1716/1991

Given i Helsingfors den 30 december 1991

Lag om ändring av 29 § lagen om utkomstskydd för arbetslösa

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till 29 § lagen den 24 augusti 1984 om utkomstskydd för arbetslösa (602/84), sådant detta lagrum lyder delvis ändrat genom lagar av den 9 februari och den 28 december 1990 (98 och 1367/90), ett nytt 4 mom. som följer:

29 §
Rätt att erhålla vissa uppgifter

Skatteförvaltningen skall, för avgörande av grunddagpenningen samt utbildningsstödet och specialstödet enligt lagen om arbetskraftspolitisk vuxenutbildning, årligen utan dröjsmål och före utgången av beskattningsåret lämna folkpensionsanstalten uppgifter om de inkomster som har konstaterats för varje skattskyldig vid beskattningen för året i fråga särskilt för varje inkomstslag samt, beträffande löneinkomsterna, om beloppet av avdraget för inkomstens förvärvande och de naturliga avdragen.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1992.

Regeringens proposition 145/91
Social- och hälsovårdsutsk. bet. 21/91

Helsingfors den 30 december 1991

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Social- och hälsovårdsminister
Eeva Kuuskoski

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.