Ursprungliga författningar: 1991

50/1991
Finansministeriets beslut om tidpunkten för lämnandet av vissa uppgifter för kalenderåret 1990 och tidpunkten för investeringsdepositioner inom lantbruket för skatteåret 1990
49/1991
Finansministeriets beslut om förlängning av inlämningstiden för skattedeklarationerna
48/1991
Statsrådets beslut om studiepenning för lantbruksföretagare
47/1991
Statsrådets beslut om inrättande av Tykö strövområde
46/1991
Förordning om vissa tjänsteregleringar inom vatten- och miljöförvaltningen
45/1991
Förordning om inrättande och indragning av vissa tjänster inom miljöministeriets förvaltningsområde
44/1991
Förordning om inrättande och indragning av vissa tjänster vid inrikesministeriet och rörliga polisen samt om ändring av benämningarna på vissa tjänster vid inrikesministeriet
43/1991
Förordning om ändring av vissa tjänstebenämningar vid statens sinnessjukhus
42/1991
Lag om ändring av 5 och 10 §§ lagen om studieledighet
41/1991
Förordning om ikraftträdande av en ändring i den nordiska konventionen om social trygghet
40/1991
Förordning om ikraftträdande av överenskommelsen med Sovjetunionen om varuutbyte och betalningar under åren 1991-1995 och av protokollet till överenskommelsen
39/1991
Förordning om ikraftträdande av protokollet med Sovjetunionen om förfarandet vid avvecklandet av clearingsystemet
38/1991
Förordning om samfällda skogar
37/1991
Lag om samfällda skogar
36/1991
Lag om ändring av djurskyddslagen
35/1991
Lag om ändring av lagen om rätt till fotografisk bild
34/1991
Lag om ändring av upphovsrättslagen
33/1991
Lag om ändring av lagen om patent- och registerstyrelsen
32/1991
Lag om ensamrätt till kretsmönster för integrerade kretsar
31/1991
Förordning om ikraftträdande av avtalet med Amerikas Förenta Stater för att undvika dubbelbeskattning och förhindra kringgående av skatt beträffande skatter på inkomst och på förmögenhet samt av lagen om godkännande av vissa bestämmelser i avtalet
30/1991
Lag om godkännande av vissa bestämmelser i avtalet med Amerikas Förenta Stater för att undvika dubbelbeskattning och förhindra kringgående av skatt beträffande skatter på inkomst och på förmögenhet
29/1991
Statsrådets beslut om tilläggspris för hönsägg
28/1991
Statsrådets beslut om produktionsavtal angående grönmjölshö, vilka ingås 1991
27/1991
Statsrådets beslut om produktionsavtal om ärter 1991
26/1991
Statsrådets beslut om avtal om naturenlig lantbruksproduktion år 1991
25/1991
Statsrådets beslut om trädesavtal och trädespremie för åker 1991
24/1991
Statsrådets beslut om åkerbeskogningspremier 1991
23/1991
Statsrådets beslut om avtal om minskad lantbruksproduktion 1991
22/1991
Förordning om ändring av förordningen om stadsfiskaler
21/1991
Förordning om ordnande av temporär förläggning för flyktingar
20/1991
Förordning om nämnden för tillämpningen av indexlagen
19/1991
Förordning om ändring av 16 och 19 §§ övningsskoleförordningen
18/1991
Förordning om ändring av förordningen om statsunderstöd till folkhögskolor
17/1991
Lag om ändring av lagen om statsunderstöd till folkhögskolor
16/1991
Förordning om statsunderstöd åt studiecentraler
15/1991
Lag om ändring av lagen om statsunderstöd åt studiecentraler
14/1991
Finansministeriets beslut om statens affärsdrivande ämbetsverk och inrättningar
13/1991
Finansministeriets beslut om ändring av 1 och 2 §§ finansministeriets beslut om efteruppbörd av vissa skatter och avgifter
12/1991
Finansministeriets beslut om ändring av finansministeriets beslut om betalningsställen och uppbördsprovisioner för vissa skatter
11/1991
Statsrådets beslut angående ändring av statsrådets beslut om resekostnadsersättning till statens arbetstagare
10/1991
Förordning om temporär ändring av förordningen om inrikesministeriet
9/1991
Förordning om ändring av 31 § penningautomatförordningen
8/1991
Förordning om inrättande och indragning av vissa tjänster vid försvarsmakten
7/1991
Statsrådets beslut om ändring av 3 § statsrådets beslut om grunderna för bostadsbidraget
6/1991
Statsrådets beslut om ändring av statsrådets beslut om försök med köpta tjänster i samband med avbytarservice för lantbruksföretagare
5/1991
Förordning om inrättande och indragning av vissa tjänster inom social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
4/1991
Förordning om källskatt på ränteinkomst
3/1991
Förordning om ändring av förordningen om förskottsuppbörd
2/1991
Förordning om bilregistercentralen
1/1991
Lag om ändring av lagen om bilregistercentralen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.