1729/1991

Given i Helsingfors den 30 december 1991

Förordning om ändring av förordningen angående tillämpning av värnpliktslagen

På föredragning av försvarsministern

ändras i förordningen den 26 januari 1951 angående tillämpning av värnpliktslagen (63/51) 62 §, sådan den lyder delvis ändrad genom förordning av den 29 december 1988 (1361/88), samt

fogas till förordningen ett nytt 1 a kap., till 16 §, sådan den lyder delvis ändrad genom förordning av den 29 december 1988 (1361/88), ett nytt 4 mom., till förordningen ett nytt 4 kap. i stället för det 4 kap. som upphävts genom sistnämnda förordning samt en ny 87 § i stället för den 87 § som upphävts genom förordning av den 31 januari 1975 (62/75) som följer:

1 a kap.

Värnpliktsregistret

10 a §

I värnpliktsregistret, i vilket uppbådslängderna, stamkorten och läkarbesiktningskorten ingår, antecknas uppgifter så som stadgas i denna förordning.

16 §

En person som avses i 23 § 4 mom. värnpliktslagen antecknas inte i uppbådslängden under den tid han enligt nämnda lagrum inte är underkastad uppbåd i Finland.

4 kap.

Vapenfri tjänst

43 §

En värnpliktigs ansökan om befrielse från fullgörande av värnplikt i vapentjänst under fredstid skall göras skriftligen på en blankett för vilken formuläret fastställs av huvudstaben. I ansökan skall ingå en försäkran om att allvarliga samvetsskäl som grundar sig på övertygelse hindrar sökanden att fullgöra sin värnplikt i vapentjänst.

En värnpliktig som är varaktigt bosatt utomlands kan lämna sin ansökan förutom till de myndigheter som nämns i 36 c § värnpliktslagen till en finsk beskickning eller ett finskt konsulat, som utan dröjsmål skall sända ansökan till chefen för militärdistriktet.

44 §

Om en värnpliktig som förordnats till vapentjänst ansöker om vapenfri tjänst före sitt inträde i tjänst skall han inleda tjänstgöringen i enlighet med förordnandet att träda i tjänst och tjänstgöra som vapenfri tills hans ansökan har behandlats och beslut om hans tjänstgöringsställe har fattats.

62 §

I en värnpliktigs tjänstgöringstid inräknas såväl inställelsedagen som hemförlovningsdagen.

Om de personliga permissioner som beviljas enligt 16 § 1 mom. värnpliktslagen och de permissioner som av tvingande personliga skäl beviljas enligt nämnda paragrafs 2 mom. sammanlagt överstiger den gräns på 14, 15 eller 16 dygn som fastställs enligt hur lång beväringstjänsten är, skall tjänstgöringstiden förlängas med det antal permissionsdagar som överstiger den ovan nämnda gränsen.

87 §

På stamkortet kan följande antecknas i fråga om den värnpliktige:

1) namn och personbeteckning,

2) hemort, adress och telefonnummer,

3) utbildning och yrke,

4) modersmål,

5) annat än finskt medborgarskap,

6) religion,

7) uppgifter om familjeförhållanden,

8) uppgifter om körkort,

9) signalement,

10) tjänsteduglighet,

11) militär grad,

12) uppgifter om tjänstgöringen, tjänstgöringsstället och tjänstgöringstiden,

13) uppgifter om lämplighet och placering, samt

14) påföljder som påförts vid disciplinärt förfarande och straff som ådömts för brott vilka handlagts som militära rättegångsärenden samt andra straff som är av betydelse med tanke på den värnpliktiges tjänstgöring, placering eller militära grad.

På läkarbesiktningskortet antecknas uppgifter om den värnpliktiges hälsotillstånd och de vårdåtgärder som vidtagits.

Till stam- och läkarbesiktningskortet kan anslutas ett frågeformulär som fyllts i av den värnpliktige och som gäller beväringstjänsten och hälsotillståndet, läkarutlåtanden samt tillrättavisningskort och straffkort.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1992.

Helsingfors den 30 december 1991

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Försvarsminister
Elisabeth Rehn

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.