Ursprungliga författningar: 1991

1250/1991
Statsrådets beslut om ändring av 1 § i statsrådets beslut om användningen av investeringsreserveringar
1249/1991
Förordning om ändring av 11 § förordningen om försök med utbildning på ungdomsstadiet och med yrkeshögskolor
1248/1991
Förordning om Ålands jubileumsmynt
1247/1991
Förordning om ikraftträdande av överenskommelsen med Förenade Konungariket Storbritannien och Nordirland om ömsesidigt administrativt bistånd i tullfrågor samt av lagen om godkännande av vissa bestämmelser i överenskommelsen
1246/1991
Lag om godkännande av vissa bestämmelser i överenskommelsen med Förenade Konungariket Storbritannien och Nordirland om ömsesidigt administrativt bistånd i tullfrågor
1245/1991
Jord- och skogsbruksministeriets beslut om minimistorleken för projekt vid beviljandet av räntestödslån för fiskerinäringen vid fiske i insjöar
1244/1991
Finansministeriets beslut om ändring av 4 § i finansministeriets beslut om skattefrihet för priser vid konsttävlingar år 1991
1243/1991
Inrikesministeriets beslut om ändring i kommunindelningen till vissa delar mellan Kiuruvesi, Pyhäjärvi och Pyhäntä kommuner
1242/1991
Inrikesministeriets beslut om ändring i kommunindelningen till vissa delar mellan Toholampi kommun och Kannus stad
1241/1991
Förordning om Helsingfors universitet
1240/1991
Förordning om indragning och inrättande av vissa tjänster inom försvarsmakten
1239/1991
Förordning om ikraftträdande av överenskommelsen med Tjeckiska och Slovakiska Federativa Republiken om främjande av och skydd för investeringar och av lagen om godkännande av vissa bestämmelser i överenskommelsen
1238/1991
Lag om godkännande av vissa bestämmelser i överenskommelsen med Tjeckiska och Slovakiska Federativa Republiken om främjande av och skydd för investeringar
1237/1991
Social- och hälsovårdsministeriets beslut om de grunder, enligt vilka pensionsanstalterna svarar för de i 12 § 1 mom. 4 punkten lagen om pension för arbetstagare avsedda kostnaderna
1236/1991
Trafikministeriets beslut om ändring av trafikministeriets beslut om verkställighet av fordonsförordningen
1235/1991
Statsrådets beslut om temporär ändring av statsrådets beslut om de bedömningsgrunder som skall tillämpas då bostads-, inlösnings- och grundförbättringslån beviljas samt då bostadsinvånare godkänns
1234/1991
Statsrådets beslut om räntan på vissa bostadslån och grundförbättringslån
1233/1991
Statsrådets beslut om ändring av 5 § statsrådets beslut om produktionsstöd för kött
1232/1991
Statsrådets beslut om ändring av 5 § statsrådets beslut om produktionsstöd för mjölk
1231/1991
Förordning om ändring av 21 § luftvårdsförordningen
1230/1991
Finansministeriets beslut om ändring av 4 § i finansministeriets beslut om skattefrihet för priser vid konsttävlingar år 1991
1229/1991
Trafikministeriets beslut om kontrollavgift i kollektivtrafik som uppbärs i samtarifftrafiken i Helsingfors
1228/1991
Förordning om ändring av 6 § förordningen om avlöning i skogs- och flottningsarbeten
1227/1991
Förordning om ändring av 7 § förordningen om de krigsförflyttades sociala omvårdnad
1226/1991
Förordning om bringande i kraft av Världspostföreningens allmänna reglemente och övriga avtal
1225/1991
Förordning om bringande i kraft av det fjärde tilläggsprotokollet till Världspostföreningens konstitution
1224/1991
Förordning om ikraftträdande av femte tilläggsprotokollet till den allmänna överenskommelsen om Europarådets privilegier och immunitet
1223/1991
Skattestyrelsens beslut om ändring av beslutet om skyldighet att verkställa förskottsinnehållning
1222/1991
Skattestyrelsens beslut om ändring av beslutet om sätten för och storleken av förskottsinnehållning
1221/1991
Handels- och industriministeriets beslut om tekniska kontrollcentralens besiktningsdistrikt och distriktsbyråernas förläggningsorter
1220/1991
Trafikministeriets beslut om upphävande av 11 § trafikministeriets beslut om cyklar
1219/1991
Statsrådets beslut angående ändring av 2 § statsrådets beslut om ränteunderstöd, som på grund av arbetslöshet erlägges till studielåntagare
1218/1991
Förordning om ändring av 8 § förordningen om bostadsproduktion
1217/1991
Förordning om ändring och temporär ändring av sysselsättningsförordningen
1216/1991
Förordning om ändring av förordningen om mellanöl
1215/1991
Förordning om ändring av förordningen om alkoholdrycker
1214/1991
Förordning om ändring av förordningen om utrikesförvaltningen
1213/1991
Justitieministeriets beslut om ibruktagande av ett lagfarts- och inteckningsregister i vissa domsagor och rådstuvurätter
1212/1991
Statsrådets beslut om prisskillnadsersättning för livsmedelsprodukter
1211/1991
Statsrådets beslut om ändring i kommunindelningen till vissa delar mellan Nykarleby stad och Alahärmä kommun
1210/1991
Statsrådets beslut om en partiell ändring i kommunindelningen mellan Savonranta och Enonkoski kommuner
1209/1991
Förordning om ändring av 29 § beskattningsförordningen
1208/1991
Skogsskatteförordning
1207/1991
Förordning om behandling av ansökningsärenden vid allmän underrätt
1206/1991
Jord- och skogsbruksministeriets beslut om de officiella mätarnas verksamhetsdistrikt
1205/1991
Statsrådets beslut om ändring av statsrådets beslut om val av bostadsrättshavare
1204/1991
Förordning om ikraftträdande av fångstkvoter som rekommenderats av Internationella fiskeri- kommissionen för Östersjön
1203/1991
Förordning om ändring av förordningen om avgifter som skall uppbäras för lantmäteriförvaltningens prestationer
1202/1991
Förordning om byrån för samiska språket
1201/1991
Förordning om användning av samiska hos myndigheter

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.