Ursprungliga författningar: 1991

1400/1991
Skattestyrelsens beslut om genomsnittlig årlig avkastning av åker och täckdickningstillägg
1399/1991
Handels- och industriministeriets beslut om den utredning som skall fogas till näringsanmälan om inkvarterings- och förplägnadsrörelser
1398/1991
Finansministeriets beslut om förordnande för skattestyrelsen att avgöra vissa ärenden som avses i dubbelbeskattningsavtal
1397/1991
Jord- och skogsbruksministeriets beslut om bekämpning av insekt- och svampskador i skog
1396/1991
Lag om ändring av lagen om accis på ätbara fetter
1395/1991
Lag om ändring av 2 och 25 §§ kreditskattelagen
1394/1991
Lag om temporär ändring av 59 § lagen om skatt på inkomst och förmögenhet
1393/1991
Lag om ändring av lagen om källskatt på ränteinkomst
1392/1991
Statsrådets beslut om fastställande av allmän dyrortsklassificering av kommunerna
1391/1991
Förordning om delegationen för flykting- och migrationsärenden
1390/1991
Förordning om ändring av 1 § fiskeriinkomstförordningen
1389/1991
Förordning om ikraftträdande av avtalet med Frankrike om utsträckning av den territoriella tillämpningen av den europeiska konventionen om inbördes rättshjälp i brottmål samt av tilläggsprotokollet till konventionen
1388/1991
Förordning om ikraftträdande av avtalet med Frankrike om utsträckning av den territoriella tillämpningen av den europeiska konventionen om utlämning för brott
1387/1991
Lag om upphävande av lagen om export av slaktat fjäderfä och matnyttigt vilt
1386/1991
Lag om tillämpning av vissa stadganden i lantbruksinkomstlagen 1991
1385/1991
Lag om tidsbestämd begränsning av åkerröjning
1384/1991
Lag om ändring av lagen om särskild ersättning till make till tjänsteman inom utrikesrepresentationen
1383/1991
Ändringar i statsbudgeten 1991
1382/1991
Jord- och skogsbruksministeriets beslut om ändring av 4 och 8§§ jord- och skogsbruksministeriets beslut om lika pris för producentmjölk samt om grunderna för prissättningen enligt kvalitet och sammansättning
1381/1991
Undervisningsministeriets beslut om ändring av 3 § i undervisningsministeriets beslut om grunderna för den påbyggnadsundervisning som anordnas i grundskolan
1380/1991
Social- och hälsovårdsministeriets beslut om ändring av 2§ social- och hälsovårdsministeriets beslut om grunderna för taxa för ersättande av i 8 § sjukförsäkringslagen avsedd undersökning och behandling
1379/1991
Statsrådets beslut om ändring av statsrådets beslut om arrangemang och ersättningar vid mottagande av flyktingar
1378/1991
Statsrådets beslut angående intäktsgrunderna vid beskattningen av inkomster som erhållits av renskötsel
1377/1991
Statsrådets beslut angående intäktsgrunderna vid beskattningen av inkomster som erhållits av skogsbruk
1376/1991
Förordning om ändring av 6 § folkhälsoförordningen
1375/1991
Lag om ändring av 2 § lagen om vissa räntestödslån av kreditanstalters medel
1374/1991
Försvarsministeriets beslut om råmaterial för kemiska stridsmedel
1373/1991
Justitieministeriets beslut om de skyddade beloppen av lön vid utmätning
1372/1991
Lag om ändring av 19 § lagen om statsbudgeten
1371/1991
Finansministeriets beslut om uppbördstiderna och uppbördsraterna för ordinarie slutlig skatt som debiterats för 1990
1370/1991
Förordning om ändring av förordningen om avgifter för byggnadsförvaltningens prestationer
1369/1991
Förordning om byggnadsförvaltningen
1368/1991
Lag om byggnadsförvaltningen
1367/1991
Lag om ändring av lagen om bostadshusreservering vid beskattningen
1366/1991
Lag om ändring och temporär ändring av lagen om investeringsreserveringar
1365/1991
Lag om ändring av 4 och 12 §§ lagen om sockeraccis
1364/1991
Lag om ändring av 10 § lagen om oljeavfallsavgift
1363/1991
Lag om ändring av lagen om fett- och proteinaccis på foder
1362/1991
Lag om ändring av 6 § lagen om allmän dyrortsklassificering av kommunerna
1361/1991
Statsrådets beslut om minimipris och riktpris för saluförd strömming och vassbuk
1360/1991
Förordning om plantmaterial
1359/1991
Förordning om ikraftträdande av överenskommelsen med Amerikas Förenta Stater om sekretesskydd av militär information
1358/1991
Förordning om ikraftträdande av avtalet med Amerikas Förenta Stater om ömsesidiga principer i fråga om försvarsmaterielanskaffningar
1357/1991
Lag om upphävande av lagen om upphävande av markegångstaxorna samt om stabilisering av de på grund av markegångsprisen utgående statsutgifterna
1356/1991
Undervisningsministeriets beslut om storleken av den upphovsrättsliga avgift som skall erläggas vid import och tillverkning av oinspelade ljud- och bildband
1355/1991
Förordning angående ändring av 4 § förordningen om semester för personer i strålningsfarligt sjukhusarbete
1354/1991
Förordning om ändring av 6 c § folkhälsoförordningen
1353/1991
Lag om ändring av 29 § lagen om arbetslöshetskassor
1352/1991
Lag om ändring av 15 § lagen om byggnadsmarksavgift i huvudstadsregionen
1351/1991
Lag om ändring av lagen om explosionsfarliga ämnen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.