Ursprungliga författningar: 1991

1000/1991
Förordning angående tilläggsfullmakter för statsrådet att uppta lån under år 1991
999/1991
Förordning om ikraftträdande av protokollet om begränsning av utsläppen av kväveoxider eller dessas gränsöverskridande flöden till 1979 års konvention om långväga gränsöverskridande luftföroreningar
998/1991
Förordning om indragning och inrättande av vissa tjänster samt ändring av vissa tjänstebenämningar inom arbetsförvaltningen
997/1991
Lag om ändring av 1 och 3 §§ lagen om uppbörd i ett för allt av vissa fordringar
996/1991
Statsrådets beslut om upphävande av statsrådets beslut om export och import av varor mellan Finland och Sydafrikanska republiken
995/1991
Statsrådets beslut om ändring av 1 § statsrådets beslut om krediter som beviljas Sydafrika
994/1991
Förordning om upphörande av tillämpningen av 2 a § lagen om vissa åtgärder mot Sydafrika
993/1991
Förordning om upphävande av 28 § 2 mom. och 56 § folkpensionsförordningen
992/1991
Förordning om ändring av sjukförsäkringsförordningen
991/1991
Förordning om ändring av 1 § förordningen om fördelningen av de socialskyddsavgifter som inflyter under 1991
990/1991
Förordning om ändring av 1 § förordningen om arbetsgivares socialskyddsavgift
989/1991
Lag om ändring av 1 och 2 §§ lagen om sjukförsäkringsavgiften och sjukförsäkringspremien för 1991
988/1991
Lag om exceptionell sänkning av privata arbetsgivares folkpensionsavgift 1991
987/1991
Lag om ändring av lagen om utjämningsskatt
986/1991
Lag om ändring av 3 § lagen om bil- och motorcykelskatt
985/1991
Trafikministeriets beslut om skyddshjälm för motorcyklister, snöskoterförare och mopedister
984/1991
Trafikministeriets beslut om ändring av 6 och 20 §§ trafikministeriets beslut om trafikanordningar
983/1991
Förordning om ändring av 18 § vägtrafikförordningen
982/1991
Förordning om ändring av fordonsförordningen
981/1991
Förordning om ändring av förordningen om gränsbevakningsväsendet
980/1991
Förordning om vissa tjänsteregleringar inom justitieministeriets förvaltningsområde
979/1991
Lag om ändring av landsbygdsnäringslagen
978/1991
Lag om marknadsföringsavgifter för specialväxter
977/1991
Förordning om upphävande av förordningen om socialattachéer
976/1991
Förordning om ändring av bilagan till förordningen om kvantitativa begränsningar som tillämpas i landets utrikeshandel
975/1991
Ändringar i statsbudgeten för 1991
974/1991
Lag om arbetslöshetsförsäkringspremien 1991
973/1991
Jord- och skogsbruksministeriets beslut om kvalitetsprissättning på spannmål
972/1991
Undervisningsministeriets beslut om flyktingars studiestöd enligt prövning
971/1991
Undervisningsministeriets beslut om inskrivning av Reformationsrörelsen Sjundedags-Adventisterna benämnda religionssamfund registret över religionssamfunden
970/1991
Inrikesministeriets beslut om partiell ändring i kommunindelningen mellan Jomala och Saltviks kommuner
969/1991
Inrikesministeriets beslut om överföring av vissa lägenheter, lägenhetsdelar och områden från Torneå stad till Keminmaa kommun
968/1991
Inrikesministeriets beslut om ändring i kommunindelningen till vissa delar mellan Parkano stad och Karvia kommun
967/1991
Förordning om ändring av 17 och 40 §§ förordningen om hälsovårdsläroanstalter
966/1991
Förordning om ändring av förordningen om tekniska läroanstalter
965/1991
Förordning om ändring av 17 och 40 §§ förordningen om läroanstalter för konst och mediekultur
964/1991
Förordning om ändring av 17 och 39 §§ förordningen om läroanstalter för det sociala området
963/1991
Förordning om ändring av 41 § förordningen om läroanstalter för skogsbruk och trähushållning
962/1991
Förordning om ändring av 41 § förordningen om sjöfartsläroanstalter
961/1991
Förordning om ändring av 42 § förordningen om läroanstalter inom lantbruksbranschen
960/1991
Förordning om ändring av 17 och 42 §§ förordningen om läroanstalter för hemslöjd och konstindustri
959/1991
Förordning om ändring av 42 § förordningen om läroanstalter för huslig ekonomi
958/1991
Förordning om ändring av 17 och 40 §§ förordningen om handelsläroanstalter
957/1991
Förordning om ändring av 17 och 41 §§ förordningen om läroanstalter i hotell- och restaurangbranschen
956/1991
Förordning om ändring av 17 och 42 §§ förordningen om yrkesundervisningsanstalter
955/1991
Förordning om ändring av benämningen på en viss tjänst vid Finlands filmarkiv
954/1991
Trafikministeriets beslut om taxor för sjuktransport
953/1991
Trafikministeriets beslut om upphävande av trafikministeriets beslut om samfrekvenser för vissa radiosändare och om användningen av dem
952/1991
Justitieministeriets beslut om ibruktagande av ett lagfarts- och inteckningsregister i vissa domsagor och rådstuvurätter
951/1991
Inrikesministeriets beslut om en partiell ändring i kommumndelningen mellan Loimaa kommun och Loimaa stad

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.