Ursprungliga författningar: 1991

500/1991
Förordning om avgifter för besiktning av renkött
499/1991
Förordning om besiktning av renkött
498/1991
Förordning om införsel av ridhästar och ponnyer
497/1991
Förordning om införsel av varmblodiga travhästar
496/1991
Förordning om inlösen till staten av fastigheter, som skall säljas på exekutiv auktion
495/1991
Förordning om rätt att förvärva jord- och skogsbruksmark
494/1991
Renhushållningsförordning
493/1991
Skoltförordning
492/1991
Naturnäringsförordning
491/1991
Lag om ändring av jaktlagen
490/1991
Statsrådets beslut om utbildningsersättning till arbetsgivare för år 1991
489/1991
Statsrådets beslut om jämställande med försvarsmateriel av materiel som omfattas av arrangemangen för övervakning av robotteknologin
488/1991
Riksdagens beslut om ändring av arbetsordningen för riksdagen
487/1991
Riksdagens beslut om ändring av reglementet för riksdagens kansli
486/1991
Förordning om arbetarskyddsförvaltningen
485/1991
Förordning om ändring av förordningen om avgifter för socialservice
484/1991
Förordning om ändring av förordningen om handels- och industriministeriet
483/1991
Förordning om indragning och inrättande av vissa tjänster inom jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
482/1991
Förordning om ändring av 1 § förordningen om statliga ämbetsverk och inrättningar som ingår samarbetsavtal
481/1991
Jordbruksstyrelsens beslut rörande trädning och övriga omständigheter i lagen om exportkostnadsavgift enligt åkerarealen
480/1991
Finansministeriets beslut om debiterings- och rättelseredovisning för skatteåret 1989 samt uppbörd av beskattningskostnader år 1991
479/1991
Statsrådets beslut om tulldistrikten och vissa tullanstalter
478/1991
Förordning om ändring av förordningen om studieledighet
477/1991
Förordning om ändring av förordningen om Statens spannmålsförråd
476/1991
Lag om beaktande i undantagsfall av garanterat arbete i arbetspensionsskyddet
475/1991
Lag om ändring av 1 § lagen om exceptionell sänkning av privata arbetsgivares folkpensionsavgift 1991
474/1991
Lag om ändring av 12 § lagen om frontmannapension
473/1991
Lag om ändring av lagen om bostadsbidrag för pensionstagare
472/1991
Lag om ändring av familjepensionslagen
471/1991
Lag om ändring av folkpensionslagen
470/1991
Vatten- och miljöstyrelsens beslut om förbjudna eller i fråga om hanteringen kraftigt begränsade kemikalier
469/1991
Förordning om avgifter för tjänster inom utrikesförvaltningen
468/1991
Förordning om ändring av 3 § förordningen angående verkställighet av lagen om pensionsstiftelser
467/1991
Lag om ändring av 13 a § lagen om pension för arbetstagare
466/1991
Lag om ändring av lagen om pensionsstiftelser
465/1991
Förordning om ikraftträdande av överenskommelsen med Sovjetunionen om passagerartrafik på Saima kanal, på det område Republiken Finland arrenderat av Socialistiska Rådsrepublikernas Förbund, fram till Viborg eller om transittrafik till öppna havet
464/1991
Förordning om ikraftträdande av den europeiska konventionen om förhindrande av tortyr och omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning och av lagen om godkännande av vissa bestämmelser i konventionen samt om tillämpning av konventionen
463/1991
Lag om godkännande av vissa bestämmelser i den europeiska konventionen om förhindrande av tortyr och omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning samt om tillämpning av konventionen
462/1991
Trafikministeriets beslut om ändring av 1 och 3 §§ i beslutet angående besiktningskontor och -byråer samt deras verksamhetsområden
461/1991
Social- och hälsovårdsministeriets beslut om ändring av 2 och 4 §§ social- och hälsovårdsministeriets beslut om i 10 § 3 mom. lagen om företagshälsovård avsedd sakkunniginrättning och myndighet
460/1991
Social- och hälsovårdsministeriets beslut om ändring av 4 och 8 §§ social- och hälsovårdsministeriets beslut angående ersättningsgrunderna för sådana rättsmedicinska undersökningar som avses i lagen om faderskap (700/75) samt i lagen om vissa blodundersökningar och andra undersökningar rörande ärftliga egenskaper (702/75)
459/1991
Förordning om ändring av förordningen om utövning av tandläkaryrket
458/1991
Förordning om ändring av förordningen om utövning av läkaryrket
457/1991
Förordning om ändring av vissa tjänstebenämningar vid social- och hälsostyrelsen
456/1991
Förordning om ändring av förordningen om vissa blodundersökningar och andra undersökningar rörande ärftliga egenskaper
455/1991
Förordning om ändring av 6 § förordningen om patientskadenämnden
454/1991
Förordning om ändring av 2 § förordningen om delegationen för företagshälsovård
453/1991
Förordning om ändring av hälsovårdsförordningen
452/1991
Förordning om ändring av 9 § förordningen om avgifter och ersättningar som skall uppbäras vid hälsovårdscentral
451/1991
Inrikesministeriets beslut om förhöjning av parkeringsbot

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.