1719/1991

Given i Helsingfors den 30 december 1991

Lag om ändring av 8 § kommunala vallagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 8 § 1 mom. kommunala vallagen av den 12 maj 1972 (361/72), sådant det lyder i lag av den 18 maj 1990 (436/90), som följer:

8 §

Såsom underlag för vallängderna utskrivs basförteckningar enligt den indelning i röstningsområden som gällde vid utgången av juni under valåret. I basförteckningarna skall upptas var och en som enligt uppgifter i centrala befolkningsregistret är valberättigad i de kommande valen och som i kommunen hade hemort enligt lagen om befolkningsböcker inom respektive röstningsområde på valårets första dag. Basförteckningarna skall uppgöras i alfabetisk ordning enligt personernas namn, och i dem skall upptas vars och ens fullständiga namn och personbeteckning. I basförteckningarna skall för utlänningar göras anteckning om att de i Finland har haft hemort enligt lagen om befolkningsböcker under de fyra åren närmast före valåret eller, om de är danska, isländska, norska eller svenska medborgare, under de två åren närmast före valåret.Denna lag träder i kraft den 1 januari 1992.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

Regeringens proposition 78/91
Grundlagsutsk. bet. 6/91
Stora utsk. bet. 1/91

Helsingfors den 30 december 1991

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Justitieminister
Hannele Pokka

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.