1739/1991

Given i Helsingfors den 30 december 1991

Förordning om behörighetsvillkoren och uppgifterna för personalen vid Helsingfors universitet

På framställning av kansler för Helsingfors universitet och på föredragning av undervisningsministern stadgas med stöd av lagen den 24 maj 1991 om Helsingfors universitet (854/91) och lagen den 6 januari 1984 om enheten Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet (6/84):

1 kap.

Tillämpningsområde

1 §

Denna förordning tillämpas på personalen vid Helsingfors universitet och enheten Svenska social- och kommunalhögskolan.

2 kap.

Särskilda behörighetsvillkor

2 §

Av en professor och en biträdande professor fordras vetenskaplig kompetens, undervisningsförmåga och, då det är av betydelse för skötseln av uppgiften, tillräcklig praktisk förtrogenhet med uppgiftsområdet.

Vid bedömning av den vetenskapliga kompetensen beaktas vetenskapliga undersökningar som sökanden har utfört, skapande arbete, förmåga att leda forskningsarbete, läroböcker av vetenskapligt värde och andra vetenskapliga meriter samt examina.

Vid bedömning av undervisningsförmågan beaktas pedagogisk utbildning, genom undervisning förvärvad praktisk erfarenhet, förmåga att producera läromedel på högskolenivå, andra i undervisningsverksamhet förvärvade meriter och genom undervisningsprov ådagalagd undervisningsförmåga.

Till biträdande professor kan utnämnas en person som har mindre vetenskapliga meriter än den som utnämns till professor.

3 §

Av en överlärare, en lektor av högre löneklass, en biträdande lärare och en överassistent fordras lämplig licentiatexamen, god undervisningsförmåga samt, då detta är av betydelse för skötseln av uppgiften, praktisk förtrogenhet med uppgiftsområdet.

För en sådan uppgift kan dock den anses behörig som har avlagt högre högskoleexamen och som är synnerligen väl förtrogen med uppgiftsområdet.

4 §

Av en lektor av lägre löneklass fordras lämplig högre högskoleexamen, god undervisningsförmåga och, då detta är av betydelse för skötseln av uppgiften, praktisk förtrogenhet med uppgiftsområdet.

5 §

Utöver vad som i 3 eller 4 §§ stadgas för lektorer krävs dessutom:

1) Av en lektor vars uppgift är avsedd för en person av utländsk härkomst att det språk som han skall undervisa i är hans modersmål eller bildningsspråk eller att han annars behärskar det såsom sitt modersmål eller bildningsspråk,

2) av en lektor i samiska att detta språk är hans modersmål eller att han annars behärskar det såsom sitt modersmål,

3) av en lektor i något annat språk att han mycket väl behärskar det språk i vilket han skall undervisa.

Om behörigheten som lektor vid lärarutbildningsenheten och som rektor eller lektor vid en övningsskola som hör till enheten stadgas särskilt.

6 §

Av en assistent fordras lämplig högre högskoleexamen.

7 §

Av överbibliotekarien fordras licentiatexamen, förtrogenhet med uppgiftsområdet samt erfarenhet av ledaruppgifter.

Av en bibliotekschef fordras högre högskoleexamen, förtrogenhet med uppgiftsområdet samt erfarenhet av ledaruppgifter.

8 §

Av direktören för en fristående forskningsinstitution under konsistoriet och av en forskningsdirektör vid en sådan institution fordras doktorsexamen eller motsvarande lärdomsprov, förtrogenhet med uppgiftsområdet och erfarenhet av att leda vetenskaplig forskning.

Av direktören för en forskningsenhet vid en fakultet eller någon annan motsvarande enhet vid en fakultet fordras doktorsexamen eller motsvarande lärdomsprov samt förtrogenhet med uppgiftsområdet.

9 §

Av direktören för fortbildningscentralen fordras doktorsexamen, förtrogenhet med uppgiftsområdet och erfarenhet av ledaruppgifter.

Av direktören för språkcentret eller någon annan fristående institution under konsistoriet som meddelar undervisning fordras högre högskoleexamen, förtrogenhet med uppgiftsområdet och erfarenhet av ledaruppgifter.

10 §

Av direktören för någon annan fristående institution under konsistoriet än en sådan som avses i 8 § 1 mom. och 9 § fordras högskoleexamen, förtrogenhet med uppgiftsområdet samt erfarenhet av ledaruppgifter.

11 §

Av universitetets förvaltningsdirektör fordras högre högskoleexamen samt erfarenhet av förvaltnings- och ledaruppgifter.

Av Svenska social- och kommunalhögskolans förvaltningsdirektör eller en motsvarande tjänsteman vid enheten fordras högre högskoleexamen samt erfarenhet av förvaltnings- och ledaruppgifter.

12 §

Den som vid ett utländskt universitet eller en utländsk högskola har avlagt en examen som motsvarar en examen som avses i 3, 4 eller 6-11 §§ uppfyller de behörighetsvillkor enligt paragraferna som gäller examen.

3 kap.

Språkkunskaper

13 §

Sådana tillräckliga kunskaper i finska eller svenska som krävs för undervisnings- och forskningstjänster har den som enligt förordningen om ådagaläggande av kunskap i finska och svenska språken (442/87) fullständigt behärskar finska eller svenska. Tillräckliga språkkunskaper kan också ådagaläggas genom intyg av universitetets examensnämnd eller på något annat sätt som bestäms i en instruktion.

Den förmåga att förstå svenska eller de muntliga och skriftliga kunskaper i finska som krävs för undervisnings- och forskningstjänster skall visas på det sätt som den i 1 mom. nämnda förordningen anger eller på det sätt som bestäms i en instruktion.

14 §

Sådana fullständiga kunskaper i svenska som krävs för undervisnings- och forskningstjänster vid Svenska social- och kommunalhögskolan kan ådagaläggas så som anges i förordningen om ådagaläggande av kunskap i finska och svenska språken eller genom intyg av universitetets examensnämnd för svenska språket eller på något annat sätt som enhetens styrelse har godkänt.

Den förmåga att förstå finska som krävs för undervisnings- och forskningstjänster vid Svenska social- och kommunalhögskolan visas på det sätt som den i 1 mom. nämnda förordningen anger eller på något annat sätt som enhetens styrelse har godkänt.

15 §

Av en docent vid universitetet fordras samma kunskaper i finska och svenska som krävs för undervisnings- och forskningstjänster vid universitetet.

Av en docent vid Svenska social- och kommunalhögskolan fordras samma kunskaper i svenska och finska som krävs för undervisnings- och forskningstjänster vid enheten om enhetens styrelse inte beslutar annorlunda.

16 §

Undervisningstjänster är tjänsterna som professor, biträdande professor, överlärare, lektor, biträdande lärare, överassistent och assistent.

Universitetet bestämmer vilka tjänster som är forskningstjänster.

4 kap.

Uppgifter

17 §

Professorerna och biträdande professorerna skall följa vetenskapens utveckling på sitt område, bedriva och leda vetenskaplig forskning samt sköta och utveckla undervisningen på området. De skall dessutom förrätta förhör, leda övningsarbeten samt granska skriftliga prov, övningsuppsatser och avhandlingar.

Rektor bestämmer närmare om de uppgifter som hör till en professur med föränderligt område.

Professorernas och biträdande professorernas undervisningsskyldighet bestäms genom tjänstekollektivavtal.

18 §

Överlärarnas och lektorernas undervisningsskyldighet bestäms genom tjänstekollektivavtal.

Om uppgifterna och undervisningsskyldigheten för lektorerna vid lärarutbildningsenheten och för rektor för den övningsskola som hör till enheten och för övningsskolans lektorer stadgas särskilt samt bestäms i en instruktion och genom tjänstekollektivavtal.

19 §

Den som sköter läraruppgifter skall dessutom

1) främja undervisningen på sitt område,

2) handleda studerandena i deras studier,

3) anställa de förhör som ankommer på honom,

4) lämna behövliga redogörelser till universitetet om sin undervisning och publikationsverksamhet samt om förhör,

5) sköta åligganden som följer av medlemskap i universitetets förvaltningsorgan och andra uppgifter som ankommer på eller åläggs honom samt

6) vid behov i skälig utsträckning delta i valet av studerande.

Om uppgifterna för överassistenter, biträdande lärare och assistenter bestäms dessutom i instruktioner.

De som hör till den övriga personalen är skyldiga att sköta de uppgifter som särskilt stadgas eller åläggs dem eller som enligt uppgiftsdefinitionen ankommer på var och en av dem.

20 §

Universitetets rektor kan befria en professor eller en biträdande professor från undervisningsuppgifterna på grund av vetenskapligt arbete eller något annat betydande uppdrag som hänför sig till uppgiftsområdet. En professor eller biträdande professor kan helt eller delvis befrias från undervisningsuppgifterna för högst ett år i sänder.

Universitetets rektor har rätt att minska undervisningsskyldigheten för en lektor med högst 56 timmar per läsår, om lektorn har osedvanligt mycket förvaltnings-, planerings- eller förhörsuppgifter eller andra motsvarande uppgifter.

Om en stor del av en lektors uppgifter består av annat än gruppundervisning, kan universitetets rektor bestämma att uppgifterna skall skötas inom ramen för den allmänna veckoarbetstiden vid statens ämbetsverk.

I fråga om personalen vid Svenska social- och kommunalhögskolan beslutar enhetens rektor om de frågor som avses i 1-3 mom.

5 kap.

Särskilda stadganden

21 §

Överbibliotekarien, direktören och forskningsdirektörer för institutet för bioteknik, direktören för Rolf Nevanlinna -institutet, direktören för forskningsinstitutet för teoretisk fysik, direktören för institutet för elektronmikroskopi, direktören för seismologiska institutet samt direktören och avdelningscheferna för naturhistoriska centralmuseet har professors titel.

6 kap.

Ikraftträdande

22 §

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1992.

Genom denna förordning upphävs

1) förordningen den 27 juli 1984 om kompetensvillkoren för tjänster och befattningar vid enheten Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet samt om innehavarnas av tjänst eller befattning åligganden (557/84),

2) förordningen den 18 november 1966 angående bibliotekariens vid Helsingfors universitets medicinska centralbibliotek åligganden och kompetensfordringarna för tjänsten (579/66),

3) förordningen den 20 november 1970 angående kompetensfordringarna för innehavaren av den svenskspråkiga ordinarie professorstjänsten i kemi (725/70),

4) förordningen den 20 november 1970 angående kompetensfordringar och undervisningsområden för innehavare av professorstjänster i fysik vid Helsingfors universitet (726/70),

5) förordningen den 22 december 1983 om kompetensvillkoren för bibliotekarietjänsten vid Helsingfors universitets juridiska fakultet (1036/83),

6) förordningen den 9 november 1984 om kompetensvillkoren för bibliotekarietjänsten vid Helsingfors universitets historisk-filologiska sektion (750/84),

7) förordningen den 24 januari 1986 om kompetensvillkoren för arkivarietjänster vid Helsingfors universitet (75/86), samt

8) förordningen den 8 juni 1990 om behörighetsvillkoren för vissa tjänster vid Helsingfors universitet (497/90).

23 §

Sedan denna förordning trätt i kraft tillämpas inte stadgandena i följande förordningar till den del de gäller behörighetsvillkor för tjänstemännen samt deras uppgifter:

1) förordningen den 27 februari 1948 angående inrättande av en adjunkt- och en laboratorstjänst i rättskemi vid Helsingfors universitet (170/48),

2) förordningen den 9 februari 1962 om inrättande av en stationsföreståndartjänst vid Tvärminne zoologiska station (145/62),

3) förordningen den 1 februari 1963 om inrättande av en stationsföreståndartjänst vid Lammi biologiska station vid Helsingfors universitet (59/63),

4) förordningen den 13 mars 1964 om inrättande av vissa laboratorstjänster vid Helsingfors universitet (128/64),

5) förordningen den 29 april 1966 om inrättande av två laboratorieingenjörstjänster vid Helsingfors universitet (273/66),

6) förordningen den 25 november 1966 om indragning av två laboratorstjänster och inrättande av två laboratorieingenjörstjänster vid Helsingfors universitets fysikaliska institution (583/66),

7) förordningen den 28 april 1967 om indragning och inrättande av tjänster vid Helsingfors universitet (201/67),

8) förordningen den 17 maj 1968 om indragning, inrättande och ombildning av tjänster och befattningar vid Helsingfors universitet (283/68),

9) förordningen den 9 maj 1969 om inrättande av tjänster vid Helsingfors universitet (300/69),

10) förordningen den 13 februari 1970 om indragning och inrättande av tjänster vid Helsingfors universitets förvaltning (126/70),

11) förordningen den 27 januari 1971 om indragning och inrättande av tjänster och befattningar vid Helsingfors universitet (97/71),

12) förordningen den 28 januari 1972 om indragning och inrättande av tjänster vid Helsingfors universitet (98/72),

13) förordningen den 25 januari 1973 om indragning och inrättande av tjänster vid Helsingfors universitet (63/73),

14) förordningen den 8 mars 1974 om indragning och inrättande av tjänster och befattningar vid Helsingfors universitet (221/74),

15) förordningen den 29 april 1981 om inrättande av tjänster vid Helsingfors universitet (300/81),

16) förordningen den 7 januari 1983 om inrättande av en direktörstjänst vid Helsingfors universitets forsknings- och utbildningscentral i Lahtis (16/83),

17) förordningen den 19 augusti 1983 om inrättande av en ordinarie professorstjänst i hälso- och sjukvårdsadministration vid Helsingfors universitets medicinska fakultet (710/83),

18) förordningen den 24 maj 1985 om inrättande av en ordinarie professorstjänst i vårdlära vid Helsingfors universitet (420/85),

19) förordningen den 7 augusti 1987 om inrättande av en ordinarie svenskspråkig professorstjänst i vårdlära vid Helsingfors universitets medicinska fakultet (703/87),

20) förordningen den 7 augusti 1987 om inrättandet av en ordinarie professorstjänst i språkteori och översättning vid Helsingfors universitets filosofiska fakultet (704/87), samt

21) förordningen den 7 augusti 1987 om inrättande av en forskningsdirektörstjänst vid Helsingfors universitets forsknings- och utbildningscentral i Lahtis (705/87).

Sedan denna förordning har trätt i kraft tillämpas inte heller vad som i förordningar som har getts före ikraftträdandet stadgas om behörighetsvillkoren för tjänstemän vid Helsingfors universitet och om deras uppgifter, till den del stadgandena står i strid med denna förordning.

24 §

Om en tjänst har förklarats ledig innan denna förordning trätt i kraft, tillämpas i fråga om behörighetsvillkoren vid tillsättningen av tjänsten de stadganden som gäller vid ikraftträdandet. I fråga om språkkunskaper och ådagaläggande av dem tillämpas dock också i detta fall stadgandena i denna förordning.

Helsingfors den 30 december 1991

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Undervisningsminister
Riitta Uosukainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.