1742/1991

Given i Helsingfors den 30 december 1991

Förordning om ändring av förordningen om Sibelius-Akademin

På föredragning av undervisningsministern

upphävs 34 § 3 mom., 55-62 §§ och 94 § 1 mom. 3 och 4 punkten förordningen den 15 december 1989 om Sibelius-Akademin (1175/89) samt

ändras 34 § 1 mom. 5 och 8 punkten, 42 § 2 mom., 47 § 1 och 2 mom., 50 § 1 och 2 mom., 63 §, 64 § 2 mom., 77-79 §§ och 94 § 2 mom. som följer:

34 §

Ett avdelningsråd har till uppgift


5) att göra framställningar om utnämning eller anställning av annan än undervisningspersonal,


8) att ge utlåtanden om de personers meriter för tjänsten som har sökt en överassistent-, lektors- eller assistenttjänst samt om besättande av tjänsten,


42 §

Föredragningsförfarande iakttas inte när utlåtande ges om undervisnings- eller framställningsprov, när studieprestationer bedöms eller när studierätt eller rätt att fullgöra studieavsnitt beviljas.

47 §

När den konstnärliga eller vetenskapliga kompetensen hos den som söker en docentur bedöms, när utlåtanden ges om framställningsprov för lektorstjänster och när lärdomsprov och studieprestationer bedöms får sammanträdets ordförande och de medlemmar i förvaltningsorganet som avses i 6 § 1 mom. 1 punkten samt de medlemmar som har motsvarande konstnärliga eller vetenskapliga kompetens eller som har fullgjort motsvarande lärdomsprov eller studieprestation delta i beslutsfattandet. Förvaltningsorganets övriga medlemmar har dock rätt att yttra sig vid sammanträdet.

På framställning av undervisnings- och forskningsrådet förordnar styrelsen till rådet från varje avdelning, från solistavdelningen dock från varje utbildningslinje, såsom företrädare för den personal som avses i 6 § 1 mom. 1 punkten tre adjungerade medlemmar för att upprätta tjänsteförslag för tjänster som professor eller biträdande professor vid avdelningen eller utbildningslinjen eller för att göra framställningar om tillsättningar av professurer genom kallelse. De adjungerade medlemmarna har rätt att delta i handläggningen och avgörandet av dessa ärenden.


50 §

Undervisnings- och forskningsrådet upprättar tjänsteförslag för tjänsterna som professor och biträdande professor samt gör framställningar om tillsättning av professurer genom kallelse. Styrelsen utnämner de biträdande professorerna. Om tillsättning av tjänster som professor och biträdande professor stadgas till övriga delar särskilt.

Förvaltningsdirektören utnämns av republikens president. Andra ordinarie tjänstemän utnämns av styrelsen, om högskoleexamen krävs för tjänsten. Styrelsen anställer även docenter.


63 §

Den som söker en tjänst som lektor skall genom ett undervisningsprov ådagalägga sin undervisningsförmåga och vid behov ge ett offentligt prov på sin musikaliska framställningsförmåga.

Avdelningsrådet fastställer innehållet och tidpunkten för proven samt ger utlåtanden om dem. I fråga om solistavdelningen ges utlåtandena dock av en nämnd som styrelsen har tillsatt.

Avdelningsrådet kan av särskilda skäl befria en sökande från undervisningsprovet.

64 §

Undervisnings- och forskningsrådet skall efter att ha inhämtat utlåtanden av minst två sakkunniga om den konstnärliga eller vetenskapliga kompetensen hos den som söker docenturen avgöra om den sökanden är kompetent. Om jäv för sakkunniga gäller vad som sägs i 10 § lagen om förvaltningsförfarande (598/82).


77 §

Styrelsen beslutar om de allmänna grunderna enligt vilka studier vid en annan finländsk eller en utländsk högskola eller någon annan läroinrättning skall räknas en studerande till godo vid avläggande av examen, om det inte stadgas särskilt om dessa grunder.

Avdelningsföreståndaren beslutar särskilt för varje studerande hur studierna räknas till godo.

78 §

Den som har avlagt en finländsk studentexamen eller någon annan examen som nämns i förordningen angående studentexamen (717/47) kan antas som studerande vid akademin.

Som studerande kan även antas den som har avlagt en yrkesexamen på institutnivå eller på högre nivå eller som har avlagt en utländsk examen som i landet i fråga ger behörighet för motsvarande högskolestudier. Som studerande kan dessutom antas den som av högskolans rektor på andra grunder anses ha tillräckliga kunskaper och färdigheter för studier.

Med avvikelse från 1 och 2 mom. kan en studerande som har deltagit i den öppna högskoleundervisningen av högskolans rektor antas för att avlägga examen då han har fullgjort minst en tredjedel av de studier som ingår i utbildningsprogrammet.

Om de allmänna grunderna för att bli antagen som studerande för postgraduala studier stadgas särskilt.

79 §

Högskolans styrelse beslutar om antalet studerande som årligen antas till högskolan och om urvalsprinciperna.

94 §

Över beslut som enbart innebär beredning eller verkställighet får besvär inte anföras.Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1992.

Helsingfors den 30 december 1991

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Undervisningsminister
Riitta Uosukainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.