Ursprungliga författningar: 1991

1050/1991
Statsrådets beslut om upphävande av statsrådets beslut om produktionspremie för ull
1049/1991
Jord- och skogsbruksministeriets beslut om produktionspremie för ull
1048/1991
Jord- och skogsbruksministeriets beslut om antalet kartverks- och dataservicebyråer och lantmäteribyråer, deras tjänsteområden och förvaltningsorter
1047/1991
Undervisningsministeriets beslut om dövprästernas verksamhet
1046/1991
Förordning om bekämpning av insekt- och svampskador i skog
1045/1991
Förordning om övervakning i fråga om växtsjukdomar och skadedjur som orsakar skogsskador
1044/1991
Arbetsministeriets beslut om faktorer i arbetet som medför risk för genetiska skador och fosterskador samt fara för fortplantningen
1043/1991
Statsrådets beslut om avvärjande av risk för genetiska skador och fosterskador samt fara för fortplantningen som orsakas i arbete
1042/1991
Statsrådets beslut om ändring av statsrådets beslut om kranar och besiktning av dem
1041/1991
Statsrådets beslut om begränsning av användningen av organiska tennföreningar
1040/1991
Förordning om inrättande för viss tid av en professur i marknadsföring av tjänster vid Svenska handelshögskolan
1039/1991
Förordning om inrättande för viss tid av en professur i eldriftsteknik vid Tammerfors tekniska högskola
1038/1991
Förordning om inrättande för viss tid av en professur i internationella relationer vid Lapplands universitet
1037/1991
Förordning om inrättande för viss tid av en professur i datateknik och en biträdande professorstjänst i matematik vid Vasa universitet
1036/1991
Förordning om inrättande för viss tid av en professur i metallurgi vid Uleåborgs universitet
1035/1991
Förordning om inrättande för viss tid av en ordinarie professur i ekonomisk historia vid Helsingfors universitet
1034/1991
Förordning om ändring av 14 § förordningen om undervisningsministeriet
1033/1991
Lag om ändring av 2 § lagen om massörsyrket
1032/1991
Skattestyrelsens beslut om när efterbeskattning inte skall verkställas vid omsättningsbeskattning
1031/1991
Skattestyrelsens beslut om det minsta beloppet som skall betalas som förskottsåterbäring
1030/1991
Jordbruksstyrelsens beslut om ändring av 2 § jordbruksstyrelsens beslut rörande trädning och övriga omständigheter i lagen om exportkostnadsavgift enligt åkerarealen
1029/1991
Statsrådets beslut om ändring av statsrådets beslut om trädesavtal och trädespremie för åker 1991
1028/1991
Handels- och industriministeriets beslut om ändring av handels- och industriministeriets beslut om transportabla gasbehållare
1027/1991
Handels- och industriministeriets beslut om ändring av handels- och industriministeriets beslut om till ångpanna eller tryckbehållare anslutna rörsystem
1026/1991
Handels- och industriministeriets beslut om ändring av handels- och industriministeriets beslut om planering och tillverkning av tryckkärl
1025/1991
Handels- och industriministeriets beslut om ändring av handels- och industriministeriets beslut angående tillämpning av förordningen om tryckkärl
1024/1991
Förordning om ändring av förordningen om tryckkärl
1023/1991
Förordning om ändring av förordningen angående studentexamen
1022/1991
Lag om ändring av 2 § lagen om utomlands verksam privat skola som motsvarar grundskolan
1021/1991
Social- och hälsovårdsministeriets beslut om den inkomstgräns för första ersättningsklassen som ligger till grund för avgifter som uppbärs för barndagvård
1020/1991
Statsrådets beslut om upphävande av statsrådets beslut om alkohol- och narkotikarådet
1019/1991
Förordning om ändring av vissa tjänstebenämningar vid prövningsnämnden
1018/1991
Förordning om ändring av förordningen om barndagvård
1017/1991
Förordning om delegationen för rusmedels- och nykterhetsärenden
1016/1991
Förordning om inrättande och indragning av vissa tjänster vid social- och hälsostyrelsen
1015/1991
Förordning om medicinsk rehabilitering
1014/1991
Förordning om ändring av 16 § gymnasieförordningen
1013/1991
Förordning om ändring av 4 och 11 §§ förordningen om musikläroanstalter med statsandel
1012/1991
Förordning om ändring av 4 § förordningen om kvällsgymnasier
1011/1991
Lag om ändring av 15 § gymnasielagen
1010/1991
Lag om ändring av 10 a och 23 §§ grundskolelagen
1009/1991
Förordning om ikraftträdande av det andra fakultativa protokollet till den internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter om avskaffande av dödstraffet samt av lagen om godkännande av vissa bestämmelser i protokollet
1008/1991
Lag om godkännande av vissa bestämmelser i andra fakultativa protokollet till den internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter om avskaffande av dödsstraffet
1007/1991
Förordning om ändring av förordningen om avgifter för bilregistercentralens och dess besiktningsställens åtgärder
1006/1991
Förordning om ändring av förordningen om besiktning av fordon
1005/1991
Förordning om ändring av förordningen om registrering av fordon
1004/1991
Förordning om anlitande av personer i Luftfartsverkets tjänst för säkerhetsåtgärder i flygtrafiken
1003/1991
Förordning angående statsborgen för VTT Technology Oy:s lån
1002/1991
Förordning angående tilläggsfullmakter för fonden för utvecklande av bostadsförhållandena att uppta lån år 1991
1001/1991
Förordning angående ökning av fullmakterna för de i lagen om statens affärsverk avsedda affärsverken att uppta lån år 1991

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.