Ursprungliga författningar: 1991

550/1991
Förordning om vissa definitioner som används inom skogsbeskattningen
549/1991
Förordning om avgifter som uppbärs för tullverkets prestationer
548/1991
Lag om ändring av 48 § riksdagsordningen
547/1991
Statsrådets beslut om fastställande av i lagen om semesterpenning för småföretagare avsedda beloppet av maximiårsinkomsten och storleken av semesterpenning
546/1991
Statsrådets beslut om partiell ändring i kommunindelningen mellan Tuusniemi och Kaavi kommuner
545/1991
Statsrådets beslut om överföring av vissa lägenheter och ett samfällt område från Joutseno kommun till Taipalsaari kommun
544/1991
Statsrådets beslut om överföring av två lägenhetsdelar och vissa områden från Sonkajärvi kommun till Vieremä kommun
543/1991
Statsrådets beslut om partiell ändring i kommunindelningen mellan Taivalkoski och Posio kommuner
542/1991
Statsrådets beslut om överföring av vissa lägenheter och områden från Pukkila kommun och Borgå landskommun till Askola kommun
541/1991
Förordning om ändring av kosmetikförordningen
540/1991
Förordning om ändring av livsmedelsförordningen
539/1991
Förordning om förnödenheter som kommer i beröring med livsmedel
538/1991
Förordning om Bottenvikens nationalpark
537/1991
Lag om Bottenvikens nationalpark
536/1991
Förordning om avgifter för social- och hälsostyrelsens prestationer
535/1991
Förordning om ändring av förordningen om avgifter som skall uppbäras till hälsovårdscentral för företagshälsovård
534/1991
Förordning om ändring av förordningen om avgifter och ersättningar som skall uppbäras vid hälsovårdscentral
533/1991
Förordning om ändring av förordningen om avgifter och ersättningar i den specialiserade sjukvården
532/1991
Förordning angående ändring av förordningen om förbättrande av zigenarbefolkningens bostadsförhållanden
531/1991
Lag om ändring av lagen om förbättrande av zigenarbefolkningens bostadsförhållanden
530/1991
Lag om ändring av semesterlagen
529/1991
Finlands Banks beslut om upphävande av 2 kap. 1 och 2 §§ i Finlands Banks beslut om tillämpning av statsrådets beslut om verkställighet av valutalagen
528/1991
Jord- och skogsbruksministeriets beslut om åkerbeskogningspremier 1991
527/1991
Statsrådets beslut om allmänna anvisningar för begränsandet av kväveoxidutsläpp från pannor och gasturbiner
526/1991
Statsrådets beslut om villkoren för understöd för främjande av forskning och försöksverksamhet beträffande energihushållningen
525/1991
Statsrådets beslut om ändring av statsrådets beslut om prissänkningsersättningar för mjölkhushållningsprodukter som används till foder
524/1991
Statsrådets beslut om ersättning för den omsättningsskatt som ingår i priset på bränsle för lastbil i utrikestrafik
523/1991
Statsrådets beslut om ändring av 1 § i statsrådets beslut om användningen av investeringsreserveringar
522/1991
Förordning om upphörande av tillämpningen med avseende på Kuwait av förordningen om uppfyllande av de förpliktelser som grundar sig på Förenta Nationernas säkerhetsråds beslut om Irak och Kuwait
521/1991
Förordning om ändring av fordonsförordningen
520/1991
Förordning om ändring av 2 och 6 §§ penningautomatförordningen
519/1991
Lag om ändring av 43 kap. 4 § strafflagen
518/1991
Lag om ändring av lotterilagen
517/1991
Lag om ändring av 1 § språklagen
516/1991
Lag om användning av samiska hos myndigheter
515/1991
Förordning om kanalavgifter
514/1991
Förordning om ändring av lotsningsförordningen
513/1991
Förordning om ändring av förordningen om utmärkning av farlederna
512/1991
Förordning innefattande trafikstadga för kanaler och rörliga broar
511/1991
Förordning om ändring av förordningen om bildkonstläroanstalter
510/1991
Lag om ändring av 11 § lagen om finansiering av yrkesläroanstalter
509/1991
Lag om ändring av 1 § lagen om yrkesläroanstalter
508/1991
Statsrådets beslut om förbud mot användning av fullständigt halogenerade klorfluorkolväteföreningar i vissa produkter
507/1991
Lag om upphävande av 2 a § 3 mom. lagen om skifte inom planläggningsområde
506/1991
Lag om ändring av lagen om skifte
505/1991
Lag om lantmäteriverket
504/1991
Lag om ändring av 3 § fastighetsregisterlagen
503/1991
Lag om ändring av byggnadslagen
502/1991
Lag om ändring av lagen om skifte inom planläggningsområde
501/1991
Lag om ersättande av förluster på grund av vissa bestämmelser i överenskommelsen angående fiskeristadgan för Tana älv och i den därtill anslutna fiskeristadgan

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.