1741/1991

Given i Helsingfors den 30 december 1991

Förordning om ändring av förordningen om konstindustriella högskolan

På föredragning av undervisningsministern

upphävs 6 §, 17 § 6, 7 och 9 punkten, 32 § 1 mom. 4 punkten, 54-63 §§ samt 97 § 1 mom. 3-6 punkten förordningen den 22 juli 1983 om konstindustriella högskolan (638/83),

av dessa lagrum 6 § sådan den lyder i förordning av den 24 maj 1991 (859/91), 32 § 1 mom. 4 punkten och 58 § sådana de lyder i förordning av den 19 april 1985 (338/85) samt 56, 60 och 61 §§ sådana de lyder delvis ändrade genom sistnämnda förordning,

ändras 28 § 3 punkten, 44 § 2 mom., 49 § 1 mom. 50-53, 64 och 76-78 §§ och 96 § 1 mom,

av dessa lagrum 28 § 3 punkten och 49 1 mom. sådana de lyder i nämnda förordning av den 19 april 1985 och 51 § sådan den lyder delvis ändrad genom sistnämnda förordning samt genom förordning av den 18 maj 1990 (443/90) som följer:

28 §

Forskningsrådet har till uppgift:


3) att upprätta tjänsteförslag för tjänster som professor och biträdande professor samt göra framställningar om tillsättning av professorer genom kallelse.

44 §

Föredragningsförfarande iakttas dock inte vid bedömning av undervisningsprov eller studieprestationer och inte heller vid val av föreståndare för en avdelning eller institution eller ställföreträdare för dem.

49 §

Vid bedömning av studieprestationer får, förutom sammanträdets ordförande, i beslutsfattandet endast sådana medlemmar eller suppleanter delta som har fullgjort en motsvarande studieprestation. Andra medlemmar eller suppleanter i förvaltningsorganet har dock rätt att yttra sig vid sammanträdet.


50 §

Om behörighetsvillkoren för dem som hör till personalen och om deras uppgifter stadgas särskilt.

51 §

Forskningsrådet upprättar tjänsteförslag för tjänsterna som professor och biträdande professor samt gör framställningar om tillsättning av professurer genom kallelse. Styrelsen utnämner de biträdande professorerna. Om tillsättning av tjänster som professor och biträdande professor gäller i övrigt vad som stadgas särskilt.

Förvaltningsdirektören utnämns av republikens president. Andra ordinarie och tillfälliga tjänstemän av vilka högskoleexamen krävs samt motsvarande personal i arbetsavtalsförhållande utnämns eller anställs av styrelsen.

Annan personal än den som nämns i 1 och 2 mom. utnämns eller anställs av förvaltningsämbetet.

52 §

En lektorstjänst kan tillsättas på viss tid, dock högst för fem år åt gången, eller tills vidare.

Tjänster som överassistent och assistent tillsätts på viss tid, dock för högst fem år åt gången.

53 §

Förvaltningsämbetet beslutar om anställande av tjänstförrättande tjänstemän. Om anställning av en tjänstförrättande professor, biträdande professor eller förvaltningsdirektör för längre tid än ett år beslutar dock styrelsen.

64 §

Den som söker en tjänst som lektor eller överassistent skall genom ett offentligt undervisningsprov ådagalägga sin undervisningsförmåga. Undervisningsprovet bedöms av avdelningsrådet.

Avdelningsrådet kan av särskilda skäl befria en sökande från att avlägga undervisningsprov.

76 §

Styrelsen beslutar om de allmänna grunder enligt vilka studier vid en annan finländsk eller en utländsk högskola eller någon annan läroinrättning skall räknas studerandena till godo, om det inte stadgas särskilt om dessa grunder.

Avdelningsrådet beslutar särskilt för varje studerande hur studierna räknas till godo.

77 §

Den som har avlagt en finländsk studentexamen eller någon annan examen som nämns i förordningen angående studentexamen (717/47) kan antas som studerande.

Som studerande kan även antas den som har avlagt en yrkesexamen på institutnivå eller på högre nivå eller en utländsk examen som i landet i fråga ger behörighet för motsvarande högskolestudier. Som studerande kan dessutom antas den som av högskolans styrelse på andra grunder konstateras ha tillräckliga kunskaper och färdigheter för studier.

Med avvikelse från 1 och 2 mom. kan en studerande som har deltagit i den öppna högskoleundervisningen av högskolans styrelse antas för att avlägga examen då han har fullgjort minst en tredjedel av de studier som ingår i utbildningsprogrammet.

Om de allmänna grunderna för att bli antagen som studerande för postgraduala studier stadgas särskilt.

78 §

Högskolans styrelse beslutar om antalet studerande som årligen antas till högskolan och om urvalsprinciperna.

96 §

Beträffande sökande av ändring i beslut av högskolans förvaltningsorgan eller valnämnd gäller vad lagen om ändringssökande i förvaltningsärenden (154/80) stadgar om sökande av ändring i beslut av högre förvaltningsmyndigheter, om inte något annat stadgas i denna förordning eller någon annanstans.Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1992.

Helsingfors den 30 december 1991

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Undervisningsminister
Riitta Uosukainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.