Ursprungliga författningar: 1991

1550/1991
Lag om ändring av 8 § lagen om konsumentombudsmannen
1549/1991
Lag om ändring av 3 § lagen angående rättighet att idka näring
1548/1991
Lag om ändring av 5 och 18 §§ lagen om obligations- och debenturelån samt övriga masskuldebrevslån
1547/1991
Lag om ändring av 1 § lagen om bankinspektionen
1546/1991
Lag om ändring av lagen om utlännings rätt att äga aktier i finsk kreditinrättning och bedriva bankverksamhet i Finland
1545/1991
Lag om ändring av lagen om depositionsbankernas verksamhet
1544/1991
Lag om finansieringsverksamhet
1543/1991
Lag om ändring av 2 och 9 §§ lagen om stimulerande av frivilliga kommunsammanslagningar under 1992 och 1993
1542/1991
Statsrådets beslut om begränsning av tomgång för motorfordon
1541/1991
Förordning angående fullmakter för fonden för utvecklande av bostadsförhållandena att uppta lån år 1992
1540/1991
Förordning angående fullmakter för statsrådet att uppta lån år 1992
1539/1991
Förordning om ändring av 1 § förordningen om erläggande av i 252 och 254 §§ sjölagen avsedda och vissa andra arvoden och ersättningar av statsmedel
1538/1991
Förordning om avgifter för data i justitieministeriets datasystem
1537/1991
Förordning om ikraftträdande av överenskommelsen mellan Finland, Norge och Sverige med anledning av bildandet av Stiftelsen Utbildning Nordkalotten
1536/1991
Lag om ändring av lagen om utjämningsskatt
1535/1991
Lag om en skattefri butik i samband med de möten om säkerhet och samarbete i Europa som hålls i Helsingfors
1534/1991
Lag om ändring av lagen om bränsleaccis
1533/1991
Statsrådets beslut om temporär ändring av 1 § statsrådets beslut om annuiteter för bostadslån
1532/1991
Statsrådets beslut om grunderna för bostadsbidraget
1531/1991
Förordning om ändring av förordningen om de avgifter som skall uppbäras för besiktning av elanläggningar
1530/1991
Förordning om ändring av 2 § förordningen om avgifter för övervakning av elarbeten
1529/1991
Förordning om ändring av förordningen om fångvårdsväsendet
1528/1991
Lag om ändring av 11 g § lagen om bostadsproduktion
1527/1991
Lag om temporär justering av bostadsbidragen för studerande
1526/1991
Jord- och skogsbruksministeriets beslut om verkställighet av överenskommelserna med Sverige om ömsesidiga fiskerätter i Östersjön år 1992
1525/1991
Statsrådets beslut om förordnande av aktiebolaget Utvecklingsområdesfonden Ab att utöva verksamhet i Lovisa och Strömfors
1524/1991
Förordning om ändring av förordningen om avgifter som uppbärs för tullverkets prestationer
1523/1991
Förordning om tull- och importavgiftspreferenser för varor med ursprung i utvecklingsländer
1522/1991
Förordning om temporära arrangemang beträffande statsbudgeten
1521/1991
Finansministeriets beslut om slutförande av beskattningen för skatteåret 1990
1520/1991
Statsrådets beslut om skyddsupplagringsprogram år 1992
1519/1991
Förordning om ändring av bilagan till förordningen om kvantitativa begränsningar som tillämpas i landets utrikeshandel
1518/1991
Statsrådets beslut om gruppering av kommunerna för utbetalning av frontmannapension
1517/1991
Statsrådets beslut om gruppering av kommunerna för utbetalning av tilläggsdel enligt folkpensionslagen
1516/1991
Statsrådets beslut om de genomsnittliga kostnader enligt lagen om bostadsbidrag för pensionstagare som är godtagbara såsom utgifter för skötsel av bostad och om maximibeloppen av boendekostnaderna
1515/1991
Förordning om strålsäkerhetscentralen
1514/1991
Förordning om semester för personer i strålningsarbete vid sjukhus eller hälsovårdscentraler
1513/1991
Förordning om tillsyn över icke-joniserande strålning
1512/1991
Strålskyddsförordning
1511/1991
Förordning angående statsborgen för exportfordringar som inrättningar och företag har för export av livsmedel, fodermedel, flytande bränsle, läkemedel och andra produkter för humanitära ändamål till Sovjetunionen, Estland, Lettland och Litauen
1510/1991
Lag om ändring av 16 § sjöarbetstidslagen
1509/1991
Lag om ändring av 3 § lagen om förbud mot användande av blyvitt och blysulfat vid vissa målningsarbeten
1508/1991
Lag om ändring av lagen om skydd i arbete
1507/1991
Lag om upphävande av 58 § gruvlagen
1506/1991
Lag om ändring av 2 § lagen om arbetarskyddsförvaltningen
1505/1991
Lag om upphävande av lagen om avlöningen i skogs- och flottningsarbeten
1504/1991
Lag om upphävande av lagen angående förbud mot användande av unga kvinnor i vissa lastnings- och lossningsarbeten
1503/1991
Lag om upphävande av förordningen angående skydd för arbetare i de industriella yrkena
1502/1991
Förordning om ikraftträdande av protokollet om ändring av avtalet med Japan för undvikande av dubbelbeskattning och förhindrande av kringgående av skatt beträffande skatter på inkomst samt av lagen om godkännande av vissa bestämmelser i protokollet
1501/1991
Lag om godkännande av vissa bestämmelser i protokollet om ändring av avtalet med Japan för undvikande av dubbelbeskattning och förhindrande av kringgående av skatt beträffande skatter på inkomst

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.