Ursprungliga författningar: 1991

750/1991
Förordning om inrättande och indragning av vissa tjänster vid Heinola kurscentral
749/1991
Förordning om ändring av ikraftträdelsestadgandet i förordningen om ändring av grundskoleförordningen
748/1991
Miljöministeriets beslut om allmänna villkor för räntestödslån som beviljas för främjande av miljövårdsåtgärder i Östeuropa
747/1991
Statsrådets beslut om ändring av 2 § statsrådets beslut om tryggande av flyktingars utkomst
746/1991
Statsrådets beslut om understöd som beviljas för främjande av miljövårdsåtgärder i sovjetiska områden nära Finland
745/1991
Förordning om ändring av förordningen om olycksfallsnämnden
744/1991
Förordning om vissa tjänsteregleringar vid gränsbevakningsväsendet
743/1991
Förordning om ändring av 10 § förordningen om anordnande av humanistisk grundexamen
742/1991
Förordning om ändring av 1 och 9 §§ förordningen om examina i ekonomiska vetenskaper
741/1991
Förordning om ändring av 11 a § förordningen om anordnande av naturvetenskaplig grundexamen
740/1991
Lag om utövande av statens delägarrätt i vissa aktiebolag som bedriver ekonomisk verksamhet
739/1991
Lag om ändring av 21 och 23 §§ lagen om avfallshantering
738/1991
Lag om ändring av luftvårdslagen
737/1991
Lag om ändring av 26 § hälsovårdslagen
736/1991
Lag om ändring av 18 och 19 §§ lagen angående vissa grannelagsförhållanden
735/1991
Lag om miljötillståndsförfarande
734/1991
Lag om ändring av 10 § byggnadslagen
733/1991
Lag om ändring av 17 § lagen om kringföringshandel
732/1991
Lag om ändring av 3 § livsmedelslagen
731/1991
Lag om ändring av 7 § produktsäkerhetslagen
730/1991
Lag om ändring av 6 § folkhälsolagen
729/1991
Lag om ändring av lagen om kommunernas miljövårdsförvaltning
728/1991
Statsrådets beslut om ändring av 2 § statsrådets beslut om de allmänna grunderna för exportgarantipremier
727/1991
Förordning om inkvarterings- och förplägnadsrörelser
726/1991
Förordning om ändring av förordningen om kiosk- och därmed jämförlig handel samt automathandel
725/1991
Trafikministeriets beslut om ändring av trafikministeriets beslut om transport av farliga ämnen på väg
724/1991
dning om körtillstånd för förare av fordon som transporterar farliga ämnen
723/1991
Lag om ändring av 84 § vägtrafiklagen
722/1991
Lag om ändring av lagen om ett datasystem för vägtrafiken
721/1991
Finansministeriets beslut om ändring av finansministeriets beslut om de grunder enligt vilka värdet på vissa värdepapper fastställs
720/1991
Statsrådets beslut om de undantag från stadgandena i folkpensionslagen och familjepensionslagen som föranleds av överenskommelsen med Grekland om social trygghet
719/1991
Statsrådets beslut om de undantag från stadgandena i folkpensionslagen och familjepensionslagen som föranleds av överenskommelsen med Luxemburg om social trygghet
718/1991
Statsrådets beslut om ändring av statsrådets beslut om statens arbetstagares semester
717/1991
Förordning om ändring av sjukförsäkringsförordningen
716/1991
Förordning om inrättande och indragning av vissa tjänster vid social- och hälsostyrelsen
715/1991
Förordning om ändring av förordningen om semester och semesterersättning för vissa deltidsanställda statstjänstemän, statstjänstemän i bisyssla samt timlärare
714/1991
Förordning om ändring av förordningen om semester för statens tjänstemän
713/1991
Förordning om överflyttning av vissa tjänster och om ändring av benämningen på vissa tjänster inom inrikesministeriets förvaltningsområde
712/1991
Lag om ändring av lagen om organisering av konstens främjande
711/1991
Förordning om delegationen för informationsförsörjning
710/1991
Lag om ändring av 17 § lagen om fri rättegång
709/1991
Lag om ändring av 8 § militära rättegångslagen
708/1991
Lag om ändring av rättegångsbalken
707/1991
Lag om ändring av 20 § ordningsbotslagen
706/1991
Lag om ändring av 19 § lagen om vapenfri tjänst och civiltjänst
705/1991
Lag om ändring av 18 § lagen om internationellt samarbete vid verkställighet av frihetsstraff
704/1991
Lag om ändring av 7 och 29 §§ lagen om samarbete mellan Finland och de övriga nordiska länderna vid verkställighet av domar i brottmål
703/1991
Lag om ändring av 2 och 5 kap. förordningen om verkställighet av straff
702/1991
Lag om ändring av 1 och 13 §§ lagen om internering av farliga återfallsförbrytare
701/1991
Lag om upphävande av vissa stadganden i lagen om unga förbrytare

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.