Ursprungliga författningar: 1991

400/1991
Förordning om ändring av förordningen om läkemedelslaboratoriet
399/1991
Förordning om ändring av förordningen om avgifter för undersökningar vid folkhälsoinstitutet
398/1991
Statsrådets beslut om allmänna säkerhetsföreskrifter för en anläggning för slutförvar av driftavfall från kärnkraftverk
397/1991
Statsrådets beslut om allmänna föreskrifter om beredskapsarrangemang vid kärnkraftverk
396/1991
Statsrådets beslut om allmänna föreskrifter om skyddsarrangemang vid kärnkraftverk
395/1991
Statsrådets beslut om allmänna föreskrifter om säkerheten vid kärnkraftverk
394/1991
Förordning om ändring av 26 § förordningen om utbildningsstyrelsen
393/1991
Förordning om upphävande av förordningen angående indrivning av avgifter till vissa uppfostrings- med flera anstalter
392/1991
Förordning om försök med utbildning på ungdomsstadiet och med yrkeshögskolor
391/1991
Lag om försök med utbildning på ungdomsstadiet och med yrkeshögskolor
390/1991
Förordning om ändring av förordningen om avgifter som skall uppbäras för statens konstmuseums prestationer
389/1991
Lag om ändring av 2 § lagen om statens konstmuseum
388/1991
Förordning om ändring av 2 § förordningen om beaktande av de åtgärdsarvoden, som läkare och tandläkare vid hälsovårdscentral uppbär av kommun eller kommunalförbund, vid bestämmandet av pensionsgrundande lön
387/1991
Förordning om ändring av 3 och 4 §§ förordningen om förvaltningsnämnden för Saima kanal
386/1991
Förordning om ändring av förordningen om bekämpningsmedel
385/1991
Förordning om ändring av förordningen om Tammerfors universitet
384/1991
Förordning om ändring av 8 och 48 §§ förordningen om Tekniska högskolan
383/1991
Förordning om inrättande och indragning av vissa tjänster vid högskolorna
382/1991
Förordning om statsrådets kansli
381/1991
Lag om ändring av sjömanslagen
380/1991
Lag om ändring av 10 c § lagen om arbetsrådet och om undantagstillstånd inom arbetarskyddet
379/1991
Förordning om ändring av förordningen om jord- och skogsbruksministeriet
378/1991
Utlänningslag
377/1991
Förordning om ändring av förordningen om allmän rättshjälpsverksamhet
376/1991
Lag om ändring av lagen om allmän rättshjälpsverksamhet
375/1991
Förordning om ändring av förordningen om stöd för vård av barn i hemmet
374/1991
Förordning om skogsforskningsinstitutet
373/1991
ning om forststyrelsen
372/1991
Förordning om ändring av 12 och 13 §§ statstjänstemannaförordningen
371/1991
Förordning om tullverket
370/1991
Förordning om ändring av tullförordningen
369/1991
Lag om ändring av 1 och 8 §§ lagen om barnbidrag
368/1991
Jord- och skogsbruksministeriets beslut om fiske i fiskleden vid Lestijoki älvs mynning
367/1991
Förordning om ändring av förordningen om handels- och industriministeriet
366/1991
Förordning om ikraftträdande av avtalet om ändring av överenskommelsen med Schweiz om internationella landsvägstransporter
365/1991
Virkesmätningsförordning
364/1991
Virkesmätningslag
363/1991
Lag om temporär ändring av lagen om vapenfri tjänst och civiltjänst
362/1991
Handels- och industriministeriets beslut om allmänna villkor för räntestöd för finansiering av fartygsleveranser
361/1991
Justitieministeriets beslut om ibruktagande av ett lagfarts- och inteckningsregister i vissa domsagor och rådstuvurätter
360/1991
Social- och hälsovårdsministeriets beslut om fastställande av de allmänna grunderna för bestämmande av militärunderstödets storlek
359/1991
Förordning om farliga livsmedelsimitationer
358/1991
Förordning om justering av avgifterna för granskning av filmer, videoprogram och andra bildprogram
357/1991
Lag om ändring av 1 och 3 §§ lagen om hundskatt
356/1991
Lag om ändring av lagen om dröjsmålsränta och restavgift på skatt
355/1991
Lag om ändring av 158 § lagen om skatt på inkomst och förmögenhet
354/1991
Lag om ändring av beskattningslagen
353/1991
Lag om ändring av lagen om skatteuppbörd
352/1991
Lag om ändring av lagen om förskottsuppbörd
351/1991
Lag om ändring av 2 § lagen om bostadsbidrag

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.