Ursprungliga författningar: 1991

1700/1991
Förordning om ändring av 12 a och 19 §§ folkpensionsförordningen
1699/1991
Lag om uppbördsfrihet i fråga om arbetsgivares barnbidragsavgift för 1992
1698/1991
Lag om sjukförsäkringsavgiften och sjukförsäkringspremien för 1992
1697/1991
Lag om temporär ändring av folkpensionslagen
1696/1991
Lag om temporär ändring av 19 § lagen om arbetslöshetskassor
1695/1991
Lag om ändring av 25 § lagen om arbetslöshetskassor
1694/1991
Lag om ändring av 23 § lagen om utkomstskydd för arbetslösa
1693/1991
Lag om ändring av 29 § lagen om arbetslöshetskassor
1692/1991
Lag om ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa
1691/1991
Skattestyrelsens beslut om ikraftträdande av de grunder för förskottsinnehållning som skall tillämpas under år 1992
1690/1991
Skattestyrelsens beslut om ändring av beslutet om sätten för och storleken av förskottsinnehållning
1689/1991
Skattestyrelsens beslut om skyldighet att verkställa förskottsinnehållning
1688/1991
Lag om ändring av lagen om skatt på inkomst och förmögenhet
1687/1991
Lag om upphävande av 27 § lagen om placeringsfonder
1686/1991
Lag om ändring av 46 kap. 1 § strafflagen
1685/1991
Lag om ändring av lagen om skyddsupplag
1684/1991
Lag om ändring av lagen om obligatorisk upplagring av importerade bränslen
1683/1991
Förordning om ikraftträdande av avtalet om ett internationellt energiprogram samt av lagen om godkännande av vissa bestämmelser i avtalet och om tillämpningen av avtalet
1682/1991
Lag om godkännande av vissa bestämmelser i avtalet om ett internationellt energiprogram och om tillämpningen av avtalet
1681/1991
Statsrådets beslut om ändring av statsrådets beslut om temporär yrkesutbildning
1680/1991
Lag om upphävande av lagen om accis på fosforgödselmedel
1679/1991
Lag om ändring av lagen om accis på gödselmedel
1678/1991
Lag om användning av indexvillkor i arbets-, tjänste- och funktionärskollektivavtalen för 1992 och 1993
1677/1991
Lag om ändring av 14 och 46 §§ lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet
1676/1991
Lag om ändring av 115 § och temporär ändring av 167 b § lagen om skatt på inkomst och förmögenhet
1675/1991
Lag om ändring av lagen om investeringsreserveringar inom lantbruket
1674/1991
Lag om ändring av ikraftträdelsestadgandet i lagen om ändring av inkomstskattelagen för gårdsbruk
1673/1991
Lag om ändring av ikraftträdelsestadgandet i lagen om ändring av lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet
1672/1991
Lag om ändring av lagen om gottgörelse för bolagsskatt
1671/1991
Lag om skatteskalorna och skatteprocentsatserna vid statsbeskattningen för 1992
1670/1991
Lag om tullfrihet för vissa i landet temporärt införda fordon
1669/1991
Jordbruksstyrelsens beslut om åkerröjning och det förfarande som skall iakttas i tillståndsärenden
1668/1991
Lag om ändring av lagen om exportkostnadsavgift för mjölk, svinkött och spannmål
1667/1991
Lag om tillämpning 1992 av vissa stadganden i lantbruksinkomstlagen
1666/1991
Lag om ändring av lagen om inhemsk produktion av oljeväxter
1665/1991
Lag om ändring av lagen om stärkelseproduktionen i Finland
1664/1991
Lag om ändring av lagen om socker
1663/1991
Lag om ändring av lagen om kvotavgift för mejerier
1662/1991
Lag om ändring av 34 § lagen om temporära produktionskvoter för mjölk
1661/1991
Lag om ändring av 27 § lagen om temporär kvotavgift för mjölk
1660/1991
Lag om temporär ändring av 11 § lagen om bekämpning av flyghavre
1659/1991
Skattestyrelsens beslut om grunderna för och beloppen av resekostnadsersättningar som skall betraktas såsom skattefria år 1992
1658/1991
Finansministeriets beslut om resekostnadsersättning till statens arbetstagare
1657/1991
Lag om ändring av lagen om räntestöd för hyresbostadslån
1656/1991
Lag om ändring av 19 och 24 §§ lagen om finansiering av yrkesläroanstalter
1655/1991
Lag om ändring av lagen om avfallshantering
1654/1991
Patent- och registerstyrelsens beslut om ändringar till klassificering av varumärken vid registrering
1653/1991
Handels- och industriministeriets beslut om beloppet av transportstöd vid fartygstransporter som avses i 12 § 1 mom. lagen om regionalt stödjande av transporter
1652/1991
Handels- och industriministeriets beslut om den lägsta transportavgift som berättigar till regionalt transportstöd
1651/1991
Förordning om anställningsförhållandet för medlemmar av det internationella sekretariatet vid Konferensen om säkerhet och samarbete i Europa

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.