Ursprungliga författningar: 1991

1200/1991
Statsrådets beslut angående ändring av 3 § statsrådets beslut om delegationen för frontveteranfrågor
1199/1991
Statsrådets beslut om ändring av statsrådets beslut om prissänkningsersättning för industri-rabattsmör
1198/1991
Statsrådets beslut om ändring av 1 och 2 §§ statsrådets beslut om avlöning åt värnpliktig för annan tjänstgöringstid än i aktiv trupp
1197/1991
Statsrådets beslut om skärgårdskommuner och kommuners skärgårdsdelar
1196/1991
Förordning om ändring av 3 § förordningen om arbetskraftskommissioner
1195/1991
Förordning om ändring av 7 och 8 §§ förordningen om olycksfallsförsäkring för lantbruksföretagare
1194/1991
Förordning om ändring av 17 och 20 §§ förordningen om pension för lantbruksföretagare
1193/1991
Förordning om ändring av körkortsförordningen
1192/1991
Förordning om ändring av 18 § förordningen om avträdelsepension
1191/1991
Förordning om inrättande av vissa tjänster inom räddningsförvaltningen
1190/1991
Lag om ägobyte mellan staten och Tammerfors stad
1189/1991
Handels- och industriministeriets beslut om ändring av handels- och industriministeriets beslut om ledningen av elarbeten
1188/1991
Handels- och industriministeriets beslut om driftsledningen för elanläggningar
1187/1991
Handels- och industriministeriets beslut om besiktning av elanläggningar
1186/1991
Handels- och industriministeriets beslut om opartiskhet vid installationsbesiktning
1185/1991
Handels- och industriministeriets beslut om ändring av handels- och industriministeriets beslut om förhandsbesiktning och övervakning av elmateriel
1184/1991
Finansministeriets beslut om återbäring av omsättningsskatt vid import och om återbetalning av kalkylerad skatt som har dragits av
1183/1991
Trafikministeriets beslut om kontrollavgift som uppbärs i kollektivtrafik i regional busstrafik inom huvudstadsregionens samarbetsdelegations verksamhetsområde och i intern busstrafik i städerna Esbo, Grankulla och Vanda
1182/1991
Förordning om ändring av förordningen om placering av Finlands beskickningar i utlandet
1181/1991
Förordning om ikraftträdande av den Europeiska stadgan om lokal självstyrelse och av lagen om godkännande av vissa bestämmelser i stadgan
1180/1991
Lag om godkännande av vissa bestämmelser i Europeiska stadgan om lokal självstyrelse
1179/1991
Jord- och skogsbruksministeriets beslut om lösen för avskrifter och kopior av samt utdrag ur handlingar, upprättade på åtgärd av fastighetsingenjörer och tomtbokförare
1178/1991
Jord- och skogsbruksministeriets beslut om stämpelskatt som skall uppbäras på vissa kartavstick och -utdrag
1177/1991
Förordning om ändring av förordningen om avgifter för utdrag och uppgifter ur fastighetsregistret samt för utdrag ur fastighetsregisterkartan
1176/1991
Förordning om social- och hälsovårdsministeriet
1175/1991
Förordning om skötseln i landskapet Åland av vissa uppgifter enligt utlänningslagen
1174/1991
Förordning om ikraftträdande av konventionen om främjande av sysselsättning och skydd mot arbetslöshet
1173/1991
Trafikministeriets beslut om ändring av 3 § beslutet om persontaxor för busstrafik
1172/1991
Trafikministeriets beslut om kontrollavgift som uppbärs på Statsjärnvägarna i kollektivtrafik i huvudstadsregionens närtrafik
1171/1991
Jord- och skogsbruksministeriets beslut om fångst av lax och öring i vissa vattendragsområden år 1991
1170/1991
Jord- och skogsbruksministeriets veterinäravdelnings beslut om ändring av jord- och skogsbruksministeriets veterinäravdelnings beslut om förhindrande av djursjukdomars spridning i samband med import
1169/1991
Statsrådets beslut om ändring av 2 § statsrådets beslut om delegationen för beredning av arbetsskyddsföreskrifter
1168/1991
Statsrådets beslut om ändring av 2 § statsrådets beslut om delegationen för arbetarskydd beträffande kemiska ämnen
1167/1991
Förordning om ändring av 2 § förordningen om delegationen för arbetskraftsservice
1166/1991
Förordning om ändring av 3 § förordningen om delegationen för sjömansärenden
1165/1991
Förordning om ändring av 2 § förordningen om delegationen för forskningspolitik inom arbetslivet
1164/1991
Förordning om ändring av 10 § förordningen om lönegaranti
1163/1991
Förordning om ändring av 4 § förordningen om delegationen för migrationsärenden
1162/1991
Förordning om ändring av 4 § förordningen om Finlands ILO-delegation
1161/1991
Förordning om rehabilitering som ordnas av folkpensionsanstalten
1160/1991
Förordning om ändring av benämningarna på vissa tjänster inom handels- och industriministeriets förvaltningsområde
1159/1991
Förordning om upphävande av 7 § 2 mom. förordningen om statistikcentralen
1158/1991
Republikens Presidents öppna brev om en ändring i statsrådet
1157/1991
Förordning om ändring av 2 § förordningen om statens sinnessjukhus
1156/1991
Förordning om ikraftträdelse av lagen om ändring av atomansvarighetslagen
1155/1991
Förordning om avgifter för vägverkets prestationer
1154/1991
Förordning om temporär ändring av gymnasieförordningen
1153/1991
Förordning om vissa tjänsteregleringar inom finansministeriets förvaltningsområde
1152/1991
Förordning om skötseln av virkesmätningen i landskapet Åland
1151/1991
Förordning om skötseln i landskapet Åland av vissa uppgifter enligt lagen om räntestöd för finansiering av fartygsleveranser

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.