Ursprungliga författningar: 1991

1650/1991
Förordning om ändring av förordningen om privilegier och immunitet i fråga om internationella konferenser och särskilda delegationer
1649/1991
Lag om ändring av lagen om privilegier och immunitet i fråga om internationella konferenser och särskilda delegationer
1648/1991
Lag om ändring av 3 och 4 §§ lagen om Finlands delegation i Nordiska rådet
1647/1991
Förordning om stöd för återinflyttning och för arbetskraft som flyttar från de nordiska länderna till Finland
1646/1991
Förordning om stödjande av arbetskraftens inhemska rörlighet
1645/1991
Lag om ändring av lagen om arbetsförmedling
1644/1991
Statsrådets beslut om temporär ändring av tullar och importavgifter på vissa livsmedelsprodukter
1643/1991
Förordning om ändring av 45 § fordonsförordningen
1642/1991
Förordning om ändring av 4 § förordningen om tjänsteed och tjänsteförsäkran samt domared och domarförsäkran
1641/1991
Förordning om ändring av benämningarna på vissa tjänster vid exekutionsverken
1640/1991
Förordning om ändring av förordningen om landskapsfogdeämbetet i landskapet Åland
1639/1991
Förordning om ändring av förordningen om utsökningsväsendet
1638/1991
Förordning om ändring av 23 b § förordningen om verkställighet av bötesstraff
1637/1991
Förordning om ändring av utsökningsförordningen
1636/1991
Lag om ändring av lagen om landskapsfogdeämbetet i landskapet Åland
1635/1991
Lag om ändring av lagen om utsökningsväsendet
1634/1991
Lag om ändring av utsökningslagen
1633/1991
Lag om ändring av lagen om indrivning av skatter och avgifter i utsökningsväg
1632/1991
Förteckning angående uttaxering per skattöre år 1992
1631/1991
Skattestyrelsens beslut om grunder för bestämmandet av värde av husdjur
1630/1991
Finansministeriets beslut om skattefrihet för priser vid konsttävlingar år 1992
1629/1991
Förordning om skatteförvaltningen
1628/1991
Lag om ägobyte mellan staten och Helsingfors stad
1627/1991
Finansministeriets beslut om ändring av 1 § finansministeriets beslut om befrielse från motorfordonsskatt eller nedsättning av skatten för vissa utomlands registrerade fordon
1626/1991
Miljöministeriets beslut om bidrag för att ersätta skador förorsakade av fridlysta sällsynta djur
1625/1991
Justitieministeriets beslut om ibruktagande av ett lagfarts- och inteckningsregister i vissa domsagor och rådstuvurätter
1624/1991
Statsrådets beslut om ändring av statsrådets beslut angående skattedistrikt
1623/1991
Statsrådets beslut om tingsrätternas domkretsar
1622/1991
Förordning om ändring av 1 § förordningen om gravationsbevis över fastighet
1621/1991
Förordning om ändring av 15 a § förordningen om rådstuvurätt
1620/1991
Förordning om ändring av 2 § förordningen om domsagornas förvaltning
1619/1991
Lag om ändring av 4 a § lagen om rådstuvurätt
1618/1991
Lag om ändring av 5 och 8 a §§ lagen om domsagornas förvaltning
1617/1991
Lag om ändring av lagen om Teollisen Kehitysyhteistyön Rahasto Oy - Fonden för Industriellt Utvecklingssamarbete Ab benämnda aktiebolag
1616/1991
Social- och hälsovårdsministeriets beslut om fastställande av i 10 § 1 mom. lagen om pension för arbetstagare i kortvariga arbetsförhållanden avsedd premieprocent
1615/1991
Social- och hälsovårdsministeriets beslut om storleken av den avgift, varom stadgas i 58 § lagen om olycksfallsförsäkring
1614/1991
Social- och hälsovårdsministeriets beslut om dyrortsklassificering av orterna för utbetalning av försörjningspension och tilläggsränta enligt lagen om skada, ådragen i militärtjänst
1613/1991
Social- och hälsovårdsministeriets beslut om justering av i 18 § 2 mom. lagen om skada, ådragen i militärtjänst avsedd inkomstgräns
1612/1991
Statsrådets beslut om ändring av statsrådets beslut om grunderna för användningen av länsutvecklingspengar
1611/1991
Förordning om ändring av förordningen om avgifter och ersättningar som skall uppbäras vid hälsovårdscentral
1610/1991
Förordning om ändring av förordningen om avgifter och ersättningar i den specialiserade sjukvården
1609/1991
Förordning om indragning och inrättande av vissa tjänster samt ändring av vissa tjänstebenämningar vid olycksfallsverket
1608/1991
Förordning om mottagningsstationer och förläggningar för asylsökande
1607/1991
Lag om energiunderstöd
1606/1991
Statsrådets beslut om justering av vissa avgifter enligt läkemedelslagen
1605/1991
Förordning om ändring av förordningen om avgifter för socialservice
1604/1991
Förordning om ändring av förordningen om ersättningar för service vid statliga verksamhetsenheter för socialvården och hälsovården
1603/1991
Förordning om temporär ändring av 9 § sjukförsäkringsförordningen
1602/1991
Förordning om ändring av 12 och 13 §§ förordningen om mellanöl
1601/1991
Förordning om ändring av förordningen om alkoholdrycker

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.