1722/1991

Given i Helsingfors den 30 december 1991

Lag om ändring av alkohollagen

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs 53 § alkohollagen av den 26 juli 1968 (459/68),

sådant detta lagrum lyder i lag av den 6 mars 1987 (252/87), samt

ändras 44 §, 49 § 3 mom. och 55 § 2 mom. som följer:

44 §

På varje utskänkningsställe skall finnas en ansvarig föreståndare och ett behövligt antal ställföreträdare för honom. Den ansvarige föreståndaren och hans ställföreträdare förordnas av utskänkningsrättens innehavare.

49 §

Över utskänkt alkoholdryck skall till gästen utan begäran lämnas räkning eller annat verifikat, om inte alkoholbolaget har beviljat befrielse i detta avseende.

55 §

Länsstyrelsen kan tilldela idkaren av en utskänkningsrörelse samt verkställande direktören, den ansvarige föreståndaren och hans ställföreträdare varning, om denna lag eller de stadganden eller bestämmelser som har utfärdats med stöd av den har överträtts på ett utskänkningsställe eller om annat missbruk har förekommit där.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1992.

Regeringens proposition 200/91
Social- och hälsovårdsutsk. bet. 20/91

Helsingfors den 30 december 1991

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Social- och hälsovårdsminister
Eeva Kuuskoski

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.