Ursprungliga författningar: 1991

1300/1991
Lag om ändring och temporär ändring av beskattningslagen
1299/1991
Statsrådets beslut om ändring av 35 § statsrådets beslut om tillämpning av lagen angående stämpelskatt
1298/1991
Förordning angående de andra tilläggsfullmakterna för fonden för utvecklande av bostadsförhållandena att uppta lån år 1991
1297/1991
Förordning angående de andra tilläggsfullmakterna för statsrådet att uppta lån under år 1991
1296/1991
Social- och hälsovårdsministeriets beslut om fastställande av det löneindextal, varom stadgas 9 § förordningen om pension för arbetstagare
1295/1991
Förordning om ändring av fordonsförordningen
1294/1991
Förordning angående ändring av förordningen om rådet för samernas utbildningsärenden
1293/1991
Förordning om ikraftträdande av överenskommelsen med Europeiska ekonomiska gemenskapen om samarbete inom ramen för ERASMUS-programmet
1292/1991
Förordning om undervisningen och studerandena vid vissa högskolor
1291/1991
Förordning om Vasa universitet
1290/1991
Förordning om Lapplands universitet
1289/1991
Förordning om ändring av förordningen om Svenska handelshögskolan
1288/1991
Förordning om Åbo Akademi
1287/1991
Förordning om samordning av den svenskspråkiga högskoleutbildningen
1286/1991
Skattestyrelsens beslut om överföring av förskott vid beskattningen för 1990
1285/1991
Social- och hälsovårdsministeriets beslut om statskontorets olycksfallsombud
1284/1991
Handels- och industriministeriets beslut om undantag i fråga om förplägnadsrörelsers öppettider
1283/1991
Trafikministeriets beslut om de allmänna grunderna för villkoren vid leverans av teleanslutningar
1282/1991
Trafikministeriets beslut om statsunderstöd för buss och taxitrafik som garanterar basservicen inom trafiken
1281/1991
Riksdagens beslut om ändring av arbetsordningen för riksdagen
1280/1991
Förordning om ikraftträdelse av lagen om ändring av atomansvarighetslagen
1279/1991
Förordning om filosofie doktorsexamen
1278/1991
Förordning om ikraftträdande av protokollet om ändring av konventionen utgörande tillägg till Pariskonventionen om skadeståndsansvar på atomenergins område
1277/1991
Jord- och skogsbruksministeriets beslut om stabilisering av prisnivån för mat- och matindustripotatis
1276/1991
Statsrådets beslut om förordnande av att vissa kommuner och kommundel skall utgöra specialområden
1275/1991
Förordning om upphävande av 8 a § folkhälsoförordningen
1274/1991
Förordning om ändring av 6 a § förordningen om avgifter och ersättningar som skall uppbäras vid hälsovårdscentral
1273/1991
Förordning om ändring av 9 § förordningen om avgifter och ersättningar i den specialiserade sjukvården
1272/1991
Förordning om ändring av förordningen angående läkare och tandläkare tillkommande ersättning för verkställande av rättsmedicinska undersökningar
1271/1991
Förordning om ändring av 1 § förordningen om Statsjärnvägarna
1270/1991
Förordning om ändring av förordningen om Post- och televerket
1269/1991
Förordning om temporär ändring av grundskoleförordningen
1268/1991
Förordning om temporär ändring av gymnasieförordningen
1267/1991
Förordning om temporär ändring av grundskoleförordningen
1266/1991
Förordning om ändring av 53 § fordonsförordningen
1265/1991
Förordning om ändring av byggnadsförordningen
1264/1991
Statsrådets beslut angående ändring av statsrådets beslut om tjänstemän inom utrikesrepresentationen tillkommande ortstillägg, utrustningsersättning och ersättning för installeringskostnader
1263/1991
Förordning om ändring av förordningen om bringande i kraft av bilagorna A.1., A.2., E.3., E.4., E.6., F.1. och F.3. till den internationella konventionen om förenkling och harmonisering av tullförfaranden
1262/1991
Förordning om ändring av förordningen om bringande i kraft av bilagorna B.1., E.1. och E.5. till den internationella konventionen om förenkling och harmonisering av tullförfaranden
1261/1991
Lag om ändring av lagen om pension för kommunala tjänsteinnehavare och arbetstagare
1260/1991
Inrikesministeriets beslut om förhöjning av parkeringsbot
1259/1991
Förordning om ändring av förordningen om avgifter för utdrag och andra uppgifter ur köpeskillingsregistret över fastigheter
1258/1991
Förordning om ikraftträdande av den europeiska konventionen om likvärdighet av studieperioder vid högskolor
1257/1991
Förordning om ikraftträdande av den europeiska konventionen om erkännande av högskoleexamina för tillträde till fortsatta akademiska studier
1256/1991
Förordning om ikraftträdande av protokollet till den europeiska konventionen om likvärdighet av betyg för tillträde till högskolor
1255/1991
Förordning om ikraftträdande av den europeiska konventionen om likvärdighet av betyg för tillträde till högskolor
1254/1991
Förordning om ikraftträdande av den europeiska överenskommelsen om fortsatt utbetalning av studiestöd till studerande utomlands
1253/1991
Förordning om ikraftträdande av den europeiska konventionen om allmän likvärdighet av studieperioder vid högskolor
1252/1991
Statsrådets beslut om betalningsgrunderna för understöd som betalas all följd av ekonomiska förluster som förorsakas av förordningen om vissa inskränkningar av laxfisket år 1991
1251/1991
Statsrådets beslut om tilläggsaccis på tobaksprodukter

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.