1732/1991

Given i Helsingfors den 30 december 1991

Lag om ändring av 18 § sysselsättningslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 18 § 2 mom. sysselsättningslagen av den 13 mars 1987 (275/87) som följer:

18 §
Utredning om sysselsättningsmöjligheter och förebyggande av långtidsarbetslöshet

Har någon som avses i 16 § 2 mom. fortlöpande varit arbetslös 12 månader eller i 12 månader under de senaste 13 månaderna, skall arbetskraftsmyndigheterna försöka anvisa den arbetssökande en utbildningsplats, sysselsätta honom enligt 7-16 §§ eller genom speciella sysselsättningsåtgärder placera honom i tjänst hos staten, en kommun, ett kommunalförbund, en enskild eller ett samfund så som närmare stadgas genom förordning. Om sysselsättningsstöd till företag som förbinder sig att sysselsätta en sådan person stadgas likaså närmare genom förordning.Denna lag träder i kraft den 1 januari 1992.

En arbetssökande som innan denna lag träder i kraft har varit arbetslös 12 månader under de två senaste åren, men för vilken den möjlighet att arbeta som avses i 18 § 3 mom. inte har ordnats eller har ordnats endast delvis vid ikraftträdandet, skall ges nämnda möjlighet att arbeta, om han kräver det.

Regeringens proposition 147/91
Arbetskraftspolitiska utsk. bet. 9/91

Helsingfors den 30 december 1991

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Arbetsminister
Ilkka Kanerva

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.