1734/1991

Given i Helsingfors den 30 december 1991

Förordning om uppfyllande av de förpliktelser som grundar sig på Förenta Nationernas säkerhetsråds beslut om Jugoslavien

På föredragning av utrikesministern stadgas med stöd av 1 och 5 §§ lagen den 29 december 1967 om uppfyllande av vissa förpliktelser, vilka grunda sig på Finlands medlemskap i Förenta Nationerna (659/67):

1 §

För uppfyllande av Finlands förpliktelser till följd av resolution 713 (1991), som Förenta Nationernas säkerhetsråd antog den 25 september 1991, är leverans av vapen och krigsmateriel till Jugoslavien förbjuden.

2 §

Stadgandena i 1 § skall tillämpas också på kontrakt eller andra förpliktelser som ingåtts innan denna förordnings ikraftträdande.

3 §

För överträdelse av denna förordning eller bestämmelser som utfärdats med stöd av den gäller vad som är stadgat i 4 § lagen den 29 december 1967 om uppfyllande av vissa förpliktelser, vilka grunda sig på Finlands medlemskap i Förenta Nationerna.

4 §

Statsrådet utfärdar vid behov närmare bestämmelser om tillämpningen av denna förordning.

5 §

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1992.

Helsingfors den 30 december 1991

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Utrikesminister
Paavo Väyrynen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.