1725/1991

Given i Helsingfors den 30 december 1991

Civiltjänstförordning

På föredragning av arbetsministern stadgas med stöd av civiltjänstlagen av den 30 december 1991 (1723/91):

1 kap.

Civiltjänstmyndigheterna och deras uppgifter

1 §
Delegationen för civiltjänstärenden och dess uppgifter

Arbetsministeriet biträds vid utvecklandet av och tillsynen över civiltjänsten av en delegation för civiltjänstärenden. Delegationen skall

1) fungera som kontaktorgan mellan de myndigheter som svarar för ordnandet av civiltjänst och de myndigheter som svarar för ordnandet av tjänstgöring enligt värnpliktslagen (452/50),

2) följa verkställandet av civiltjänst och kompletterande tjänstgöring samt

3) ge utlåtanden om och lägga fram förslag till utvecklande av civiltjänsten och den kompletterande tjänstgöringen.

2 §
Delegationens sammansättning

Statsrådet förordnar för tre år i sänder en ordförande, en vice ordförande och fem andra medlemmar till delegationen för civiltjänstärenden samt en personlig suppleant för var och en av dem.

Delegationens medlemmar och suppleanter skall företräda arbetsministeriet, försvarsministeriet, huvudstaben, tjänstgöringsställena och civiltjänstgörarna. Medlemmarna och suppleanterna förordnas på framställning av dem eller av de organisationer som företräder dem. Delegationen utser en sekreterare inom sig.

Om en medlem eller suppleant avgår eller avlider under mandatperioden, förordnar arbetsministeriet för den återstående mandatperioden en ny medlem eller suppleant i stället för honom på framställning av samma myndighet eller organisation som har föreslagit den tidigare förordnade medlemmen eller suppleanten.

Angående delegationen gäller i övrigt vad som föreskrivs om statens kommittéer.

3 §
Civiltjänstcentralerna

Civiltjänstcentraler är

1) yrkesutbildningscentret Jyväskylän ammatillinen aikuiskoulutuskeskus,

2) yrkesutbildningscentret Kuopion ammatillinen aikuiskoulutuskeskus,

3) Vaasan ammatillinen aikuiskoulutuskeskus - Vasa yrkesutbildningscenter för vuxna, och

4) institutet Otavan opisto.

4 §
Civiltjänstcentralernas uppgifter

Civiltjänstcentralerna skall utöver vad som stadgas på något annat ställe i lag

1) ordna och utveckla civiltjänstgörarnas utbildning,

2) ordna och utveckla den kompletterande tjänstgöringen,

3) ge de tjänstepliktiga förordnanden att inleda tjänstgöringen,

4) besluta om uppskov,

5) placera civiltjänstgörarna och förordna dem till arbetstjänst vid civiltjänstgöringsinrättningarna,

6) råda och handleda civiltjänstgöringsinrättningarna i frågor som gäller ordnande av arbetstjänst samt

7) ordna behövlig utbildning för civiltjänstgöringsinrättningarna.

Civiltjänstcentralerna skall underrätta arbetsministeriet om väsentliga brister som de iakttagit vid ordnandet av arbetstjänst och som inte har rättats till genom råd och anvisningar.

5 §
Civiltjänstgöringsinrättningarnas uppgifter

Civiltjänstgöringsinrättningarna skall utöver vad som stadgas på något annat ställe i lag ordna arbetstjänst för civiltjänstgörare.

Tjänsteuppgifterna skall bestämmas enligt civiltjänstgörarnas lämplighet. Inrättningen skall ge civiltjänstgöraren inskolning i hans tjänsteuppgifter.

Civiltjänstgöringsinrättningarna skall informera civiltjänstcentralerna om sina lediga platser och önskemål beträffande civiltjänstgörarna.

6 §
Privaträttsliga civiltjänstgöringsinrättningar

Civiltjänstgöringsinrättningar som avses i 15 § 1 mom. 4 punkten civiltjänstlagen är

1) Servicecentrum för Biståndssamarbete r.f.

2) De Synskadades Centralförbund r.f.,

3) Lungskadeförbundet r.f.,

4) Dövas förbund r.f.,

5) Cancerföreningen i Finland r.f.,

6) Finlands FN-förbund r.f. samt

7) A-klinikstiftelsen.

2 kap.

Ordnande av civiltjänst och kompletterande tjänstgöring

7 §
Förordnande om att tjänstgöringen skall inledas

Civiltjänstcentralerna skall tillställa förordnande om att tjänstgöringen skall inledas till de civiltjänstepliktiga cirka två månader innan tjänstgöringen inleds. Förordnandet kan också tillställas inom kortare tid från ingången av det år då han fyller 29 år eller även annars när han samtycker till det.

Den som vistas utomlands kan förordnandet sändas till den behöriga finska beskickningen för överlämnande till den civiltjänstepliktige.

8 §
Handräckning av polisen vid delgivning av tjänstgöringsförordnande

Civiltjänstcentralen skall vid behov begära handräckning av polisen för efterspanande av den civiltjänstepliktige och överlämnande av förordnandet.

Polisen skall vid behov vidta åtgärder för efterlysning av en civiltjänstepliktig som inte har kunnat anträffas.

9 §
Bestämmande av tjänstgöringsställe

Den civiltjänstepliktiges modersmål skall beaktas när tjänstgöringsstället bestäms. Finskspråkiga och svenskspråkiga civiltjänstepliktiga har rätt att fullgöra civiltjänsten på sitt modersmål.

En civiltjänstepliktig får inte förordnas att fullgöra civiltjänst hos sin arbetsgivare. Detsamma gäller ett tjänstgöringsställe till vilket den tjänstepliktige har fast anknytning på grund av studier eller ett tidigare arbets- eller tjänsteförhållande eller av någon annan orsak.

10 §
Civiltjänstgörarnas utbildning

I civiltjänstgörarnas utbildning skall ingå åtminstone ämnen som hänför sig till internationella frågor samt freds- och miljöfrågor och medborgarfärdigheter samt ämnen som ger färdigheter för arbetstjänsten.

Utbildning kan även ges medan arbetstjänsten fullgörs.

11 §
Förordnande till arbetstjänst

En civiltjänstcentral kan för valet av civiltjänstgörare ge en civiltjänstgöringsinrättning uppgifter om utbildning och arbetserfarenhet eller lämplighet i övrigt i fråga om de tjänstepliktiga som centralen anser vara lämpliga för tjänstgöringsställena.

Civiltjänstcentralen bestämmer vid vilken civiltjänstgöringsinrättning en civiltjänstgörare som lyder under centralen skall fullgöra sin arbetstjänst. Innan detta bestäms skall civiltjänstgöraren och civiltjänstgöringsinrättningen höras. Till centralens beslut skall fogas anvisningar för sökande av ändring.

12 §
Ordnande av kompletterande tjänstgöring

Kompletterande tjänstgöring ordnas främst vid civiltjänstcentralerna.

Inom den utbildning som ingår i den kompletterande tjänstgöringen skall ges grunderna för de praktiska arbetsövningarna, som utförs närmast inom miljövården.

13 §
Beaktande av övertygelse när tjänstgöring ordnas

Om en civiltjänstgörare meddelar civiltjänstcentralen att tjänstgöringen strider mot hans övertygelse, kan centralen förordna honom till en annan civiltjänstgöringsinrättning. Om en civiltjänstgörare meddelar tjänstgöringsstället att en tjänsteuppgift strider mot hans övertygelse, kan tjänstgöringsstället förordna honom till en annan uppgift.

14 §
Förflyttning från en civiltjänstgöringsinrättning till en annan

En civiltjänstgörare kan skriftligen ansöka om förflyttning till en annan civiltjänstgöringsinrättning hos den civiltjänstcentral som han har förordnats att lyda under. Av ansökan skall framgå grunden för förflyttningen och önskemål beträffande den nya inrättningen.

Civiltjänstcentralen beslutar om förflyttning efter att ha hört både den civiltjänstgöringsinrättning som förordnats för civiltjänstgöraren och den till vilken han vill bli förflyttad. Till beslutet skall fogas anvisningar för sökande av ändring.

Vad som stadgas i 1 och 2 mom. tillämpas på motsvarande sätt när civiltjänstgöringsinrättningen ansöker om förflyttning av en civiltjänstgörare. Civiltjänstgöraren skall höras om ansökan. Beslutet fattas av den civiltjänstcentral som civiltjänstgöraren har förordnats att lyda under.

15 §
Hemförlovning av civiltjänstgörare

Tjänstgöringsställena svarar för hemförlovningen av civiltjänstgörarna. Den dag tjänstgöringen inleds och hemförlovningsdagen räknas till civiltjänstgörarens tjänstgöringstid. Tjänstgöringsstället ger i samband med hemförlovningen civiltjänstgöraren ett intyg över tjänstgöringstiden och hemförlovningsorsaken.

Om hemförlovningen skall inom 30 dygn sändas uppgift till arbetsministeriet tillsammans med det kompletterade personkortet och läkarundersökningskortet. Om en civiltjänstgörare har hemförlovats på grund av sitt hälsotillstånd, skall arbetsministeriet tillställas även det läkarutlåtande som ligger till grund för hemförlovningen.

Om hemförlovningen skall sändas uppgift till staben för militärdistriktet och den civiltjänstcentral som civiltjänstgöraren har förordnats att lyda under. Efter hemförlovningen lyder han inte längre under centralen.

3 kap.

Befrielse från civiltjänst samt uppskov

16 §
Läkarutlåtande som grund för befrielse

Det läkarutlåtande som avses i 10 § 1 mom. civiltjänstlagen skall gälla den civiltjänstepliktiges hälsotillstånd med tanke på fullgörande av civiltjänst. Av utlåtandet skall framgå de hälsoskäl som begränsar eller förhindrar fullgörandet av tjänstgöringen och den tid för vilken den civiltjänstepliktige bedöms vara oförmögen till tjänstgöring. Hälsotillståndet skall i mån av möjlighet bedömas i överensstämmelse med den praxis som iakttas vid bedömning av värnpliktigas hälsotillstånd.

17 §
Befrielse på grund av utländskt medborgarskap

Har en tjänstepliktig som avses i 11 § 1 mom. civiltjänstlagen i någon annan stat fullgjort hela den fredstida tjänsteplikt som motsvarar civiltjänst eller beväringstjänst eller minst sex månader av sådan tjänst, skall han befrias från civiltjänst.

18 §
Ansökan om uppskov

Uppskov skall sökas skriftligen hos civiltjänstcentralen.

Till ansökan skall fogas en utredning om behovet av uppskov. I ansökan skall uppges den tid för vilken uppskov söks.

En tjänstepliktig som är riksdagsman skall skriftligen underrätta civiltjänstcentralen om behovet av uppskov för skötsel av riksdagsmannauppdraget.

19 §
Beslut om uppskov

Sedan civiltjänstcentralen godkänt en ansökan om uppskov skall i beslutet nämnas när uppskovet börjar och slutar. Uppskov beviljas för högst tre år i sänder.

Till beslutet skall fogas anvisningar för sökande av ändring.

20 §
Avbrytande av uppskov

Om en civiltjänstepliktig vill inleda sin tjänstgöring före utgången av uppskovet, skall han skriftligen meddela civiltjänstcentralen detta.

Tjänstedugligheten hos den som med stöd av 10 § civiltjänstlagen har befriats från civiltjänst för viss tid kan bedömas redan innan tidsfristen utgår, om han anhåller om det hos arbetsministeriet och tillställer ministeriet ett läkarintyg som uppfyller kraven enligt 16 §.

21 §
Sökande av ändring i beslut om uppskov

En civiltjänstepliktig skall när han söker ändring i ett beslut om uppskov framställa krav på hur beslutet skall ändras och ange grunderna för kravet. Till ansökan skall fogas en kopia av civiltjänstcentralens beslut och en utredning om tidpunkten för delfåendet.

4 kap.

Civiltjänstgörarnas uppehälle och andra förmåner

22 §
Civiltjänstgörarnas uppehälle

Tjänstgöringsställena svarar för civiltjänstgörarnas kostnadsfria uppehälle, vilket omfattar inkvartering, kost, den särskilda beklädnad och utrustning som tjänsteuppgifterna kräver samt hälsovård.

Om kost inte kan ordnas, skall tjänstgöringsstället betala civiltjänstgöraren kostpenning, som bestäms på samma sätt som den kostpenning som betalas för beväringars kommenderingsresor. Kostpenning betalas inte för de hela dygn som civiltjänstgöraren är olovligen frånvarande.

Civiltjänstgörarna kan utnyttja försvarsmaktens utrustning enligt vad som avtalas mellan arbetsministeriet och huvudstaben.

23 §
Civiltjänstgörarnas hälsovård

Tjänstgöringsställena ordnar kostnadsfri hälsovård för civiltjänstgörarna.

Civiltjänstgörarnas hälsotillstånd skall undersökas inom 14 dagar efter att tjänstgöringen inletts. En civiltjänstgörare har rätt att annars när han så önskar genomgå läkarundersökning och vid behov få den vård som läkaren föreskriver.

På ersättandet av kostnaderna för hälsovården tillämpas vid behov på motsvarande sätt vad som stadgas i förordningen om hälsovården inom försvarsmakten (371/87).

24 §
Civiltjänstgörarnas dagspenning

Tjänstgöringsställena betalar civiltjänstgörarna en av arbetsministeriet fastställd dagspenning som bestäms enligt den dagspenning som betalas för tjänstgöring enligt värnpliktslagen.

25 §
Dagspenning och lön för kompletterande tjänstgöring

Den som fullgör kompletterande tjänstgöring får utöver dagspenning enligt 24 § lön för kompletterande tjänstgöring, vilken bestäms enligt manskapets reservistlön, som betalas för tjänstgöringstiden till värnpliktiga som är inkallade till reservens repetitionsövningar.

26 §
Civiltjänstgörarnas arbetsresor

Tjänstgöringsstället svarar för kostnaderna för civiltjänstgörarens resor mellan det inkvarteringsställe som anvisats honom [ Den märkta texten har rättat (1992), Originaltexten lydde: anvisade ] och tjänstgöringsstället samt för de kommenderingsresor som han företar. Om tjänstgöringsstället inte har ordnat inkvartering för en civiltjänstgörare under hans kommenderingsresa, betalas till honom en inkvarteringspenning som bestäms på samma sätt som motsvarande ersättning för värnpliktigas kommenderingsresor.

27 §
Civiltjänstgörarnas fria resor

En civiltjänstgörare har rätt till fri resa till tjänstgöringsstället och till fri återresa efter tjänstgöringens upphörande samt till fri resa när han flyttar från ett tjänstgöringsställe till ett annat. För dessa resor betalas kostpenning enligt 22 § 2 mom.

En civiltjänstgörare har rätt att av arbetsministeriets anslag få fri tur och retur-resa under veckoledighet eller permission i Finland samt även vid resa till en annan stat, om han har egentligt bo och hemvist i denna stat. Arbetsministeriet bestämmer antalet fria resor med beaktande av antalet fria resor för värnpliktiga.

28 §
Kostnader för ordnande av civiltjänst

Civiltjänstgöringsinrättningarna betalar de kostnader som föranleds av uppehälle och förmåner enligt 22 § 1 och 2 mom. samt 23-24 och 26 §§ för de civiltjänstgörare som är i deras tjänst.

Kostnaderna för resor enligt 27 § och kostpenning betalas av arbetsministeriet. I stället för fri resa kan civiltjänstgörarna få ersättning för resekostnaderna enligt vad arbetsministeriet bestämmer särskilt.

Arbetsministeriet betalar enligt avtal de kostnader som civiltjänstcentralerna åsamkas av verksamhet enligt civiltjänstlagen och denna förordning. På köp av tjänster från centralerna tillämpas inte upphandlingsförordningen för staten (1070/79).

5 kap.

Disciplin

29 §
Undersökning av tjänstgöringsförseelser

Tjänstgöringsstället skall vidta åtgärder för utredning av tjänstgöringsförseelser som en civiltjänstgörare begått under tjänstgöringen. En förseelse skall därefter leda till undersökning, om inte saken på grund av att den är obetydlig kan lämnas därhän eller beroende av en muntlig anmärkning.

Vid undersökningen skall anskaffas för ärendets avgörande behövligt material om förseelsen, om den för förseelsen misstänkta civiltjänstgörarens skuld och om andra omständigheter som inverkar på saken. Över undersökningen skall uppsättas protokoll. Vid undersökningen skall civiltjänstgöraren höras. Innan han hörs skall för honom uppges i vilket ärende och i vilken egenskap han skall höras. Förhörsberättelsen skall ges till honom för genomläsning och granskning, och hans anmärkningar skall antecknas i den.

Civiltjänstgöraren skall innan det disciplinära ärendet avgörs ges tillfälle att ta del av protokollet och övrigt material som uppkommit vid undersökningen och ge förklaring med anledning därav.

30 §
Disciplinärt beslut

Beslutet i ett disciplinärt ärende skall vara skriftligt, och av det skall framgå

1) civiltjänstgörarens namn och personbeteckning,

2) förseelsen samt tiden och platsen för förseelsen,

3) disciplinstraffets art och storlek,

4) de lagrum som tillämpats,

5) grunderna för beslutet samt

6) dag och plats för beslutet och uppgift om vem som fattat beslutet.

I beslutet skall antecknas tidpunkten för delgivningen.

I beslutet skall ingå anvisningar för sökande av ändring.

31 §
Besvärsbilagor

Tjänstgöringsstället skall till de handlingar som tillställs besvärsmyndigheten i samband med besvärsskriften foga det disciplinära beslut som gäller civiltjänstgöraren och ett intyg över att beslutet delgivits honom.

6 kap.

Brott mot civiltjänsteplikt

32 §
Polisens handräckning för förpassande av en civiltjänstepliktig till tjänstgöring

Om en civiltjänstepliktig underlåter att infinna sig för tjänstgöring eller avslutar den, skall tjänstgöringsstället utan obefogat dröjsmål hos polisen på förläggningsorten be om handräckning för efterspaning av honom och för förpassning av honom till tjänstgöring. Polisen skall vid behov vidta åtgärder för efterlysning av civiltjänstepliktiga som inte har kunnat anträffas.

Polisen skall utan dröjsmål se till att en civiltjänstepliktig infinna sig på sitt tjänstgöringsställe, om han inte skriftligen vägrar fullgöra civiltjänst eller om han inte har laga förfall. Polisen skall tillställa tjänstgöringsstället anmälan om vägran att fullgöra civiltjänst eller en utredning om laga förfall.

33 §
Polisanmälan

Arbetsministeriet och tjänstgöringsstället skall göra skriftlig polisanmälan om ett civiltjänstgöringsbrott eller en kompletteringstjänstgöringsförseelse. I anmälan skall uppges den tid som den civiltjänstepliktige har tjänstgjort och den återstående tjänstgöringstiden samt de omständigheter som inverkar på undersökningen av saken.

34 §
Domstols och allmän åklagares skyldighet att lämna uppgifter

Domstolen skall meddela arbetsministeriet sitt beslut i ett ärende som gäller ett civiltjänstgöringsbrott eller en kompletteringstjänstgöringsförseelse. Allmänna åklagaren skall lämna motsvarande meddelande, om han fattar beslut om att inte väcka åtal för ett civiltjänstgöringsbrott eller en kompletteringstjänstgöringsförseelse.

35 §
Frigivning från straffanstalt

När den som dömts till fängelsestraff för ett civiltjänstgöringsbrott friges från straffanstalten efter att ha avtjänat sitt straff, skall i det intyg över frigivning som ges honom, utöver vad som särskilt stadgas, antecknas att civiltjänsteplikten upphört.

Straffanstalten skall underrätta arbetsministeriet om frigivningen av en person som avses i 1 mom.

36 §
Villkorlig frihets upphörande

Då den som blivit villkorligt frigiven för att fullgöra civiltjänst hemförlovas efter att tjänstgöringen upphört, skall tjänstgöringsstället i hans fripass göra en anteckning om att straffet har avtjänats i villkorlig frihet och att tjänsteplikten har upphört.

7 kap.

Särskilda stadganden

37 §
Rådgivningsskyldighet

Arbetsministeriet, tjänstgöringsställena och staberna för militärdistrikten skall ge var och en som är underkastad uppbåd nödvändig information om möjligheten att ansöka om civiltjänst och om innehållet i civiltjänsten.

38 §
Utomlands bosatta värnpliktigas ansökan

En värnpliktig som är fast bosatt utomlands kan lämna sin ansökan om civiltjänst även till en finsk beskickning eller ett finskt konsulat, som utan dröjsmål skall sända ansökan till militärdistriktet.

39 §
Utlämnande av uppgifter om dem som är skyldiga att fullgöra kompletterande tjänstgöring

Beträffande den som är skyldig att fullgöra kompletterande tjänstgöring skall militärdistriktet, utöver vad som stadgas i 46 § 1 mom. civiltjänstlagen, meddela arbetsministeriet om ansökan har gjorts efter att den värnpliktige fått kallelse till repetitionsövningar eller under repetitionsövningarna.

40 §
Bevarande av personkort och läkarunder- sökningskort

Civiltjänstgörares personkort och läkarundersökningskort som med stöd av 46 § 2 mom. civiltjänstlagen har överförts från registret över civiltjänstgörare till staben för militärdistriktet förvaras hos staben för militärdistriktet eller i krigsarkivet.

41 §
Hinderlöshetsintyg för pass

Tjänstgöringsstället ger civiltjänstgöraren det hinderlöshetsintyg som krävs för pass. Innan civiltjänsten inleds ger civiltjänstcentralen eller arbetsministeriet intyget på begäran.

42 §
Tillämpning av stadgandena på dem som är skyldiga att fullgöra kompletterande tjänstgöring

Vid kompletterande tjänstgöring iakttas i tillämpliga delar vad som stadgas i 1-9, 12-13 och 15-26 §§, 27 § 1 mom., 28 § 2 och 3 mom. samt 29-40 §§.

43 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1992.

De ansökningar om uppskov som civiltjänstepliktiga gjort och de granskningar av tjänstgöringsduglighet som är anhängiga vid staberna för militärdistrikten samt de ansökningar om befrielse från civiltjänsteplikt på grund av utländskt medborgarskap som är anhängiga vid huvudstaben när förordningen träder i kraft överförs på tjänstens vägnar till arbetsministeriet för avgörande eller för att tillställas civiltjänstcentralen.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen kräver får vidtas innan den träder i kraft.

Helsingfors den 30 december 1991

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Arbetsminister
Ilkka Kanerva

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.