1737/1991

Given i Helsingfors den 30 december 1991

Lag om ändring av lagen om enheten Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs 8 § 2 mom. och 10 § 2 mom. lagen den 6 januari 1984 om enheten Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet (6/84),

ändras 4 § 2 mom. samt 5-7, 9 och 13 §§ samt

fogas till 4 § nya 3 och 4 mom. och till lagen en ny 13 a § som följer:

4 §

Till styrelsen hör högskolans rektor och prorektor, en representant för statsvetenskapliga fakulteten samt nio andra medlemmar vilka liksom deras suppleanter väljs för två år i sänder.

Av de i 2 mom. nämnda nio medlemmarna och deras suppleanter väljer högskolans lärare en tredjedel bland sig, den övriga personalen en tredjedel inom sig och studerandena en tredjedel bland sig.

Rektors och prorektors mandatperiod är tre år. Om valet av statsvetenskapliga fakultetens representant och hans suppleant och om deras mandatperiod stadgas genom förordning.

5 §

Utan hinder av vad som stadgas om sammansättningen av universitetets fakultetsråd skall högskolans styrelse för två kalenderår i sänder bland högskolans ordinarie tjänstemän utse en medlem i statsvetenskapliga fakultetens fakultetsråd och en personlig suppleant för honom.

Den i 1 mom. nämnda medlemmen eller suppleanten deltar med yttrande- och rösträtt i fakultetsrådets sammanträden när ärenden som gäller högskolan behandlas. Medlemmen eller suppleanten har rätt att yttra sig i andra ärenden.

6 §

Högskolans styrelse har utöver vad som annars stadgas i denna lag och i den förordning som ges med stöd av den till uppgift att

1) utveckla högskolans verksamhet samt att göra framställningar och avge utlåtanden i ärenden som gäller utvecklandet av högskolan,

2) göra framställning till universitetets konsistorium om högskolans verksamhets- och ekonomiplan, övriga omfattande planer och budgeten samt att godkänna riktlinjerna för fördelning av de anslag som har tilldelats högskolan,

3) godkänna högskolans instruktioner och övriga motsvarande allmänna föreskrifter,

4) välja rektor och prorektor bland högskolans ordinarie lärare,

5) utnämna högskolans ordinarie lärare, om inte något annat stadgas i denna eller någon annan lag, samt

6) besluta om antalet nya studerande som antas vid högskolan och om urvalsprinciperna.

Högskolans rektor leder verksamheten vid högskolan och är ordförande i styrelsen. Rektor handlägger och avgör de förvaltningsärenden som hör till högskolan, om inte något annat sägs i denna lag, i den förordning som ges med stöd av den eller på andra ställen i lag.

7 §

Universitetets kansler har för högskolans del utöver vad som följer av 9 § 1 mom. 1 punkten och 2 mom. lagen om Helsingfors universitet (854/91) till uppgift att

1) fastställa högskolans instruktioner och övriga motsvarande allmänna föreskrifter,

2) utnämna biträdande professorer och docenter vid högskolan samt förvaltningsdirektören eller en motsvarande tjänsteman,

3) fastställa styrelsens beslut om antalet nya studerande som antas till högskolan och om urvalsprinciperna, samt att

4) behandla de ärenden som nämns i 13 a §.

I 77 § 2 mom. regeringsformen stadgas om konsistoriets rätt att avge utlåtande innan lagar och förordningar om högskolan ges. Vad 12 § 1-3 punkten lagen om Helsingfors universitet stadgar om konsistoriets uppgifter gäller även för högskolan.

Vid tillsättning av tjänster vid högskolan upprättar fakultetsrådet vid statsvetenskapliga fakulteten de tjänsteförslag som nämns i lagen om tillsättning av tjänster som professor och biträdande professor vid högskolor (856/91) samt sköter och behandlar även övriga ärenden som ankommer på det förvaltningsorgan som upprättar tjänsteförslag. Fakultetsrådet göräven framställning om utnämning av docenter vid högskolan.

När en tjänst som avses i lagen om tillsättning av tjänster som professor och biträdande professor vid högskolor inrättas eller dras in vid högskolan eller när området för tjänsten ändras, iakttas det förfarande som gäller för motsvarande tjänster vid universitetets fakulteter.

9 §

För undervisnings- och forskningstjänsterna vid högskolan fordras fullständiga kunskaper i svenska och förmåga att förstå finska. Om ådagaläggande av språkkunskap stadgas genom förordning.

Högskolan beslutar om de kunskaper i svenska och finska som för tjänster som nämns i 1 mom. skall fordras av utlänningar och av finska medborgare som inte är infödda.

Om den språkkunskap som fordras för andra än i 1 mom. nämnda tjänster gäller vad lagen angående den språkkunskap, som skall av statstjänsteman fordras (149/22) stadgar om den språkkunskap som krävs för tjänster i tvåspråkiga ämbetsdistrikt med svenska som flertalets språk.

13 §

I beslut som universitetets kansler har fattat med stöd av denna lag får ändring inte sökas genom besvär.

I beslut av högskolan får en sakägare söka ändring genom besvär hos högsta förvaltningsdomstolen på den grund att beslutet kränker hans rätt, om inte något annat stadgas i lag eller förordning. Om besvären gäller i övrigt lagen om ändringssökande i förvaltningsärenden (154/50).

Genom besvär får ändring inte sökas i ett beslut genom vilket rektor eller prorektor har valts eller som gäller antagning av studerande eller bedömning av studieprestationer.

13 a §

En sakägare får hos universitetets kansler göra en skriftlig anmärkning mot sådana beslut av högskolans styrelse som nämns i 6 § 5 punkten inom 14 dagar från beslutet. Kansler kan med anledning av en anmärkning återförvisa ärendet till styrelsen för ny behandling.

Den som sökt inträde i högskolan får söka rättelse i beslutet om antagning av studerande enligt vad som stadgas genom förordning.

En studerande får söka rättelse i bedömningen av sina studieprestationer enligt vad som stadgas genom förordning. Den som är missnöjd med ett beslut som har meddelats med anledning av hans rättelseyrkande får söka rättelse hos universitetets rättsskyddsnämnd.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1992.

Högskolans rektor och prorektor väljs första gången med stöd av denna lag för en mandatperiod som börjar den 1 september 1992 och slutar den 31 juli 1995. Statsvetenskapliga fakultetens representant i högskolans styrelse samt de medlemmar och suppleanter i styrelsen som skall utses genom val väljs för en mandatperiod som börjar den 1 januari 1994. Den rektor, prorektor och fakultetsrepresentant samt de medlemmar i styrelsen som har utsetts enligt tidigare gällande stadganden kvarstår i sina uppgifter till dess rektor, prorektor, fakultetens representant och styrelsens andra medlemmar har utsetts och deras mandatperiod har börjat.

Högskolans styrelse utser första gången den medlem i fakultetsrådet vid statsvetenskapliga fakulteten och hans suppleant som avses i 5 § i denna lag för en mandatperiod som börjar den 1 januari 1993. Den ordinarie eller tjänstförrättande biträdande professor vid högskolan som enligt tidigare gällande stadganden förordnats till medlem i fakulteten är till utgången av 1992 en sådan medlem i fakultetsrådet som avses i 5 §.

Om behandlingen av ett ärende inte är slutförd när denna lag träder i kraft, skall de fortsatta åtgärderna vidtas av det förvaltningsorgan till vilket ärendet hör enligt denna lag.

Regeringens proposition 187/91
Kulturutsk. bet. 10/91

Helsingfors den 30 december 1991

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Undervisningsminister
Riitta Uosukainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.