Ursprungliga författningar: 1991

1150/1991
Förordning om skötseln i landskapet Åland av vissa uppgifter enligt lagen om exportgaranti
1149/1991
Förordning om skötseln i landskapet Åland av vissa uppgifter enligt lagen om statsgarantier för företag som idkar skeppsbyggnads- eller rederirörelse
1148/1991
Förordning om ikraftträdande av överenskommelsen med Folkrepubliken Mongoliet om vetenskapligt-tekniskt och ekonomiskt samarbete
1147/1991
Förordning om ikraftträdande av konventionen om skadeståndsansvar vid sjötransport av atomsubstans
1146/1991
Förordning om ikraftträdande av ändringar i bilagan till konventionen om underlättande av internationell sjöfart
1145/1991
Lag om ändring av lagen om inskränkning i rätten att förvärva och besitta fast egendom i landskapet Åland
1144/1991
Självstyrelselag för Åland
1143/1991
Jord- och skogsbruksministeriets beslut om ändring av jord- och skogsbruksministeriets beslut om kvalitetsprissättning på spannmål
1142/1991
Förordning om avgifter för vatten- och miljöförvaltningens prestationer
1141/1991
Terrängtrafikförordning
1140/1991
Förordning om indragning och inrättande av vissa tjänster samt ändring av vissa tjänstebenämningar inom försvarsmakten
1139/1991
Lag om specialskydd för Kyro älv
1138/1991
Lag om åtgärder för ombildande av Åbo Installationsverkstad till ett aktiebolag
1137/1991
Statsrådets beslut om ändring av exportkostnadsavgiften för korn och havre
1136/1991
Statsrådets beslut om ändring av accisen på gödselmedel
1135/1991
Förordning om upphävande av 9 § förordningen angående omsättningsskatt
1134/1991
Förordning om upphävande av 23 § förordningen om skatteuppbörd
1133/1991
Förordning om ändring av vissa tjänstebenämningar inom finansministeriets förvaltningsområde
1132/1991
Förordning om åtgärder för effektivering av användningen av statens personalresurser
1131/1991
Förordning om ändring av förordningen innefattande stadgar för Finlands Röda Kors
1130/1991
Förordning om ikraftträdande av konventionen om barnets rättigheter samt av lagen om godkännande av vissa bestämmelser i konventionen
1129/1991
Lag om godkännande av vissa bestämmelser i konventionen om barnets rättigheter
1128/1991
Förordning om ikraftträdande av överenskommelsen med Sovjetunionen om främjande av och ömsesidigt skydd för investeringar samt av lagen om godkännande av vissa bestämmelser i överenskommelsen
1127/1991
Lag om godkännande av vissa bestämmelser i överenskommelsen med Sovjetunionen om främjande av och ömsesidigt skydd för investeringar
1126/1991
Trafikministeriets beslut om teleinrättningarnas samtrafik
1125/1991
Statsrådets beslut om statens ungdomsråd
1124/1991
Statsrådets beslut om statens idrottsråd
1123/1991
Förordning om ändring av förordningen om försöksverksamhet med avgifter för hemservice
1122/1991
Inrikesministeriets beslut om bestämmande av gränsen till vissa delar mellan Leivonmäki och Toivakka kommuner, Korpilahti och Toivakka kommuner, Korpilahti och Leivonmäki kommuner, Muurame och Säynätsalo kommuner, Korpilahti och Muurame kommuner, Jämsä stad och Korpilahti kommun, Jämsä och Jämsänkoski städer, Jyväskylä landskommun och Toivakka kommun, Jyväskylä landskommun och Uurainens kommun samt Keuruu och Multia kommuner
1121/1991
Statsrådets beslut om ändring av statsrådets beslut om beviljande av understöd för sanering av minkbeståndet
1120/1991
Jord- och skogsbruksministeriets beslut om de arbetstidsersättningar som uppbärs för lantmäteriförrättningar och uppdrag samt de arealersättningar som uppbärs för styckning och klyvning
1119/1991
Inrikesministeriets beslut om en partiell ändring i kommunindelningen mellan Pertunmaa och Mäntyharju kommuner
1118/1991
Förordning om ändring av vissa tjänstebenämningar inom arbetarskyddsförvaltningen
1117/1991
Förordning om ändring av förordningen om arbetarskyddsdelegationen, arbetarskyddsnämnderna och arbetarskyddsnämndernas undantagstillståndssektioner
1116/1991
Förordning om ändring av vissa tjänstebenämningar vid olycksfallsverket
1115/1991
Förordning om ändring av förordningen om handels- och industriministeriet
1114/1991
Förordning om inrättande och indragning av en tjänst vid handels- och industriministeriet
1113/1991
Förordning om ändring av 7 a § förordningen om anordnande av samhällsvetenskapliga grundexamina
1112/1991
Förordning om ändring av 3 § förordningen om anordnande av humanistisk grundexamen
1111/1991
Förordning om högskoleexamina inom musikområdet
1110/1991
Förordning om statistikcentralen
1109/1991
Förordning om ändring av benämningen på vissa tjänster vid polisen
1108/1991
Lag om ändring av idrottslagen
1107/1991
Lag om byte av fastigheter mellan staten och Rovaniemi stad
1106/1991
Statsrådets beslut om import eller export av varor utan importlicens eller godkänd exportkontrollanmälan
1105/1991
Förordning om organisering av konstens främjande
1104/1991
Förordning om ändring av benämningarna på vissa tjänster inom undervisningsministeriets förvaltningsområde
1103/1991
Förordning om indragning av vissa tjänster inom undervisningsministeriets förvaltningsområde
1102/1991
Förordning om ändring av förordningen om behörighetsvillkoren för tjänster vid Veterinärmedicinska högskolan samt om tjänstemännens uppgifter
1101/1991
Förordning om ändring av 3 a § förordningen om behörighetsvillkoren för tjänster vid handelshögskolorna samt om tjänstemännens åligganden

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.