Ursprungliga författningar: 1991

1500/1991
Förordning om ikraftträdande av avtalet om ändring av avtalet med Spanien för förhindrande av dubbelbeskattning av inkomst och förmögenhet samt av lagen om godkännande av vissa bestämmelser i avtalet
1499/1991
Lag om godkännande av vissa bestämmelser i avtalet om ändring av avtalet med Spanien för förhindrande av dubbelbeskattning av inkomst och förmögenhet
1498/1991
Förordning om ikraftträdande av protokollet om ändring av avtalet med Brasilien för undvikande av dubbelbeskattning och förhindrande av kringgående av skatt beträffande skatter på inkomst samt av lagen om godkännande av vissa bestämmelser i protokollet
1497/1991
Lag om godkännande av vissa bestämmelser i protokollet om ändring av avtalet med Brasilien för undvikande av dubbelbeskattning och förhindrande av kringgående av skatt beträffande skatter på inkomst
1496/1991
Statsrådets beslut om bestämmande av gränsen till vissa delar mellan Hankasalmi och Laukaa kommuner, Hankasalmi och Konnevesi kommuner, Suolahti stad och Sumiainens kommun, Suolahti och Äänekoski städer, Saarijärvi och Äänekoski städer, Saarijärvi stad och Uurainens kommun, Saarijärvi stad och Karstula kommun, Karstula och Pylkönmäki kommuner, Karstula och Kyyjärvi kommuner, Kivijärvi och Kannonkoski kommuner samt Viitasaari och Pihtipudas kommuner
1495/1991
Statsrådets beslut om överföring av vissa lägenheter, lägenhetsdelar och områden från Enonkoski, Kangaslampi, Kerimäki, Punkaharju, Sulkava och Savonranta kommuner till Nyslotts stad
1494/1991
Förordning om Statens ekonomiska forskningscentrals avgifter för sina prestationer
1493/1991
Förordning angående fullmakter för de i lagen om statens affärsverk avsedda affärsverken att uppta lån år 1992
1492/1991
Förordning angående bringande i kraft av överenskommelsen med Macao om begränsning och övervakning av importen av vissa textilprodukter från Macao
1491/1991
Förordning om ikraftträdande av överenskommelsen med Republiken Korea om handel med textilprodukter
1490/1991
Förordning om ikraftträdande av överenskommelsen med Hongkong om begränsning och övervakning av importen av vissa textilprodukter från Hongkong
1489/1991
Förordning om ikraftträdande av överenskommelsen med Folkrepubliken Kina om handel med textilprodukter
1488/1991
Förordning om bringande i kraft av protokollet om ikrafthållande av överenskommelsen rörande internationell textilhandel
1487/1991
Lag om ändring av luftfartslagen
1486/1991
Statsrådets beslut om energipolitiska rådet
1485/1991
Statsrådets beslut om avgifter för Luftfartsverkets myndighetsprestationer
1484/1991
Förordning om ändring av förordningen om Trafikskyddet
1483/1991
Förordning om ikraftträdande av förlängningen av deltagande i Europeiska rymdorganets vetenskapsprogram
1482/1991
Förordning om ikraftträdande av förlängningen av associerat medlemskap i Europeiska rymdorganet
1481/1991
Lag om ändring av 1 § lagen om parkeringsbot
1480/1991
Lag om ändring av 23 § luftvårdslagen
1479/1991
Lag om ändring av 86 och 105 §§ vägtrafiklagen
1478/1991
Lag om ändring av 7 och 9 §§ lagen om Statens spannmålsförråd
1477/1991
Lag om temporär ändring av lagen om ungdomsarbete
1476/1991
Lag om temporär ändring av idrottslagen
1475/1991
Lag om ändring av 5 § lagen om allmän statsandel och allmänna finansieringsunderstöd till kommunerna
1474/1991
Social- och hälsovårdsministeriets beslut om maximivärden för exponering för icke-joniserande strålning
1473/1991
Jord- och skogsbruksministeriets beslut angående begränsning av transporten av levande fisk och rom från övriga delar av Finland till Ule älvs, Vuoksens, Jänisjoki, Kiteenjoki-Tohmajoki och Hiitolanjoki vattensystem, till de delar av Kymmene älvs vattensystem som ligger ovanför Voikkaa stigningshinder samt till de delar av Koutajoki och Kemjoki vattensystem, som ligger inom Finlands gränser
1472/1991
Statsrådets beslut om ändring av statsrådets beslut om användningen av de medel som inflyter i oljeavfallsavgifter
1471/1991
Statsrådets beslut om arbetslöshetsförsäkringspremie under år 1992
1470/1991
Statsrådets beslut om statsunderstöd åt specialyrkesläroanstalter för deras driftskostnader
1469/1991
Förordning om inrättande och indragning av vissa tjänster inom social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
1468/1991
Förordning om överflyttning av vissa tjänster och ändring av benämningen på en viss tjänst inom social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
1467/1991
Förordning om ändring av 1 § förordningen om social- och hälsostyrelsen
1466/1991
Förordning om ändring av förordningen om social- och hälsovårdsministeriet
1465/1991
Lag om mottagningsstationer och förläggningar för asylsökande
1464/1991
Social- och hälsostyrelsens beslut om läkemedelsförteckning
1463/1991
Inrikesministeriets beslut om förhöjning av parkeringsbot
1462/1991
Lag om ändring av kyrkolagen
1461/1991
Statsrådets beslut om ändring av 1 och 2 §§ statsrådets beslut om svåra sjukdomar samt om kliniska näringspreparat, som används vid behandling av dessa och för vilka ersättning utgår enligt sjukförsäkringslagen
1460/1991
Statsrådets beslut om ändring av 1 och 2 §§ statsrådets beslut om svåra och långvariga sjukdomar samt om läkemedel som används vid behandling av dessa och enligt sjukförsäkringslagen ersätts i sin helhet eller till 90 procent
1459/1991
Statsrådets beslut om ändring av statsrådets beslut innefattande bestämmelser om tillämpning av lagen om skydd i arbete på tornkranar samt på inspektion av tornkranar
1458/1991
Förordning om avgifter för strålsäkerhetscentralens prestationer
1457/1991
Förordning om ändring av förordningen om avgifter som skall uppbäras till hälsovårdscentral för företagshälsovård
1456/1991
Lag om ändring av ikraftträdelsestadgandet i lagen om temporär ändring av 16 § lagen om planering av och statsandel för social- och hälsovården
1455/1991
Skattestyrelsens beslut om storleken av resekostnadsersättning vid beskattningen för 1991
1454/1991
Finansministeriets beslut om grunderna för återanskaffningsvärdet av vattenkraftverk och dess konstruktioner
1453/1991
Finansministeriets beslut om grunder för återanskaffningsvärdet av byggnader
1452/1991
Statsrådets beslut om ändring av statsrådets beslut om försvarets vetenskapliga delegation
1451/1991
Förordning om ändring av 2 § förordningen om planeringskommissionen för försvarets information

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.