1740/1991

Given i Helsingfors den 30 december 1991

Förordning om ändring av förordningen om Åbo handelshögskola

På föredragning av undervisningsministern

upphävs 26 § 4 och 5 punkten, 46-53 och 56 §§ och 88 § 2 mom. 3 och 4 punkten förordningen den 28 mars 1977 om Åbo handelshögskola (289/77),

av dessa lagrum 26 § 4 och 5 punkten och 88 § 2 mom. 3 och 4 punkten sådana de lyder i förordning av den 23 december 1988 (1208/88), 46 § sådan den lyder delvis ändrad genom förordning av den 22 juli 1983 (641/83), 48 § sådan den lyder i sistnämnda förordning och 53 § sådan den lyder delvis ändrad genom nämnda förordning av den 23 december 1988, samt

ändras 36 § 1 mom., 40 §, 42 § 1 och 2 mom., 54 §, 55 § 1 mom., 68-70 §§ och 88 § 3 mom.,

av dessa lagrum 36 § 1 mom., 42 § 1 och 2 mom., 54 §, 55 § 1 mom., 69 § och 88 § 3 mom. sådana de lyder i nämnda förordning av den 23 december 1988 och 40 § sådan den lyder delvis ändrad genom sistnämnda förordning, som följer:

36 §

Kollegiala förvaltningsorgan samt rektor, institutionsföreståndarna, förvaltningsdirektören och andra tjänstemän som har beslutanderätt fattar sina beslut på föredragning. Föredragningsförfarande iakttas dock inte närundervisningsprov och lärdomsprov bedöms och inte heller vid val av rektor, prorektor, vice ordförande i undervisnings- och forskningsrådet samt institutionsföreståndarna och deras ställföreträdare.


40 §

När det avgörs om den som söker en docentur har vetenskaplig kompetens och när lärdomsprov och studieprestationer bedöms får i beslutsfattandet förutom förvaltningsorganets ordförande eller vice ordförande delta endast personer som har motsvarande vetenskapliga kompetens eller har avlagt motsvarande lärdomsprov eller fullgjort motsvarande studieprestation. Andra medlemmar i förvaltningsorganet har dock rätt att yttra sig vid sammanträdet.

Om ett förvaltningsorgan inte har ett tillräckligt antal sådana medlemmar som får delta i besluten skall styrelsen på förvaltningsorganets framställning förordna ett behövligt antal adjungerade medlemmar. De adjungerade medlemmarna utses för förvaltningsorganets mandatperiod.

42 §

Undervisnings- och forskningsrådet upprättar tjänsteförslag för tjänsterna som professor och biträdande professor samt gör framställningar om tillsättning av professurer genom kallelse. Styrelsen utnämner de biträdande professorerna. Om tillsättning av tjänster som professor och biträdande professor gäller i övrigt vad som stadgas särskilt.

Förvaltningsdirektören utnämns av republikens president. Andra ordinarie tjänstemän utnämns av styrelsen, om högskoleexamen krävs för tjänsten. Styrelsen anställer även docenter.


54 §

Den som söker en tjänst som överassistent eller lektor skall genom ett offentligt undervisningsprov ådagalägga sin undervisningsförmåga. Undervisningsprovet bedöms av institutionsrådet.

Institutionsrådet kan av särskilda skäl befria en sökande från att avlägga undervisningsprov.

55 §

Den som söker en docentur skall avlägga ett offentligt undervisningsprov som bedöms av institutionsrådet, om inte rådet av särskilda skäl anser att undervisningsprovet inte behövs.


68 §

Styrelsen beslutar om de allmänna grunderna enligt vilka studier vid en annan finländsk eller en utländsk högskola eller någon annan läroinrättning skall räknas studerandena till godo, om det inte stadgas särskilt om dessa grunder.

Undervisnings- och forskningsrådet beslutar särskilt för varje studerande hur de studier som nämns i 1 mom. skall räknas till godo.

69 §

Den som har avlagt en finländsk studentexamen eller någon annan examen som nämns i förordningen angående studentexamen (717/47) kan antas som studerande.

Som studerande kan även antas den som har avlagt en yrkesexamen på institutnivå eller på högre nivå eller en utländsk examen som i landet i fråga ger behörighet för motsvarande högskolestudier. Som studerande kan dessutom antas den som av högskolans styrelse på andra grunder konstateras ha tillräckliga kunskaper och färdigheter för studier.

Med avvikelse från 1 och 2 mom. kan en studerande som har deltagit i den öppna högskoleundervisningen av högskolans styrelse antas för att avlägga examen då han har fullgjort minst en tredjedel av de studier som ingår i utbildningsprogrammet.

Om de allmänna grunderna för att bli antagen som studerande för postgraduala studier stadgas särskilt.

70 §

Högskolans styrelse beslutar om antalet studerande som årligen antas till högskolan och om de allmänna urvalsprinciperna.

88 §

Över beslut som enbart innebär beredning eller verkställighet får besvär inte anföras.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1992.

Åtgärder som verkställigheten av denna förordning förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

Helsingfors den 30 december 1991

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Undervisningsminister
Riitta Uosukainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.