Ursprungliga författningar: 1991

150/1991
Förordning om ändring av förordningen om yrkesundervisningsanstalter
149/1991
Lag om ändring av lagen om studiesociala förmåner för yrkesläroanstalternas elever
148/1991
Lag om ändring av 2 § lagen om finansiering av yrkesläroanstalter
147/1991
Lag om ändring av 59 § gymnasielagen
146/1991
Lag om ändring av lagen om yrkesläroanstalter
145/1991
Statsrådets beslut om återbäring av konjunkturdepositioner
144/1991
Statsrådets beslut om beviljande av stöd för transportmedel i utrikestrafik
143/1991
Förordning om ändring av förordningen om smittsamma sjukdomar
142/1991
Förordning om social- och hälsostyrelsen
141/1991
Förordning om ändring av förordningen om statsunderstöd åt medborgar- och arbetarinstitut
140/1991
Lag om ändring av lagen om statsunderstöd åt medborgar- och arbetarinstitut
139/1991
Förteckning angående uttaxering per skattöre år 1991
138/1991
Förordning om Punkaharju naturskyddsområde
137/1991
Lag om Punkaharju naturskyddsområde
136/1991
Förordning om undervisningsministeriet
135/1991
Lag om Jonkerinsalo, Siikavaara, Jaaskamonvaara, Mustanrinnantunturi och Pitsloma naturskyddsområden
134/1991
Förordning om Valtavaara och Pyhävaara naturskyddsområde
133/1991
Lag om Valtavaara och Pyhävaara naturskyddsområde
132/1991
Förordning om Haapasuo och Syysniemi naturskyddsområde samt Ruunaa naturskyddsområde
131/1991
Lag om Haapasuo och Syysniemi samt Ruunaa naturskyddsområden
130/1991
Lag om ändring av 1 och 3 §§ lagen om Skärgårdshavets nationalpark
129/1991
Jord- och skogsbruksministeriets beslut om kvalitetsklassificering av hönsägg
128/1991
Finansministeriets beslut om förlängning av tiden för inlämnande av sådan anmälan om inkomst som ges för fastställande av marknadsföringsavgift som uppbärs hos stora höns- och svinhushållningsföretag
127/1991
Försvarsministeriets beslut om de allmänna dagarna för värnpliktigas inträde i beväringstjänst under år 1993
126/1991
Statsrådets beslut om justering av markbeloppen för de i 2 § 1 mom. lagen om apoteksavgift nämnda omsättningsgrupperna samt för apoteksavgiften vid omsättningens nedre gräns
125/1991
Statsrådets beslut angående ändring av statsrådets beslut om prissänkningsersättning för industri-rabattsmör
124/1991
Statsrådets beslut angående ändring av statsrådets beslut om grunderna för statens affärsverks pensionsavgifter
123/1991
Statsrådets beslut angående ändring av statsrådets beslut om uppbörd av vissa centralt utbetalda förmåner och ersättningar hos statens affärsverk
122/1991
Statsrådets beslut angående ändring av statsrådets beslut om storleken av avgångsbidraget för statstjänstemän
121/1991
Statsrådets beslut angående ändring av statsrådets beslut om tjänstemän inom utrikesrepresentationen tillkommande ortstillägg, utrustningsersättning och ersättning för installeringskostnader
120/1991
Förordning om ändring av förordningen om ersättande av skördeskador
119/1991
Förordning om det jubileumsmynt som präglas med anledning av världsmästerskapsspelen i ishockey år 1991
118/1991
Lag om ersättning till lantbruksföretagare för självrisktiden enligt sjukförsäkringslagen
117/1991
Lag om ändring av 19 § lagen om utövning av veterinäryrket
116/1991
Lag om ändring av 4 § lagen om skolor för hörselskadade och synskadade samt rörelsehindrade
115/1991
Lag om ändring av lagen om riksomfattande personregister för hälsovården
114/1991
Lag om ändring av 3 och 13 §§ lagen om utredande av dödsorsak
113/1991
Lag om ändring av 3 § lagen om internering av farliga återfallsförbrytare
112/1991
Lag om ändring av 4 § lagen om förbud mot användande av blyvitt och blysulfat vid vissa målningsarbeten
111/1991
Lag om ändring av 14 och 19 §§ lagen om skydd för unga arbetstagare
110/1991
Lag om ändring av lagen om avbytarservice för lantbruksföretagare
109/1991
Lag om ändring av lagen om semesterpenning för småföretagare
108/1991
Lag om ändring av 2 § lagen om hushållsarbetstagares arbetsförhållande
107/1991
Lag om ändring av alkohollagen
106/1991
Lag om ändring av lagen om åtgärder för inskränkande av tobaksrökning
105/1991
Lag om ändring av 15 och 17 §§ lagen om vissa livsmedelsfetter
104/1991
Lag om ändring av familjepensionslagen
103/1991
Lag om ändring av 38 § jaktlagen
102/1991
Lag om ändring av adoptionslagen
101/1991
Lag om ändring av 22 § äktenskapslagen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.