beskattning har inkomster av gårdsbruk eller ingen av dem har större inkomster än de andra betalningsskyldiga, beaktas löne- och pensionsinkomsterna för den av de betalningsskyldiga som har de lägsta inkomsterna av detta slag. Löne- och pensionsinkomsterna för dem som inte är betalningsskyldiga enligt 2 § beaktas inte.

7 c §
Förhandsbesked

Lantbruksnämnden i kommunen kan på ansökan meddela förhandsbesked om den åkerareal som krävs för befrielse från exportkostnadsavgift. Ansökan skall göras senast vid den tidpunkt som jordbruksstyrelsen bestämmer.

7 d §
Träda

Den åker som läggs i träda skall 1990 och därefter ha odlats eller skötts som träda. Till den del den betalningsskyldige inte besitter sådan åker kan också annan åker läggas i träda.

Såsom lagd i träda betraktas alltid åker för vilken betalas trädespremie enligt lagen om balansering av lantbruksproduktionen. Med träda jämställs också åker som enligt nämnda lag har beskogats 1990 och därefter före den 1 juli 1992, eller åker som 1992 på ett bestående sätt överförs till annan produktion än lantbruksproduktion och på vilken ingen skörd bärgas under det nämnda året.

8 §
Undantag

När det är fråga om ett öppet bolag, kommanditbolag, aktiebolag eller andelslag som består av fysiska personer och vars huvudsakliga syfte är att bedriva gårdsbruk eller ett seminandelslag, beslutar jordbruksstyrelsen på ansökan att vad som ovan stadgas om storleken av exportkostnadsavgiften eller befrielse från avgift i fråga om en sammanslutning eller ett dödsbo skall tillämpas. Beslutet förutsätter att bolagsmännen i det öppna bolaget, de ansvariga bolagsmännen i kommanditbolaget och medlemmarna av andelslaget odlar brukningsenhetens åkrar genom att själva delta i arbetet. I fråga om aktiebolag förutsätts det att över hälften av bolagets rösträtt innehas av personer som odlar brukningsenhetens åkrar genom att själva delta i arbetet.

Av särskilda skäl kan jordbruksstyrelsen dessutom på ansökan besluta om sänkning av exportkostnadsavgiften för en lantbruksläroanstalt eller någon annan inrättning som bedriver allmännyttig verksamhet eller av den procentandel för trädesläggning som krävs för befrielse från avgiften.

En ansökan som avses i 1 eller 2 mom. skall göras inom den tid som jordbruksstyrelsen bestämmer. Samtidigt som jordbruksstyrelsen fattar beslut med anledning av ansökan skall den fastställa procentandelen för den åkerareal som skall läggas i träda. För de inrättningar som avses i 2 mom. fastställs procentandelen dock alltid till 15.

10 §
Anmälningsskyldighet

För fastställandet av exportkostnadsavgiften skall den betalningsskyldige senast vid den tidpunkt som jordbruksstyrelsen bestämmer samt på en blankett som styrelsen har fastställt och på det sätt som den bestämmer, till lantbruksnämnden i kommunen göra en anmälan, av vilken framgår den i 5 § angivna åkerareal som hör till brukningsenheten samt övriga uppgifter som behövs för fastställandet av avgiften. Om den betalningsskyldige vill bli befriad från avgiften, skall han dessutom uppge den åkerareal som skall läggas i träda och dess läge samt ge övriga uppgifter som behövs för befrielsen.


14 §
Debetsedel

Exportkostnadsavgiften skall betalas in på landsbygdsdistriktets postgirokonto. Om avgiften dock senast på förfallodagen har betalts in hos en affärs-, spar- eller andelsbank, anses betalningen ha erlagts i tid.

16 §
Anstånd

Av synnerligen vägande skäl får landsbygdsdistriktet på ansökan medge anstånd med betalningen av exportkostnadsavgift för högst ett år. En förutsättning för anstånd är att en godtagbar säkerhet ställs för betalningen. På en avgift, för vars betalning anstånd medges, uppbärs för anståndstiden en årlig ränta om 16 procent.

17 §
Ändringssökande

Beslut som landsbygdsdistriktet har fattat i ärenden som avses i 7 c § får inte överklagas genom besvär.

17 a §
Statens ersättningsskyldighet

Om en odlares beskattning på grund av att han har sökt ändring i den har ändrats så att han till följd därav hade varit skyldig att lägga en mindre procentuell andel av sin åkerareal i träda för att befrias från exportkostnadsavgift enligt 7 § än den han lade i träda, betalas till odlaren på ansökan 4 000 mark per hektar i ersättning av statens medel för den trädeslagda areal som överstiger hans andel. Ansökan om ersättning skall sändas till jordbruksstyrelsen inom tre månader från besvärsinstansens beslut i saken.

21 a §
Åland

I landskapet Åland utförs de uppgifter som enligt denna lag hör till landsbygdsdistriktet av länsstyrelsen och de uppgifter som hör till lantbruksnämnden av kommunstyrelsen eller av en nämnd som har tillsatts för att sköta lantbruksnämndens uppgifter.

23 §
Närmare stadganden

Närmare stadganden om verkställigheten av denna lag utfärdas vid behov genom förordning. Jordbruksstyrelsen meddelar dock närmare föreskrifter om brukningsenheter, om träda och andra grunder för befrielse från avgifter enligt 7, 7 a, 7 b och 7 d §§ samt om fastställande, debitering och uppbörd av exportkostnadsavgiften.

De föreskrifter som jordbruksstyrelsen meddelar och de beslut av styrelsen som nämns i 7 c, 8 och 10 §§ skall publiceras i Finlands författningssamling.

24 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1991. Lagen gäller exportkostnadsavgiften för 1991 och 1992.Denna lag träder i kraft den 22 januari 1992.

Regeringens proposition 160/91
Statsutsk. bet. 63/91

Helsingfors den 17 januari 1992

Republikens President
Mauno Koivisto

Jord- och skogsbruksminister
Martti Pura

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.